Ny barneskole, ungdomsskole og idrettshall på Hånes (nybygg)

Bystyret har i egen sak vedtatt skolestrukturen i Hånesområdet

  • Kostnadsramme: Ca. 1 milliard kroner
  • Tomtekjøp, regulering og prosjektering: 2023-2025
  • Byggestart ungdomsskolen: 2026
  • Byggestart barneskolen: 2027/28
  • Byggestart flerbrukshall: 2026 (sammen med ungdomsskolen)

Beskrivelse av prosjektet

Bystyret har i egen sak vedtatt skolestrukturen i Hånesområdet med følgende vedtak:

  • Det bygges barneskole på Brattbakken for inntil 600 elever fra Hånes. 
  • Ungdomstrinnet på Hånes og Tveit samlokaliseres i ny felles ungdomsskole for 385 elever med idrettshall på Lauvåsentomta.
  • Nytt bydelshus samlokaliseres med barnetrinnet på Brattbakken.
  • Ungdomstrinnet realiseres først og Vigvoll skole benyttes som midlertidige løsninger når barneskolen og bydelshuset bygges. 
  • Tidspunkt for gjennomføring vurderes i forbindelse med rullering av økonomiplanen.

Det er lagt inn til sammen 265 mill. kr til skolestruktur i Hånesområdet i perioden. Dette muliggjør planlegging i form av tomtekjøp, regulering og prosjektering i 2023, 2024 og 2025 og byggestart av ungdomsskolen i 2026.

Byggestart på barneskolen vil da kunne komme rundt 2027/2028, forutsatt at nødvendige midler legges inn ved senere rulleringer.

Det samlede prosjektet er svært omfattende og vil kreve grundig planlegging. Reguleringsprosesser tar normalt ca. ett år og nødvendig planlegging og prosjektering tar ett til to år. Noe planlegging kan gjøres parallelt med prosjektering. Tidsplanen det legges opp til innebærer ca. ett års utsettelse av byggestart i forhold til optimal fremdrift.

 

Denne skissen viser beloggenhet av tomter og skoler. 

Denne skissen viser en mulig løsning for ny barneskole på Hånes Skolen vil ha plass til 600 elever Bygget vil være del av en ny skolestruktur Foto Tonje Eide Kristiansen i Norconsult