Hva er en undersøkelse i barnevernet?

KORT FORTALT

  • På denne siden finner du informasjon om barnevernets undersøkelse etter en bekymringsmelding.
  • Barnevernet snakker med barnet og foreldre, og kan komme på hjemmebesøk.
  • Det lages en plan for undersøkelsen.
  • Etter undersøkelsen kan saken enten henlegges eller barnevernet går videre med tiltak.
  • Denne siden er en del av en temaside om barnevern.

Barnevernet kan undersøke en sak senest innen tre måneder dersom det er forhold som kan gi rimelig grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Fristen kan utvides til seks måneder i særlige tilfeller.

Tar kontakt med barn og foreldre

I en undersøkelse tar barneverntjenesten kontakt med barnet og foreldrene for å få mer informasjon om hvordan barnet har det. Vi snakker alltid med barnet, da det er barnet selv som vet best hvordan hun/han har det og hva han/hun trenger av hjelp. Barnet eller ungdommen skal lyttes til, og barnevernet skal ta hensyn til det barn og unge mener i vurderingene. Samtidig er det viktig at barnet eller ungdommen ikke får ansvaret for sin egen situasjon.

Både foreldre og barn kan ha en støtteperson til stede ved en undersøkelse. 

Hjemmebesøk

I undersøkelsen snakker barneverntjenesten også med alle foreldre. Skal vi hjelpe foreldrene med endring, må vi få kjennskap til hvordan foreldrene i dag ivaretar barnet. Barneverntjenesten vil som hovedregel også besøke familien hjemme.

Informasjon fra skole, barnehage og andre hentes inn

I tillegg innhentes opplysninger fra skole, barnehage, helsestasjon, fastlege og andre instanser som kjenner barnet og foreldrene. Dette gjøres så langt det er mulig, med samtykke fra foreldre og barn over 15 år. I undersøkelsesfasen kan barneverntjenesten innhente opplysninger også uten familiens samtykke. 
Både foreldre og barn skal vite hva som innhentes av informasjon og hvorfor, også i de tilfellene hvor vi velger å innhente informasjon uten samtykke.

Plan for undersøkelsen 

For å gjøre undersøkelsen mest mulig forutsigbar og for å skape trygghet hos barn og foreldre, lager barneverntjenesten ved oppstart en plan for undersøkelsen. Denne planen lages sammen med familien i første samtale. Planen hjelper også barneverntjenesten med å planlegge godt, slik at vi klarer å gjennomføre undersøkelsen innen de lovpålagte frister som gjelder. 

På bakgrunn av opplysningene som kommer frem i undersøkelsen, vurderer barneverntjenesten hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som finnes i barnets liv, med utgangspunkt i faglige sjekklister og kartleggingsverktøy for hvilke forhold som øker og minker sannsynligheten for at barn vokser opp under forhold som skader deres helse og utvikling.

Utfallet av en undersøkelse kan være at:

  • Barneverntjenesten henlegger saken fordi det ikke er behov for tiltak fra barneverntjenesten eller
  • Barneverntjenesten iverksetter hjelpetiltak med samtykke fra foreldre og barn over 15 år eller
  • Barneverntjenesten henlegger saken med bekymring fordi foreldrene ikke samtykker til hjelpetiltak, og det ikke er grunnlag for å fremme sak for Fylkesnemnda om tvangstiltak, selv om barneverntjenesten vurderer at familien trenger hjelpetiltak. I disse tilfellene kan barneverntjenesten beslutte at det innen seks måneder skal vurderes om det skal åpnes ny undersøkelse, eller
  • Barneverntjenesten fremmer sak for Fylkesnemnda med forslag om å pålegge hjelpetiltak, omsorgsovertakelse eller plassering på barnevernsinstitusjon uten samtykke.

Her kan du lese mer om gangen i en barnevernssak

Ønsker et godt samarbeid

Familiene skal få informasjon om våre vurderinger fortløpende, og vi tilstreber å få til et godt samarbeid.

Rapport

Barnvernet skriver en rapport med vedtak etter undersøkelsen som blir sendt til foreldre og barn over 15 år.

Send bekymringsmelding til barnevernet

Er bekymret for et barn eller en ungdom (informasjonsside)

Send bekymringsmelding til barnevernet (for privatpersoner)

Send bekymringsmelding til barnevernet (for offentlig ansatte)

KONTAKT BARNEVERNTJENESTEN

Våre avdelinger er lokalisert på alle fem Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus og barnevernvakten: 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernvakten i Kristiansand: 
Mandag-torsdag: 08.00-23.00
Fredag: 08.00-24.00
Lørdag: 17.00-02.00
Søndag: 17.00-23.00 

Etter stengetid besvares vår telefon av Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111 (døgnåpen). 

Send sikker digital post til barnevernet
Send e-post (ikke send personsensitiv informasjon)