Kristiansand simulerings- og ferdighetssenter

KORT FORTALT

  • Simulering er en læringsmetode som er med på å gjenskape en virkelig situasjon i trygge, læringsfremmende omgivelser
  • Ansatte i helse- og mestringstjenester kan trene på kliniske ferdigheter de kan trenge i sin arbeidshverdag

Kamilla Steinsvåg på simuleringssenteretEn livaktig dukke som blant annet "puster", blunker med øynene og har en følbar puls. "Nursing Anne simulator" er ett av virkemidlene som er tatt i bruk for å simulere ulike situasjoner for dem som kommer til simuleringssenteret for å få viktig kompentanse. Foto: Kristiansand kommune, Børge Røssaak Nilsen

Simulering

Simulering har de siste årene fått en sentral rolle i opplæring av helsepersonell. Det har vist seg å være nyttig i forbindelse med kompetanseheving, ferdighetstrening og beslutningstaking, kommunikasjon, teamarbeid og ledelse. Det viser seg at simulering i større grad enn tradisjonelle læringsmetoder virker motiverende for opplæring, og den er mer effektiv.

Simulering er fleksibel og anvendelig, det øker overføringsgraden av læring, og det kan tilpasses til gruppen med ansatte som skal trene.

Simulering som læringsmetode

Simulering er en læringsmetode som er med på å gjenskape en virkelig situasjon i trygge, læringsfremmende omgivelser, hvor ansatte i helse- og mestringstjenester kan trene på kliniske ferdigheter de kan møte i sin arbeidshverdag.

Simulering er en anerkjent læringsmetode som alltid tar utgangspunkt i den enkelte ansattes erfaringer og kunnskap, og som motiverer til personlig engasjement i egen kompetanseutvikling. 

Simulering trekkes særlig frem i «Nasjonal helse- og sykehusplan» som et sentralt virkemiddel for kompetanseheving i offentlige helsetjenester.

Simulering som metode strekker seg over tre faser:

1. briefing (forberedelser til det som skal skje)
2. selve simuleringen (gjennomkjøring av scenario) og 
3. debriefing (refleksjon over det som har skjedd under scenarioet)

Styrke tjenester

Økt innsikt og personlig faglig engasjement hos den enkelte ansatte kan gi flere perspektiver på samhandling vil kunne styrke kommunens tjenester til brukerne, samt legge til rette for bedre brukermedvirkning.

Helsepersonell (eks sykepleiere, helsefagarbeidere, fastleger, kommunelege, ergoterapeuter, fysioterapeuter) i kommunene må ha verktøy for å kontinuerlig kunne øke kompetanse på nye og komplekse pasientsituasjoner og tekniske prosedyrer.

Simulering som metode er et godt hjelpemiddel for læring i somatikk, men også i psykisk helse.  

Ulike måter for simuleringstrening

Simuleringssenteret kan tilby simuleringstrening på fire ulike måter:  

1. Simulering med avansert simuleringsdukke (Nursing Anne simulator) 
2. Simulering med levende markør 

3. VR-basert simulering

4. Ferdighetstrening    


Eksempler på tema for trening     

Covid-19, KOLS-forverring, sepsis, utagering hos mennesker med demenssykdom, forebyggende kommunikasjon for å hindre aggresjon, møter ved måltider, omsorg ved livets slutt, samarbeidsmøte ved utreise fra korttidsavdeling, håndtering av taushetsplikten, henting av psykotisk pasient, kartlegging av selvmordsfare i hjemmet

 

Kontaktinformasjon

Kongens senter, 2. etasje
Dronningens gate 42
Kristiansand
E-post   
Mobil 971 32 534
Sentralbord 38 07 50 00