Kommunale boliger

Kommunal hjelp til egnet bolig

KORT FORTALT

Kristiansand kommune leier ut boliger til personer som er ute av stand til selv å skaffe seg et sted å bo.

 

 • Kommunal bolig er et midlertidig tilbud. Leietiden er vanligvis 3 år.
 • Kommunale utleieboliger er av varierende størrelse og standard, og de er geografisk spredt rundt i hele kommunen.
 • Det må forventes en nøktern standard og det må regnes med at husstandsmedlemmer må dele rom.
 • Tildeling av bolig skjer ut fra hvilke boliger som til enhver tid er tilgjengelige og samtidig vurderes som egnet for den enkelte husstand.
 • Det må forventes ventetid på tildeling av bolig.

Foto: Erlend Berge

Viktig informasjon til deg som søker 

Du må være uten egnet bolig og ute av stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre.

Det må være helsemessige, sosiale eller andre forhold som gjør at du ikke klarer å skaffe deg en plass å bo. Det at du har lav inntekt, er ikke nok til å få kommunal bolig.

Du må ha lovlig opphold i Norge og være registrert i Folkeregisteret med Kristiansand som bostedskommune.

Du må kunne dokumentere at du har benyttet alle andre muligheter for å løse ditt boligbehov på det private boligmarked ved kjøp eller leie.

Hjelp i hjemmet kan mottas uavhengig av om man bor i en kommunal eller privat eid/leid bolig.

Ved tildeling av bolig inngås en ordinær leiekontrakt mellom søker og Kristiansand kommune som eier og drifter boligene. Husleien følger markedspris for boliger og varierer etter størrelse.

Størrelse på tildelt bolig avhenger av antall husstandsmedlemmer. Du kan ikke regne med eget rom til hvert av husstandens medlemmer.

Tjenestebeskrivelse

Kommunal bolig – Bolig for utleie, inkludert fysisk tilrettelagt bolig.

Tjenestebeskrivelsen i pdf

Beskrivelse

Kommunal bolig betyr her boliger som Kristiansand kommune disponerer og leier ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Leieforholdet skjer da med forankring i husleieloven § 1-1.

Det inngås en ordinær leieavtale mellom den enkelte leietager og kommunen (utleier).

Leie av kommunal bolig er i hovedsak tiltenkt som tidsbegrenset bistand i en vanskelig livssituasjon. Ved tildeling av kommunal bolig inngås det en tidsbestemt leieavtale, som hovedregel for tre år.

Kommunale utleieboliger er av varierende størrelse og standard og de er geografisk spredt rundt i hele kommunen. Det må forventes en nøktern standard og det må regnes med at husstandsmedlemmer må dele rom. Tildeling av bolig skjer ut ifra hvilke boliger som til enhver tid er tilgjengelige og samtidig vurderes som egnet for den enkelte husstand. Det må forventes ventetid på tildeling av bolig.

Formål
Legge til rette for at personer som er ute av stand til selv å skaffe seg et sted å bo kan få leie en kommunal bolig.

Målgruppe
Personer som på grunn av helsemessige og/eller sosiale utfordringer av vanskelig karakter er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner:

 • er uten bolig 
 • står i fare for å miste boligen sin
 • bor i uegnet bolig eller bomiljø

Avgrensninger
Vanskeligstilte på boligmarkedet er ikke en bestemt gruppe av innbyggere, men et samlebegrep som brukes om personer og familier som er ute av stand til å få dekket boligbehovene sine selv.

Det betyr at ingen diagnose, tilstand, alder, funksjonshemming, økonomisk situasjon eller andre individuelle forhold i seg selv betyr å være målgruppen med mindre de samtidig er ute av stand til selv å skaffe seg en bolig.

Vilkår for å få leie kommunal bolig.

 • Søker må på søknadstidspunkt være fylt 18 år og ha lovlig opphold i Norge med folkeregistrert adresse i Kristiansand kommune.
 • Søker må være, eller være i ferd med å bli, uten bolig.
 • Søker må dokumentere, eller på annen måte tydeliggjøre, å være ute av stand til å ivareta sitt boligbehov. Eventuelle opplysninger som gis fra lege, NAV eller andre instanser må være skriftlig og relevant i forhold til selve boligsituasjonen.
 • Søker må dokumentere, eller på annen måte tydeliggjøre, hvilke muligheter som er gjort for å løse boligbehovet.

Spesielt for fysisk tilrettelagt bolig

 • Søker må dokumentere, eller på annen måte tydeliggjøre, å ha behov for fysisk tilrettelagt bolig som følge av en fysisk funksjonsnedsettelse
 • Det forutsettes at nåværende bolig ikke er, eller kan, tilrettelegges i tilstrekkelig grad

Regelverk
Kommunal utleiebolig er ikke en lovpålagt oppgave. Leie av kommunal bolig reguleres etter Lov om husleieavtaler (Husleieloven).

Kommunen har imidlertid en plikt til å bistå personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet og ikke på egenhånd er i stand til å skaffe bolig for seg og sin familie. Kommunal utleiebolig er ett av flere virkemidler kommunen har for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligenheten i By- og stedsutvikling forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale boliger.
Det inngås en alminnelig leiekontrakt mellom den enkelte leietaker og Boligenheten.

Leietakere forplikter seg til å følge de generelle husordensregler som til enhver tid gjelder for kommunale utleieboliger. Dersom boligen ligger i et borettslag eller sameie gjelder deres husordensregler (eller tilsvarende) i tillegg.

Helse og mestring ved forvaltning og koordinering behandler alle søknader, og står for tildeling av kommunal bolig.

Vedtak om kommunal bolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven. Klager som blir avslått oversendes til kommunens Klagenemd for ikke-lovpålagte oppgaver for endelig behandling.

Søknader vurderes med bakgrunn i følgende lovbestemmelser

Betaling
Avtalt månedlig husleie i henhold til leiekontrakt, og andre tilhørende utgifter ifm leieforholdet som innboforsikring, strøm og internett/TV med mer, betales i sin helhet av leietaker.

 

Søknad og vedtak
Søknader behandles fortløpende jfr Forvaltningsloven § 11 a. Det gis et foreløpig svar dersom søknaden ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.


Kontaktinformasjon
Forvaltning og koordinering

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Kristiansand kommune. Vedtatt av Helseutvalget i Kristiansand kommune 7. juni 2022.

Retningslinjene i pdf

Innledende bestemmelser

1.1 Formål

Retningslinjene skal legge til rette for at personer som er ute av stand til selv å skaffe seg et sted å bo kan få leie en kommunal bolig.

Utleiebolig i seg selv er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen, men et av flere virkemidler kommunen kan benytte for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Disse retningslinjene skal bidra til økt rettsikkerhet for søkere av kommunal bolig og være grunnlaget for å best mulig ivareta likebehandlingsprinsippet av søkere av kommunal bolig.

1. 2 Målgruppe

Målgruppen er innbyggere som på grunn av helsemessige og/eller sosiale utfordringer av spesielt vanskelig karakter er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner:

 • er uten bolig
 • står i fare for å miste boligen sin
 • bor i uegnet bolig eller bomiljø

Avgrensninger

Vanskeligstilte på boligmarkedet er ikke en bestemt gruppe av innbyggere, men et samlebegrep som brukes om personer og familier som er ute av stand til å få dekket boligbehovene sine selv.

Det betyr at ingen diagnose, tilstand, alder, funksjonshemming, økonomisk situasjon eller andre individuelle forhold i seg selv betyr å være målgruppen med mindre de samtidig er ute av stand til selv å skaffe seg en bolig.

1.3 Kommunal bolig og virkeområde

Retningslinjene gjelder ved tildeling av boliger som Kristiansand kommune disponerer for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet. Retningslinjene gjelder boforhold som har sin forankring i avtale om bruksrett til husrom mot vederlag, jf. husleieloven § 1-1.  

Retningslinjene gjelder der det blir inngått en individuell og ordinær leieavtale mellom den enkelte leietager og kommunen (utleier) om leie av en konkret bolig.

Avgrensninger
Retningslinjene gjelder ikke for kort- eller langtidsopphold i institusjon (sykehjem, omsorgsbolig med mer), midlertidig botilbud (nødsituasjon) i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV, eller andre døgnopphold der tjenester eller behandling er det vesentlige i oppholdet.

Vilkår for å få leie kommunal bolig

2.1 Nåværende boforhold

Søker må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge og ha folkeregistrert adresse i Kristiansand kommune, og være, eller være i ferd med å bli, uten bolig.

Hvis søknaden gjelder en fysisk tilrettelagt bolig må søker dokumentere, eller på annen måte tydeliggjøre, å være i behov av fysisk tilrettelagt bolig som følge av fysisk funksjonsnedsettelse. Det forutsettes at nåværende bolig ikke er, eller kan, tilrettelegges i tilstrekkelig grad.

Når særlige grunner gjør kravet til folkeregistrert adresse urimelig, for eksempel ved langvarig behandlings- eller soningsopphold annet sted i landet, kan det gjøre unntak.

Det stilles ikke krav om folkeregistrert adresse i Kristiansand for flyktninger som skal 1.gangbosettes etter avtale mellom staten (IMDi) og Kristiansand kommune. Merk; med unntak av enslige mindreårig, er de som skal 1.gangsbosettes i utgangspunktet ikke å regne som vanskeligstilte på boligmarkedet (jfr punkt 1.2 Målgruppe, 2. og 3. avsnitt).

2.2 Alder 
Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år.
Det kan gjøres unntak fra kravet til alder dersom:

a) søker har daglig omsorg for barn eller,

b) søknad er underskrevet av foresatt, verge eller eventuelt barnevernet. Tildeling av bolig kan uansett ikke skje tidligst før bruker er fylt 18 år.

2.3 Søkere med behov for oppfølging
Søker må antas å kunne mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt ved hjelp av tilgjengelige bo- og oppfølgingstjenester eller annen form for hjelpetiltak.

Oppfølgingstiltak skal tilbys der det foreligger klare holdepunkter for at søker ikke vil mestre bosituasjonen uten slik nødvendig oppfølging. Tiltak skal ha som mål at søker skal mestre sin bosituasjon og forpliktelser til boforholdet best mulig.

Tiltak kan være at søker etablerer direkte trekk for innbetaling av husleie, forplikter seg til å motta bistand og oppfølging i hjemmet eller samarbeid med andre instanser som er nødvendig for å kunne mestre bosituasjonen.

Alle tiltak skal tilpasses individuelt og i størst mulig utstrekning utarbeides i samarbeid og forståelse med søker.

Tildeling av konkret bolig kan bli stilt i bero dersom søker ikke ønsker å benytte seg av tilbudte hjelpetiltak som anses å være helt nødvendige for å mestre bosituasjonen.

2.4 Alternative muligheter
Søker kan ikke ha andre alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig. Søker må kunne dokumentere eller tydeliggjøre på annen måte hvilke muligheter som er prøvd ut for å løse boligbehovet.

Ved søknad om kommunal bolig undersøker kommunen om det kan foreligge potensiale for kjøp av egen bolig ved hjelp av startlån og/eller en ordinær kredittinstitusjon.

2.5 Gjeld til Kristiansand kommune
Dersom søker har uoppgjort gjeld til Kristiansand kommune som følge av tidligere boforhold, kan søknaden avslås på dette grunnlag.

Alternativt kan det stilles krav om at søker har inngått en forpliktende og varig avtale om nedbetaling av gjelden før tildeling av kommunal bolig kan finne sted.

Prioritering mellom søkere som fyller vilkårene

3.1 Prioritering 
Er antallet søkere som fyller vilkårene i retningslinjene, punkt 2.1 – 2.5, større enn antall kommunale boliger til disposisjon og egnet for den enkelte søker, skal det foretas en prioritering mellom ellers kvalifiserte søkere.

Ved prioriteringen skal det legges vekt på søkeres ulike behov og hvilke boliger som er tilgjengelige. For søkere med omsorg for barn blir også barnas behov vurdert.

Søkere som etter en samlet vurdering har de mest påtrengende boligbehov skal prioriteres.

Hensyn knyttet til sammensetning av beboere og det generelle bomiljøet inngår som en del av vurderingen. Det kan tas hensyn til at noen bomiljøer stiller spesielle krav til sammensetning av beboere.

Søkere som kvalifiserer for tildeling av kommunal bolig, men hvor det ikke er egnet eller tilgjengelig bolig på vedtakstidspunkt, settes på venteliste.

Søknad om fornyelse av leieforholdet og bytte av bolig

4.1 Søknad om fornyelse av leieforholdet

Leietakere som søker om fornyelse av boforholdet, blir vurdert på lik linje som førstegangssøkere i henhold til vilkårene under punkt 2.1 til 2.5.

4.2 Søknad om bytte av kommunal bolig 
Som hovedregel foretas ikke bytte av kommunal bolig.

Det forutsettes at leietaker selv planlegger og skaffer seg egnet bolig ved endret boligbehov som følge av endringer i husstanden størrelse.

Kommunale leietakere med endrede boligbehov kan søke om bytte til annen type kommunal bolig. Søknad om bytte av kommunal bolig kan i særskilte tilfeller innvilges dersom:

a) nåværende bolig er uegnet av helsemessige grunner,

b) det foreligger tungtveiende sosiale forhold som tilsier bytte av bolig eller

c) det foreligger vesentlige byggetekniske mangler ved nåværende bolig.

For å komme i betraktning for bytte av bolig må vilkårene under punkt 2.1 – 2.5 være oppfylt. I tillegg må søker kvalifisere for å bli prioritert til ønsket type bolig i henhold til punkt 3.1.

Søknad, vedtak og klageadgang

5.1 Søknad 
Søknad om å få leie kommunal bolig skal sendes den enhet i Kristiansand kommune som til enhver tid har ansvar for behandling av slike søknader.

5.2 Vedtak 
Den som er tildelt myndighet av bystyret fatter vedtak etter disse retningslinjene.

Leietid og opphør av vedtak

6.1 Leietid 
Et positivt vedtak vil innebære en tidsbestemt leieavtale, som hovedregel for 3 år.

Det kan gjøres unntak fra hovedregel om leietid dersom det foreligger særlige grunner for dette.

En kommunal utleiebolig er et knapphetsgode og er i hovedsak tiltenkt som en midlertidig løsning i en vanskelig livssituasjon.

Det forventes at leietaker gjør en selvstendig innsats for å komme i posisjon til selv å dekke sitt boligbehov under hele leieperioden i kommunal bolig.

6.2 Opphør av positivt vedtak om leie av kommunal bolig

Vedtaket opphører når:

 1. søker er tildelt en kommunal bolig for leie, eller
 2. søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger fyller vilkårene for å få leie kommunal bolig.

Vedtaket kan opphøre hvis søker på tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt har motsatt seg nødvendig oppfølging i henhold til punkt 2.3 eller nedbetalingsavtale i henhold til punkt 2.5.

Dersom vedtak om leie av kommunal bolig opphører etter første ledd nr. 2 skal det fattes eget vedtak om opphør av vedtaket.

6.3 Klageadgang

Vedtak i henhold til retningslinjene kan påklages til Kristiansand kommune. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket.

Klagefrist er 4 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

Søker kan påklage avslag som er begrunnet i henhold til i retningslinjenes punkt 2.1 – 2.5 (Vilkår) og punkt 6.2 (Opphør).

Det gis ikke klageadgang til skjønnsvurderinger knyttet til søkers behov i forhold til andre søkere.

Ved et eventuelt positivt vedtak kan ikke den konkrete boligen, eller dens geografiske beliggenhet, påklages.

Leie av bolig med bemanning 

Bolig med bemanning kan tildeles personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid.

Dette inkluderer boliger for personer med langvarig somatiske sykdommer, funksjonshemming, utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske og sosiale problemer.

Behovet for tjenesten er styrt ut fra brukers behov for hjelp og nærhet til personal, og ikke primært et boligbehov.

Bruker defineres som hjemmeboende og har leiekontrakt i tråd med husleieloven.

Det gis egne vedtak på hjelpen den enkelte trenger i boligen. Boligene er tilrettelagte leiligheter med tilgang på personell hele eller deler av døgnet. Det kan være mulighet for å delta i felles måltider og tilrettelagt aktivitetstilbud.

Boligene er plassert flere steder i kommunen og tildeles etter søknad.
Kostnader er avhengig av mange individuelle forhold.

Ytterligere informasjon gis på Innbyggertorg.

Søknadsskjema bolig

Søknadsskjema kommunal bolig og fysisk tilrettelagt bolig:

Link til digitalt søknadsskjema

Søknadsskjema bolig (pdf)

Søknadsskjema bolig (word)

Nødvendige vedlegg til søknaden 
 • Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt
 • Utskrift av siste skattemelding for alle husstandsmedlemmer over 18 år
 • Skriftlige opplysninger om hva du selv har gjort for å skaffe bolig på det private marked (for eksempel fremlegg av søkerlogg på finn.no eller annen dokumentasjon på boliger og utleiere du har henvendt deg til)
 • Beskrivelse av nåværende bosituasjon, med kopi av husleiekontrakt og eventuelt oppsigelse.
 • Uttalelse fra NAV, eller andre dersom det har betydning for søknaden
 • Legeopplysning kreves ved søknad om fysisk tilrettelagt bolig

Skriv ut liste over vedlegg til søknaden

Søknadsskjema bolig med bemanning: 

Link til digitalt søknadsskjema

Søknadsskjema tjenester (pdf)

Søknadsskjema tjenster (word)

På grunn av at tildeling av denne typen bolig primært er styrt utfra brukers behov for hjelp og nærhet til personal, søkes bolig med bemanning på samme søknadsskjema som for søknad på tjenster.

Nødvendige vedlegg til søknaden:

 •  Bakgrunn for søknaden må være en funksjonsnedsettelse som tilsier behov for spesielt tilrettelagt bolig. Dette må dokumenteres med legeerklæring.

 

Drift av boligene

Bolig i by- og stedsutvikling forvalter kommunens utleieboliger. Ved spørsmål om selve boligen, ta kontakt med Innbyggertorg på telefon 38 07 50 00 eller epost.

Nødbolig (NAV)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv.

Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann.

Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

Bemannet akuttbolig/nødbolig er en midlertidig og akutt boløsning for menn og kvinner fra 18 år og oppover. Som oftest er dette  personer som har sosiale utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.

NAV Kristiansand i samarbeid med boligen tildeler den enkelte plass.

Nødbolig administreres av NAV Kristiansand

Hva gjør jeg hvis jeg ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?  

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. 

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Utfylt klageskjema sendes forvaltning og koordinering som behandler klagen administrativt. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til kommunens klagenemd for ikke lovpålagte tjenester.

Adresse: Kristiansand Kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Gjelder klagen vedtak på tjenester blir klagen sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Adresser til bemannede bofelleskap

 

Berhusveien 23
4635 Kristiansand
Vakt: 95 16 25 56
E-post 

Bispegra 31
4632 Kristiansand
Vakt: 93 06 56 19
E-post

Bispegra 34a-c
4632 Kristiansand
Vakt: 91 56 48 51
E-post 

Bispegra 35
4632 Kristiansand
Vakttlf: 476 87 075
E-post

Bispegra 54
4632 Kristiansand
Vakt: 48 03 06 13
E-post

Bosmyrveien 14
4620 Kristiansand
Vakt: 90415114
E-post  

Breimyrveien 215
4628 Kristiansand
Vakt: 90 21 64 81
E-post  

Camilla Colletts vei 4
4620 Kristiansand
Vakt: 41 51 76 32
E-post

Dallonaveien 26
4621 Kristiansand
Vakt: 99 12 55 02
E-post

Epleveien 58-60
4635 Kristiansand
Vakt: 94 86 67 86
E-post

Fagerdalsveien 3b
4617 Kristiansand
Vakt: 91 85 69 03
E-post 

Gangdalslia 28
4618 Kristiansand
Vakt: 94 88 16 42
E-post   

Gimleveien 26
4630 Kristiansand
Vakt: 46 91 75 49
E-post   

Greipstad Gamle Kirkeveg 14
4645 Nodeland
Vakt: 46 83 27 68
E-post 

Harald Gilles vei 13
4633 Kristiansand
Vakt: 97591222
E-post

Hellemyrdalen 38-48
4628 Kristiansand
Vakt: 48170799
E-post  

Hestehovstien 8
4634 Kristiansand
Vakt: 94 15 38 22
E-post 

Holbergsgate 5
4611 Kristiansand
Vakt: 98 28 08 29
E-post

Jegergata 15
4616 Kristiansand
Vakt: 95 36 95 50
E-post

Kirsten Flagstadsvei 38 – 4.etasje
4621 Kristiansand
Vakt: 90145872
E-post 

Kirsten Flagstadsvei 38 – 5.etasje
4621 Kristiansand
Vakt: 92 49 50 14
E-post

Kirsten Flagstadsvei 75
4621 Kristiansand
Vakt: 95 20 96 91
E-post 

Korsvikhaven 22-24
4638 Kristiansand
Vakt: 48 18 16 11
E-post 

Kristian IVs gate 95
4614 Kristiansand
Vakt: 90 04 08 87
E-post

Kuholmsveien 75
4631 Kristiansand
Vakt: 48 17 41 23
E-post

Liane Ringvei 19
4638 Kristiansand
Vakt: 91 74 96 43
E-post

Liane Ringvei 29
4638 Kristiansand
Vakt: 48 23 19 53
E-post 

Løkkeveien 20 og 37
4616 Kristiansand
Vakt: 92 60 94 52
E-post

Nils Fidjelandsvei 40
4628 Kristiansand
Vakt: 90 81 75 20
E-post  

Nordre Hovedgårds vei 54 – 2.etasje
4621 Kristiansand
Vakt: 90 76 23 99
E-post 

Nordre Hovedgårds vei 54 – 3.etasje
4621 Kristiansand
Vakt: 46834223
E-post

Nygårdshaven 1-4
4640 Søgne
Vakt: 91700345
E-post  

Nygårdshaven 6-10
4640 Søgne
Vakt: 90 70 30 81
E-post   

Odderheisløyfen 4
4639 Kristiansand
Vakt: 92 40 49 90
E-post 

Presteheia 67
4633 Kristiansand
Vakt: 94 17 52 28
E-post 

Presteheia 83
4633 Kristiansand
Vakt: 48 27 65 14
E-post   

Ronatoppen 38
4638 Kristiansand
Vakt: 41520199
E-post 

Rosselandsvegen 47
4647 Brennåsen
Vakt: 48145122
E-post    

Setesdalsveien 55
4617 Kristiansand
Vakt: 46 42 34 15
E-post 

Skarpelunden 5
4623 Kristiansand
Vakt: 90 57 22 57
E-post

Strømmeveien 69
4638 Kristiansand
Vakt: 90561290
E-post 

Suldalsveien 29
4717 Kristiansand
Vakt: 41 54 06 53
E-post  

Svarttjønnheia 2
4645 Nodeland
Vakt: 90 74 47 40
E-post  

Svarttjønnveien 6
4615 Kristiansand
Vakt: 98217190
E-post

Tinnheiveien 32
4629 Kristiansand
Vakt: 90 14 96 84
E-post  

Tollbodgta 67-69
4611 Kristiansand
Vakt: 97 05 10 44
E-post

Topdalsveien 18-20
4656 Kristiansand
Vakt: 98217193
E-post

Vardåslia 40
4637 Kristiansand
Vakt: 92628071
E-post

Vigeveien 12-16
4633 Kristiansand
Vakt: 99112329
E-post

Ærfuglveien 10
4623 Kristiansand
Vakt: 41501252
E-post

Østerøya 12
4625 Kristiansand
Vakttlf: 907 66 942
E-post

Østre Strandgate 66B
4611 Kristiansand
Vakt: 98 22 37 48
E-post  

 

KONTAKT