Våre tjenester

En kvinne får besøk av hjemmesykepleier

Kommunalt responstjenester har en rekke tjenester med mottak av varsler og helsefaglig oppfølging av innkommende anrop.

Kommunalt responssenter har som mål å gi en god og servicerettet tjeneste med høy avklaringsgrad, der en gir hjelp direkte når det er mulig, og at en kun tilkaller kommunens tjenester i de tilfeller der det er påkrevd.

Vi er serviceorienterte og har fokus på å gi lik behandling til alle brukere, og at brukerne har tilit til at vår tjeneste gir den trygghet og sikkerhet som de trenger for å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Åpningstid

Kommunalt responssenter er alltid i drift, 24 timer i døgner alle dager i året. 

Det er til enhver tid operatører med nødvendig kompetanse på jobb som følger opp og bistår brukerne med få nødvendig hjelp.

Tjenester

Kommunalt responssenter har flere aktuelle tjenester for kommuner som benytter trygghetsteknologi og velferdsteknologi. Det varierer mellom kommunene hvilke av våre tjenester de tilbyr til sine innbyggere.

Responssenteret bistår brukerne

Når en trygghetsalarm eller en sensor utløses hjemme hos en bruker, varsles responssenteret gjennom en teknisk løsning. Responssenteret vil da ofte snakke med brukeren og avklare om det er behov for hjelp, og hva brukeren trenger hjelp med.

Når ikke responssenteret kan hjelpe brukeren direkte, vil responssenteret tilkalle hjelp til brukerens hjem. Dette vil ofte være kommunens hjemmetjeneste, men i noen tilfeller også ambulanse eller brannvesen.

Ved behov kan brukeren være i kontakt med responssenteret også mens brukeren venter på hjelp.

Full responssentertjeneste

Responssentertjenesten innebærer at en operatør ved Kommunalt responssenter vil motta alle alarmer og varsler fra brukerne. Operatøren vil avklare årsak til alarm og vurdere om det er nødvendig å varsle hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, pårørende eller om saken kan avsluttes over telefon.

Ruting med backuptjeneste

For tjenester der kommmunen selv mottar og svarer på alarmer og varsler, kan Kommunalt responssenter motta og følge opp alarmer som ikke kommunen selv i stand til å motta. Dette kan være pga tekniske feil, samtidighetskonflikter i kommunen eller andre uforutsette ting. Kommunalt responssenter vil da følge opp et varsel eller en alarm som for full responssentertjeneste

Mottak og oppfølging av alarmer og varsler

Kommunalt responssenter gir tjenester med mottak av alarmer og varsler fra trygghetsalarmer og ulike typer velferdsteknologi.  

Når kommunalt responssenter mottar en alarm eller et varsel fra en sensor, blir hver hendelse vurdert av helsefaglig personell. Responssenterets operatører bistår da med aktuelle tiltak og oppfølging.  I noen tilfeller kan alarmer og henvendelser avsluttes etter samtale med brukeren, og i andre tilfeller kontakter responssenteret en aktuell hjelpeinstans. Ofte vil dette være kommunens hjemmetjeneste, men vi kan også kontakte nødetater ved akutte hendelser. 

Digitale tilsyn

Kommunalt responssenter kan bistå med tilsyn hjemme hos brukere hvor det er avtalt og når det er tilrettelagt med utstyr hjemme hos bruker (f. eks kamera). Dette kan skje på to måter:

  1. Planlagt tilsyn - Kommunalt responssenter gjennomfører et digitat tilsyn på et tidspunkt som er forhåndsavtalt med kommunen. Dette vil ofte være på natt, og tilsynet kan redusere behovet for besøk fra kommunens hjemmetjenester.
  2. Hendelsesutløste tilsyn - Kommunalt responssenter gjennomfører et digitat tilsyn når en sensor utløses, f. eks. ved bevegelse på natt dersom bruker ikke er i sengen.

Dersom kommunalt responssenter ser i et digitalt tilsyn at bruker kan ha behov for hjelp, kontaktes bruker eller hjelpeinstans tilkalles.

Mottak av tekniske varsler

Enkelte tekniske varsler fra trygghetsteknologi hvor det er viktig at funksjonssvikt fanges opp tidlig, kan bli mottatt av kommunalt responssenter. Operatøren vil da kontakte hjemmetjenesten eller brukeren og informere om situasjonen som har oppstått.

Informasjonsfilm

Kommunalt responssenter  har en informasjonsfilm om hvordan operatører følger opp en trygghetsalarm som utløses hjemme hos en bruker.