Helsehus Eg

Bystyret har vedtatt å avsette penger til prosjektering  (planlegging)  av Helsehus Eg.

FAKTA OM PROSJEKTET

  • Startdato byggearbeid: 2025/26
  • Estimert sluttdato: 2028
  • Kostnadsramme: Estimert prosjektramme cirka 500 milloner kroner
  • Antall kvadratmeter: cirka 5 000 kvadratmeter
  • Entreprenør: Har ikke vært ute på anbud

Beskrivelse av prosjektet

Helsehuset skal inneholde følgende fem funksjoner:

  • ny legevakt
  • øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD)
  • forsterkede korttidsplasser for ressursintensive pasienter
  • kommunalt legesenter for fastlegetjenester
  • samorganisert telefonsentral for legevakt og responssenter

Kristiansand kommune har i flere år samhandlet med Sørlandet sykehus om utredning av muligheter for samlokalisering av tjenester på sykehusets område på Eg. Formålet er å oppnå best mulig samhandling mellom tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunal helsetjeneste.

I skisseprosjektfasen som starter i januar 2023, vil det bli utredet om kommunens helsehus og sykehusets akuttbygg kan bygges vegg i vegg, nord for dagens hovedbygg.  

 

Følgende sak har fått positiv innstilling av Helse Sør Øst. Behandles i egen styresak for Sørlandets sykehus 16. desember 2022.

På skissen vises kommunens helsehus (blått) og sykehusets akuttbygg  (rødt)