Lån og tilskudd til bolig

KORT FORTALT

  • Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Kriterier for tildeling av startlån:

Startlån tildeles etter behovsprøving. Det legges vekt på om søker forventes å ha langvarige problemer med å finansiere egen bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkers inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Søker må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Det kan også søkes startlån dersom:

  • Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det
  • Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering av dyre lån vil bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin
 
Startlån kan innvilges til:
  • Kjøp av bolig
  • Utbedring av bolig
  • Oppføring av bolig
  • Refinansiering

Mer informasjon:

Orientering om startlån

Tilskudd til etablering

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Videre skal det sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Hva gis det tilskudd til ? 

Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir ofte brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres.

Hvem gis det tilskudd til?

Tilskudd til etablering gis til husstander med varig lav inntekt som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan få tilskudd.

Mer informasjon:

Orientering om tilskudd til etablering i egen bolig

 

Tilskudd til tilpasning

Tilskudd skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen.

Hvem gis det tilskudd til? 

Det kan gis tilskudd til tilpasning av bolig til søkere med nedsatt funksjonsevne, og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Tildeling gjøres etter en økonomisk behovsprøving, og tilpasningen må være hensiktsmessig.

Tilsagn/vedtak om tilskudd forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.

Størrelsen på tilskuddet gis ut fra tilgjengelige midler, samt en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Mer informasjon:

Orientering om tilskudd til tilpasning av bolig


Hvordan søke ? 

Hvordan søke på startlån og tilskudd? 

Søknader om startlån og tilskudd må leveres elektronisk. Dette gjør du her:

eSøknad

KONTAKT