Kommunale boliger

Kommunal hjelp til egnet bolig

KORT FORTALT

Kristiansand kommune leier ut boliger til personer som har spesielle boligbehov og som ikke kan løse disse selv

 

 • Du må være folkeregistrert med Kristiansand som bostedskommune 
 • Du er ute av stand til å ivareta ditt boligbehov via det private marked på grunn av sosial og/eller helsemessig vanskelig situasjon
 • Kommunal bolig leies normalt for en periode på 3 år. Det kan søkes om fornyelse av leieforholdet dersom situasjonen tilsier dette
 • Du kan søke om bostøtte for å dekke deler av husleien

Foto: Erlend Berge

Viktig informasjon for deg som ønsker hjelp til egnet bolig

1.    Du må ha lovlig opphold i Norge og være registrert i Folkeregisteret med Kristiansand som bostedskommune.

2.    Du må kunne dokumentere å være særlig vanskeligstilt. Det vil si: ute av stand til å ivareta ditt boligbehov på det private boligmarkedet fordi du er i en situasjon av sosialt og/eller helsemessig spesielt vanskelig karakter. Opplysningene som gis fra lege, sykehus, helse- og sosialtjenesten eller andre, må dokumenteres skriftlig.

3.    Du må kunne dokumentere eller redegjøre for at du har benyttet alle andre muligheter for å løse ditt boligbehov på det private boligmarked

4.    Oppsigelse av nåværende leieforhold må dokumenteres. Eventuelle uoppgjorte regninger fra tidligere kommunale leieforhold, må være oppgjort eller inngått nedbetalingsavtale, før du kan få nytt tilbud om bolig/leiekontrakt.

5.    Ved tildeling av kommunal bolig blir du tatt ut av ventelisten.

6.    Størrelse på tildelt bolig avhenger av antall husstandsmedlemmer. Du kan ikke regne med eget rom til hvert av husstandens medlemmer.

7.    Som hovedregel foretas ikke bytte av bolig. Det forutsettes at familien selv skaffer seg egnet bolig ved endringer i husstanden størrelse (for eksempel familieforøkelse, familiegjenforening, ekteskap/samboerskap). Søkes det allikevel om bytte av bolig, gjøres det ved å levere søknadsskjema og dokumentasjon av endret sosial og/eller helsemessige situasjon.

8.    Endringer som har betydning for ditt boforhold som giftemål, samboerskap/skilsmisse må oppgis i perioden fra du har søkt til du eventuelt er tildelt bolig.

9.    Ved tildeling av bolig inngås en ordinær leiekontrakt mellom søker og Bolig i By- og stedsutvikling, Kristiansand kommune som eier og drifter boligene.

10.  Husdyr er ikke tillatt i kommunale boliger, ifølge husordensreglene til utleier.

Leie av kommunal bolig

En kommunal utleiebolig er et knapphetsgode og er ment som en midlertidig løsning i en vanskelig livssituasjon.

En ledig bolig tildeles etter en nummerert søkerliste og etter følgende kriterier:

1. Tildeling skjer etter en totalvurdering av registrerte søkers økonomi, nåværende boforhold og øvrige og sosiale og helsemessige forhold.

2. Hovedprinsippet for tildeling av kommunal bolig vil være å tildele bolig til søkere med størst behov. Vanskeligstilte blir her definert som:

 • Husstander med barn som befinner seg i en kritisk fase og trenger oppfølging fra det offentlige hjelpeapparatet
 • Flyktninger i en mottaksfase får tilbud om midlertidig bolig i inntil tre år
 • Personer med psykiske lidelser som ikke klarer å skaffe bolig selv
 • Personer i en kaotisk livssituasjon som personer med rusproblemer og andre uten evne til å strukturere sitt liv
 • Pleie og omsorgskrevende/tilsynskrevende søkere prioriteres dersom forholdene ligger til rette for det i den aktuelle bolig.
Leie av fysisk tilrettelagt bolig

Kristiansand kommune leier ut boliger til dem som trenger en tilrettelagt bolig på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming eller utviklingshemming.

Målgruppen er alle over 18 år som på grunn av sin helse ikke er i stand til å skaffe seg bolig selv. 

For å sikre at vi gir bolig til dem som trenger det mest, vurderer vi nøye om søker er i stand til å skaffe seg bolig selv. Vi prøver å ta hensyn til ønske om bosted, men ved snevre valg kan det ta svært lang tid før bolig kan tilbys.

En fysisk tilrettelagt bolig tildeles når dette anses å være det best egnede tilbudet til søker. Det forebyggende aspektet og sosiale behov, som for eksempel opplevd ensomhet, vektlegges ved tildeling.

Husleien følger markedspris for boliger og varierer etter størrelse.

Leie av bolig med bemanning

Bolig med bemanning kan tildeles personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid.  

Dette inkluderer boliger for personer med langvarig somatiske sykdommer, funksjonshemming, utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske og sosiale problemer.

Behovet for tjenesten er styrt ut fra brukers behov for hjelp og nærhet til personal, og ikke primært et boligbehov.

Bruker defineres som hjemmeboende og har leiekontrakt i tråd med husleieloven.

Det gis egne vedtak på hjelpen den enkelte trenger i boligen.   Boligene er tilrettelagte leiligheter med tilgang på personell hele eller deler av døgnet. Det kan være mulighet for å delta i felles måltider og tilrettelagt aktivitetstilbud. 

Boligene er plassert flere steder i kommunen og tildeles etter søknad.

Kostnader er avhengig av mange individuelle forhold. 

Ytterligere informasjon gis på Innbyggertorg

Søknadsskjema bolig

Søknadsskjema kommunal bolig og fysisk tilrettelagt bolig:

Link til digitalt søknadsskjema

Søknadsskjema bolig (pdf)

Søknadsskjema bolig (word)

Nødvendige vedlegg: 

 • Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt
 • Utskrift av siste skattemelding for alle husstandsmedlemmer over 18 år
 • Skriftlige opplysninger om hva du selv har gjort for å skaffe bolig på det private marked (for eksempel fremlegg av søkerlogg på finn.no eller annen dokumentasjon på boliger og utleiere du har henvendt deg til)
 • Beskrivelse av nåværende bosituasjon, med kopi av husleiekontrakt og eventuelt oppsigelse.
 • Uttalelse fra NAV, eller andre dersom det har betydning for søknaden
 • Legeopplysning kreves ved søknad om fysisk tilrettelagt bolig

 

Søknadsskjema bolig med bemanning: 

Link til digitalt søknadsskjema

Søknadsskjema tjenester (pdf)

Søknadsskjema tjenster (word)

På grunn av at tildeling av denne typen bolig primært er styrt utfra brukers behov for hjelp og nærhet til personal, søkes bolig med bemanning på samme søknadsskjema som for søknad på tjenster.

Nødvendige vedlegg til søknaden:

 •  Bakgrunn for søknaden må være en funksjonsnedsettelse som tilsier behov for spesielt tilrettelagt bolig. Dette må dokumenteres med legeerklæring.
Bolig i by- og stedsutvikling drifter utleieboligene

Bolig i by- og stedsutvikling forvalter kommunens utleieboliger på vegne av tre boligstiftelser som Kristiansand kommune har opprettet. Mer informasjon finner du her. ( link når siden er klar)

Nødbolig (NAV)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv.

Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann.

Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

Bemannet akuttbolig/nødbolig er en midlertidig og akutt boløsning for menn og kvinner fra 18 år og oppover. Som oftest er dette  personer som har sosiale utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.

NAV Kristiansand i samarbeid med boligen tildeler den enkelte plass.

Nødbolig administreres av NAV Kristiansand.(link når ny klar)

Hva gjør jeg hvis jeg ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?  

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. 

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Utfylt klageskjema sendes forvaltning og koordinering som behandler klagen administrativt. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til kommunens klagenemd for ikke lovpålagte tjenester.

Adresse: Kristiansand Kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Gjelder klagen vedtak på tjenester blir klagen sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Adresser til bemannede bofelleskap

Her er adresser til et utvalg kommunale boliger.

Berhusveien 23
4635 Kristiansand
Vakt: 95 16 25 56
E-post 

Bispegra 31
4632 Kristiansand
Vakt: 93 06 56 19
E-post

Bispegra 34a-c
4632 Kristiansand
Vakt: 91 56 48 51
E-post 

Bispegra 35
4632 Kristiansand
Vakttlf: 476 87 075
E-post

Bispegra 54
4632 Kristiansand
Vakt: 48 03 06 13
E-post

Bosmyrveien 14
4620 Kristiansand
Vakt: 90415114
E-post  

Breimyrveien 215
4628 Kristiansand
Vakt: 90 21 64 81
E-post  

Camilla Colletts vei 4
4620 Kristiansand
Vakt: 41 51 76 32
E-post

Dallonaveien 26
4621 Kristiansand
Vakt: 99 12 55 02
E-post

Epleveien 58-60
4635 Kristiansand
Vakt: 94 86 67 86
E-post

Fagerdalsveien 3b
4617 Kristiansand
Vakt: 91 85 69 03
E-post 

Gangdalslia 28
4618 Kristiansand
Vakt: 94 88 16 42
E-post   

Gimleveien 26
4630 Kristiansand
Vakt: 46 91 75 49
E-post   

Greipstad Gamle Kirkeveg 14
4645 Nodeland
Vakt: 46 83 27 68
E-post 

Harald Gilles vei 13
4633 Kristiansand
Vakt: 97591222
E-post

Hellemyrdalen 38-48
4628 Kristiansand
Vakt: 48170799
E-post  

Hestehovstien 8
4634 Kristiansand
Vakt: 94 15 38 22
E-post 

Holbergsgate 5
4611 Kristiansand
Vakt: 98 28 08 29
E-post

Jegergata 15
4616 Kristiansand
Vakt: 95 36 95 50
E-post

Kirsten Flagstadsvei 38 – 4.etasje
4621 Kristiansand
Vakt: 90145872
E-post 

Kirsten Flagstadsvei 38 – 5.etasje
4621 Kristiansand
Vakt: 92 49 50 14
E-post

Kirsten Flagstadsvei 75
4621 Kristiansand
Vakt: 95 20 96 91
E-post 

Korsvikhaven 22-24
4638 Kristiansand
Vakt: 48 18 16 11
E-post 

Kristian IVs gate 95
4614 Kristiansand
Vakt: 90 04 08 87
E-post

Kuholmsveien 75
4631 Kristiansand
Vakt: 48 17 41 23
E-post

Liane Ringvei 19
4638 Kristiansand
Vakt: 91 74 96 43
E-post

Liane Ringvei 29
4638 Kristiansand
Vakt: 48 23 19 53
E-post 

Løkkeveien 20 og 37
4616 Kristiansand
Vakt: 92 60 94 52
E-post

Nils Fidjelandsvei 40
4628 Kristiansand
Vakt: 90 81 75 20
E-post  

Nordre Hovedgårds vei 54 – 2.etasje
4621 Kristiansand
Vakt: 90 76 23 99
E-post 

Nordre Hovedgårds vei 54 – 3.etasje
4621 Kristiansand
Vakt: 46834223
E-post

Nygårdshaven 1-4
4640 Søgne
Vakt: 91700345
E-post  

Nygårdshaven 6-10
4640 Søgne
Vakt: 90 70 30 81
E-post   

Odderheisløyfen 4
4639 Kristiansand
Vakt: 92 40 49 90
E-post 

Presteheia 67
4633 Kristiansand
Vakt: 94 17 52 28
E-post 

Presteheia 83
4633 Kristiansand
Vakt: 48 27 65 14
E-post   

Ronatoppen 38
4638 Kristiansand
Vakt: 41520199
E-post 

Rosselandsvegen 47
4647 Brennåsen
Vakt: 48145122
E-post    

Setesdalsveien 55
4617 Kristiansand
Vakt: 46 42 34 15
E-post 

Skarpelunden 5
4623 Kristiansand
Vakt: 90 57 22 57
E-post

Strømmeveien 69
4638 Kristiansand
Vakt: 90561290
E-post 

Suldalsveien 29
4717 Kristiansand
Vakt: 41 54 06 53
E-post  

Svarttjønnheia 2
4645 Nodeland
Vakt: 90 74 47 40
E-post  

Svarttjønnveien 6
4615 Kristiansand
Vakt: 98217190
E-post

Tinnheiveien 32
4629 Kristiansand
Vakt: 90 14 96 84
E-post  

Tollbodgta 67-69
4611 Kristiansand
Vakt: 97 05 10 44
E-post

Topdalsveien 18-20
4656 Kristiansand
Vakt: 98217193
E-post

Vardåslia 40
4637 Kristiansand
Vakt: 92628071
E-post

Vigeveien 12-16
4633 Kristiansand
Vakt: 99112329
E-post

Ærfuglveien 10
4623 Kristiansand
Vakt: 41501252
E-post

Østerøya 12
4625 Kristiansand
Vakttlf: 907 66 942
E-post

Østre Strandgate 66B
4611 Kristiansand
Vakt: 98 22 37 48
E-post  

 

KONTAKT