I Fidjeåsen har Ingeniørvesenet sørget for bedre sikt i krysset ved Fidjeåsen 1A

Fakta om omlegging av gang- og sykkelvei, Fidjeåsen

  • Prosjektnavn: Fidjeåsen – omlegging GS-vei
  • Startdato: 15.08.2023
  • Sluttdato: 08.09.2023
  • Kostnadsramme: Kr. 350 000,-
  • Antall løpemeter vei: 70 m
  • Entreprenør: Landskapsentreprenørene

Beskrivelse av prosjektet

Krysset ved Fidjeåsen 1A hadde dårlig sikt, og var derfor et problem mtp. trafikksikkerhet, spesielt for syklende som ofte har stor fart ned bakken. Ingeniørvesenet har her utført arbeider for å forbedre sikten i krysset ved Fidjeåsen 1A. Dette har også gitt en rettere og bedre geometri spesielt for syklende.

Eksisterende gang- og sykkelvei er rettet ut. Foto: Kristiansand kommune

 

Eksisterende gang- og sykkelvei er rettet ut, og det er lagt inn drenerende grøfter. Foto: Kristiansand kommune

 

Kartutsnitt med bedre siktlinjer - fra Vianova