Tordenskjoldsgate skole - utvidelse

Elevtallet blir større enn kapasiteten og det planlegges for utvidelse

  • Kostnadsramme for utvidelse og rehabilitering: 64,3 millioner kroner (2025) og 140,5 millioner kroner (2027)
  • Planlegging: 2025
  • Byggestart: 2026

Tordenskjoldsgate skole - planlegging av utvidelse

Tordenskjoldsgate skole har ikke kapasitet til nåværende eller fremtidig elevtall. I tillegg har skolen vesentlige bygningsmessige mangler. Ved forrige rullering av økonomiplanen ble det redegjort for problemstillingene. I tillegg ble det utarbeidet mulighetsstudie som viste mulige utbyggingsalternativer for skolen. Det ble også avsatt midler til oppkjøp av boliger i Fritz Jensens gate, som i henhold til Kvadraturplanen skal inngå som en del av skolens område. Det ble også avsatt ca. 10 mill. kroner til strakstiltak som utføres i 2022/23. Høsten 2022 ble det også satt opp en brakkemodul med to klasserom. Disse tiltakene bedrer situasjonen, men er ikke tilstrekkelige. Miljørettet helsevern har stilt krav om en forpliktende plan for en permanent løsning med oppgradering og utvidelse.

Ved denne rulleringen er det lagt inn avsetning på 64,3 mill. kr for utvidelse og rehabilitering av skolen med planleggingsmidler 2025 og midler til å starte bygging i 2026. ytterligere 140,5 mill. kr må legges inn i 2027 for å fullføre prosjektet. 

Kvartal 71 (“Fylkeshuset”) som ligger vis a vis Tordenskjoldsgate skole skal utvikles til bolig. I den forbindelse har kommunen og eiendomsutviklerne vurdert mulighet for et samarbeid der skolearealer som vil ha særlig synergier for bruk av lokalmiljøet kan bygges som del av Kvartal 71. Dette kan gjelde musikk/samlingsrom, verksteder og mat og helse - totalt ca. 500 m2. I tillegg til å ha stort sambrukspotensiale og være en ressurs for lokalmiljøet, vil dette også kunne frigjøre arealer på en trang skoletomt og legge til rette for ytterligere utvidelser av skolen på lengre sikt. Det er derfor lagt inn en foreløpig avsetning på 1,5 mill. kr i driftsbudsjettet fra 2025, som er realistisk i forhold til tempoplanen for utbygging av kvartalet. Arealene legges nærmest mulig skolen og forutsetter at det etableres gode trafikksikre løsninger i forbindelse med Lømslandsvei. Utvidelsen og rehabiliteringen av Tordenskjoldsgate skole med tilleggsarealene i Kvartal 71 vil gi en kapasitet på ca. 250 elever.

Tordenskjoldsgate skole

Kilde: Økonomiplanen