Seks kommunale boliger skal bygges på Langenesåsen

De seks boligene er bemannede boliger for habilitering for utviklingshemmede.

  • Adresse: Langenesåsen 65
  • Skisse/detaljprosjekt start: Januar 2023
  • Kontraktstype / entrepriseform: Totalentreprise
  • Tilbudsfrist for entreprenør: 25. september 2023
  • Startdato byggfase:  Oktober/ november 2023
  • Estimert sluttdato:  Oktober 2024
  • Kostnadsramme: 60 millioner kroner
  • Antall kvadratmeter: ca. 1000 kvm
  • Entreprenør: Ikke avklart

Beskrivelse av prosjektet

I det nye boligfeltet på Langenesåsen i Kristiansand skal det bygges nye boliger for enhet for Helse- og mestring.

Det skal bygges to enkeltstående boenheter og fire boenheter i et bofelleskap, til sammen seks boenheter.

I tillegg skal det bygges fellesområder, og ansattområder for heldøgns bemanning.

Boligene er av typen bemannede boliger for habilitering for utviklingshemmede og skal bygges som hardbruksboliger.