Lømslands vei barnehage (Fergefjellet barnehage)

Lømslands vei 23 er rehabilitert til en ny og moderne sentrumsnær barnehage.

FAKTA OM LØMSLANDS VEI BARNEHAGE

 • Kontraktstype/entrepriseform: Totalentreprise 
 • Forprosjekt oppstart: Februar 2022 
 • Startdato byggfase: November 2022  
 • Sluttdato: Desember 2023  
 • Kostnadsramme: 75,9 millioner kroner
 • Antall kvadratmeter: 1450 m²
 • Organisasjon: 
 • Totalentreprise bygg: Vavik og Tønnessen AS
  Totalentreprise uteområder: Maskinentreprenør Olav Martin Sørli AS
  Prosjektledelse: Prosjektgruppen AS
 • Arkitekt: Spiss Arkitektur AS
 • VVS: Norconsult
  RIB (rådgivende ingeniør bygg), RIM (rådgivende ingeniør ytre miljø) og LARK (landskapsarkitekt): Rambøll/Henning Larsen
  Brannrådgiver: Multiconsult
  Vei: ViaNova

Beskrivelse av prosjektet

Bygningen i Lømslands vei 23 ble oppført i 1936 som barselhjem for Røde Kors. Fergefjellet barnehage har de siste årene benyttet under- og førsteetasjen i bygget, men flyttet i oktober 2021 til midlertidige lokaler ved Oddernes kirke. Andre etasje og loftsetasjen har blitt benyttet til kontorlokaler. Lenke til barnehagens hjemmeside.

 

Lømslands vei barnehage – status 13. desember 2023
Byggeprosjektet med å totalrenovere eksisterende bygg er ferdig i desember 2023, med planlagt drift i barnehagen fra januar 2024. Det er vedtatt nytt navn for barnehagen; Lømslands vei barnehage.

Bygget er totalrenovert. Det eneste som er beholdt fra eksisterende bygg er bærende konstruksjoner og tak. Prosjektet er gjennomført i henhold til Kristiansand kommunes klima- og miljøstrategi. Krav til klimagassutslipp stilles helhetlig for hele bygningskroppen, og utslippet skal være så lavt som mulig i et livsløpsperspektiv.

Klimagassberegninger viser at ved å bevare bærende konstruksjoner og tak, har man et utslipp på kun 2,5 kg CO2e/m2/år. Det er veldig lavt sammenlignet med å bygge et helt nytt bygg. Anleggsplassen har vært gjennomført fossilfri, og det er valgt fjernvarme som oppvarmingskilde i bygget.

 

Rehabiliteres og bygges om i tråd med miljøstrategien

Bygget er rehabilitert og bygd om. Det meste av eksisterende bygg er revet. Det ferdige bygget framstår som en ny og moderne barnehage, med funksjonelle løsninger tilpasset barnehagens behov. Uteområdet skal oppgraderes og utvides.  

Føringer i Kristiansand kommunes Klima- og miljøstrategi for bygg og anlegg – PDF er lagt til grunn. Miljømålene skal ligge til grunn for valg av tiltak i prosjektet, og følger det gjennom hele prosjektets livsløp.

Det er valgt å rehabilitere eksisterende bygg framfor å rive og bygge nytt.  

For utbygging skal det velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning, som lett kan demonteres og har stor slitestyrke og lang levetid.

Byggverket i sin helhet skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid, slik at avfallsmengden – ved utskifting av materialer og vedlikehold – over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.

Krav til klimagassutslipp stilles helhetlig for hele bygningskroppen, og utslippet skal være så lavt som mulig i et livsløpsperspektiv. Anleggsplassen skal være fossilfri, og det skal prioriteres energikilder som er gunstige for klima og lokal luftforurensning.

Under ser man skisser fra Spiss Arkitekter, for hvordan bygget vil se ut etter rehabilitering og ombygging. 

Fasadetegning over Lømslands vei barnehage sett fra sørøst

Nye Fergefjellet barnehage

Fasadetegning av Lømslands vei barnehage

Nye Fergefjellet barnehage – Lømslands vei barnehage

Lømslands vei 23

Besøksadresse:

Lømslands vei 23
Kristiansand