Dvergsnesveien 5 - ROP boliger hybrid løsning

I Dvergsnesveien 5 skal det bygges ROP boliger i en hybrid løsning. Estimert sluttdato er 01.10.2024.  Antall kvadratmeter BRA er ca. 900 kvm

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjekt: Dvergsnesveien 5 (investeringsprosjekt)
Adresse: Dvergsnesveien 5
Startdato: Juli/Aug 2023
Estimert sluttdato: 01.10.2024
Kostnadsramme: 62 millioner kroner 
Antall kvadratmeter BRA: Ca 900 kvm 
Entreprenør: Ikke avklart, ute på anbud.
Beskrivelse: Totalentreprise, passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering. 

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet inneholder 6 boenheter fordelt på 3 varianter: frittliggende småhus, småhus/hybrider i rekke og integrerte leiligheter. I tillegg til boenheter skal det etableres fellesarealer for beboere, samt personalfasiliteter for daglig drift av anlegget. Bygningsmassen er fordelt på 5 bygninger: hovedbygning med 3 fløyer: en personalfløy, en beboerfløy med leiligheter og fellesarealer for alle beboere og en boligfløy med to småhus/hybrider i rekke med et fellesrom mellom dem. De ulike fløyene forbindes utvendig med svalgang. Bygningsmassen er sentrert rundt et felles utvendig tun. Det er tatt utgangspunkt i samme høydecote som eksisterende bolig ligger på. Eksisterende platå må utvides slik at alle bygninger foruten avfallsbygning ligger på samme høyde.  Terrenget skal bearbeides slik at man oppnår et innesluttet og høytliggende tun. Fylling mot Dvergsnesveien skal rikelig beplantes for å skape en grønn buffer mot forbipasserende trafikk.