Torridalsveien - Ferdigstilt

FERDIGSTILT PROSJEKT

  • Anleggsområde: Torridalsveien
  • Prosjektet er todelt, der første del av anleggsarbeidet vil foregå i Sommerrogata (oppstart medio januar, varighet ca. 2 mnd). 
  • I neste fase vil de kommunale vann- og avløpsledningene i Torridalsveien bli skiftet ut/fornyet. 
    Prosjektet hadde oppstart i april. Arbeid i forbindelse med nye vann- og avløpsrør, samt oppgradering av veibane og fortau, ferdigstilles i november.
  • Under anleggsperioden i Torridalsveien vil trafikken være enveiskjørt inn mot sentrum. 

Hovedledningene i Torridalsveien er i dårlig tilstand, og står for tur til å bli fornyet. Arbeidet på de kommunale rørene vil starte opp høsten 2022, prosjektet planlegges ferdigstilt inn mot slutten av året. 

Prosjektet i Torridalsveien hadde oppstart i april. Arbeid i fobindelse med nye vann- og avløpsrør, samt oppgradering av veibane og fortau, ferdigstilles i november.

I prosjektet inngår også et samarbeid med fylkeskommunen, Ingeniørvesenet og Parkvesenet i en oppgradering av fylkesvegen og i krysningsområder.

Ved Marcus Thranes gate vil vann og avløp legges rundt blodbøk for å bevare treet.  

Følgende endringer vil tre i kraft:

Lindetrærne i allé tas ned og erstattes med nye trær i nedgravde plantekasser. Dermed vil vegen fremdeles være en allé, slik den er idag. 

Fylkesvegen skal også smales inn og gang-/sykkelveg utvides på begge sider (gjelder mellom Marcus Thranesgate og Østerveien-krysset).

Farten i Torridalsveien skal nå også settes ned til 40 km/t. 

Videre vil Torridalsveien under anleggsperioden være enveiskjørt i retning Kristiansand. 

Legger nye rør for fremtiden

Ingeniørvesenet skal skifte ut avløpsrørene fordi de er gamle og utslitt. Det skal i tillegg til fornyelse/oppdimensjonering legges ny overvannsledning for å kunne håndtere de økte nedbørsmengdene som vil komme som følge av klimaendringene.
Hovedvannledningen fornyes og oppdimensjoneres for å sikre god vannforsyning i en by som er i vekst og følgelig vil ha et økende vannbehov. 
På det meste skal vi grave ned fire meter under bakken. 
De nye rørene skal ha en levetid på minst 100 år, og det er god oppfølging på kvalitet og utførelse for å få til dette.

Det er videre sendt forespørsel til alle som eier infrastruktur i Kristiansand, om de ønsker samarbeid ved at vi legger rør for dem. Dette for å sikre at når det først graves, så skal ikke gaten graves på mange år etterpå.
Fremdriftsplanen for etappen i Torridalsveien arbeides med i forhold til pågående detaljprosjektering av ny vegstruktur. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Erlend Myrhaug
E-post: Erlend.Myrhaug@kristiansand.kommune.no
Telefon: 48 29 56 71

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet finner du her

 


 

Torridalsveien/Sommerrogata

Besøksadresse:

Torridalsveien