Torridalsveien

PÅGÅENDE PROSJEKT

  • Anleggsområde: Torridalsveien
  • Prosjektet er todelt der første del av anleggsarbeidet vil foregå i Sommerrogata (oppstart medio januar, varighet ca. 2 mnd). 
  • I neste fase vil de kommunale vann- og avløpsledningene i Torridalsveien bli skiftet ut/fornyet. 
    Prosjektet hadde oppstart i april. Arbeid i fobindelde med nye vann- og avløpsrør, samt oppgradering av veibane og forau, ferdigstilles i november.
  • Under anleggsperioden i Torridalsveien vil trafikken være enveiskjørt inn mot sentrum. 

Hovedledningene i Torridalsveien er i dårlig tilstand, og står for tur til å bli fornyet. Arbeidet på de kommunale rørene vil starte opp høsten 2022, prosjektet planlegges ferdigstilt inn mot slutten av året. 

Prosjektet i Torridalsveien hadde oppstart i april. Arbeid i fobindelse med nye vann- og avløpsrør, samt oppgradering av veibane og forau, ferdigstilles i november.

I prosjektet inngår også et samarbeid med fylkeskommunen, Ingeniørvesenet og Parkvesenet i en oppgradering av fylkesvegen og i krysningsområder.

Ved Marcus Thranes gate vil vann og avløpet legges rundt blodbøk, for å bevare treet.  

Følgende endringer vil tre i kraft:

Lindretrærene i allé tas ned og erstattes med nye trær i nedgravde plantelasser. Dermed vil vegen fremdels være en allé gate, slik den er idag. 

Fylkesvegen skal også smales inn, hvor gang/sykkel-veg utvides på begge sider (gjelder mellom Marcus Thranesgate-Østerveien krysset).

Farten i Torridalsveien skal nå også settes ned til 40 km/t. 

Videre vil Torridalsveien, under anleggsperioden,være enveiskjørt i retning Kristiansand. 

Legger nye rør for fremtiden

Ingeniørvesenet skal skifte ut avløpsrørene fordi de er gamle og oppbrukt. Det skal i tillegg til fornyelse/oppdimensjoneringen legges ny overvannsledning - dette for å kunne håndtere de økte nedbørsmengdene som vil komme som følge av klimaendringene.
Hovedvannledningen fornyes og oppdimensjoneres for å sikre god vannforsyning i en by som er i vekst og følgelig vil ha ett økende vannberhov. 
På det meste skal vi grave ned 4m under bakken. 
De nye rørene skal ha en levetid på minst 100 år og det er god oppfølging på kvalitet og utførelse for å få til dette.

Det er videre sendt forespørsel til alle som eier infrastruktur i Kristiansand om de ønsker samarbeid ved at vi legger rør for de. Dette for å sikre at når det først graves, så skal ikke gaten graves på mange år etterpå.
Fremdriftsplanen for etappen i Torridalsveien arbeides med i forhold til pågående detaljprosjektering av ny veg-Struktur. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Erlend Myrhaug
E-post: Erlend.Myrhaug@kristiansand.kommune.no
Telefon: 48 29 56 71

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet finner du her.

 


 

Torridalsveien/Sommerrogata

Besøksadresse:

Torridalsveien