Seks kommunale boliger  bygges på Langenesåsen

De seks boligene er bemannede boliger for habilitering for utviklingshemmede.

 • Adresse: Langenesåsen 65
 • Skisse/detaljprosjekt start: Januar 2023
 • Kontraktstype / entrepriseform: Totalentreprise
 • Tilbudsfrist for entreprenør: 25. september 2023
 • Startdato byggfase:  November 2023
 • Estimert sluttdato:  Desember 2024
 • Kostnadsramme: 70 millioner kroner
 • Antall kvadratmeter: Ca. 1000 kvm
 • Arkitekt i forprosjekt: Hennig Larsen AS
 • Totalentreprenør: BRG Entreprenør AS
 • Prosjektledelse: Prosjektgruppen AS  

Beskrivelse av prosjektet

I det nye boligfeltet på Langenesåsen i Kristiansand skal det bygges nye boliger for enhet for Helse- og mestring.

Det skal bygges to enkeltstående boenheter og fire boenheter i et bofelleskap, til sammen seks boenheter.

I tillegg skal det bygges fellesområder, og ansattområder for heldøgns bemanning.

Boligene er av typen bemannede boliger for habilitering for utviklingshemmede og skal bygges som hardbruksboliger. 

Prosjektet er gjennomføres iht Kristiansand Kommunes Klima og miljøstrategi. Byggeprosjektet skal i tillegg være pilotprosjekt i Kristiansand Kommune for utslippsfri byggeplass. En utslippsfri byggeplass benytter energikilder som ikke gir utslipp av CO₂e eller NOx på byggeplassen, primært benyttes da kun elektrisk utstyr og maskiner.