Moneheia

Fornyelse av kommunale vann- og avløpsrør på Moneheia.

FERDIGSTILT PROSJEKT

  • Anleggsområde: Moneheia - Båsefjellveien - Hausebergveien
  • Startdato: 3. kvartal 2021 
  • Estimert sluttdato: 4. kvartal 2022
  • Arbeid i forbindelse med utskiftningen av vann- og avløpsrørene er ferdigstilt. Det gjenstår noe asfaltering ved Ekornveien - se Moneheia del 2.

Fornyelse av kommunale vann- og avløpsrør

Hovedledningene på Moneheia  er i dårlig stand, og står for tur til å bli fornyet. Arbeidet på de kommunale rørene i Moneheia er tredelt:

Moneheia del 1

Prosjektet hadde oppstart i fjor høst, og planlegges ferdigstilt i løpet av 3. kvartal 2022. Når gravearbeidet pågår i område mellom Moneheia 48 og Moneheia 64 vil veien være stengt helt for myke trafikanter. Gående og syklister må i denne perioden benytte alternative rute i gaten som går parallelt mellom graveområdet og Båsefjellveien, markert med smal stiplet linje i kart under. 

Moneheia del 2

I denne delen av prosjektet vil det bli etablert en ny vannledning for å øke ledningskapasiteten og sikre vannforsyning mellom pumpestasjon og høydebasseng på Moneheia. Prosjektet starter ved pumpestasjonen, og fortsetter opp Ekornveien når gravearbeidet til Moneheia del 1 er ferdigstilt. 

Båsefjellveien

Prosjektet starter som en forlengelse av gravearbeidet til Moneheia del 1 og er antatt ferdigstilt i 4. kvartal 2022.

Hausebergveien 

Prosjektet starter opp 1. kvartal 2023 og er forventet avsluttet i løpet av 2. kvartal 2023.

Oversiktskart Moneheia - Båsefjellveien

Oversiktskart Moneheia - Båsefjellveien

Smal stiplet sort linje: Midlertidig gang- og sykkelvei.
Bred stiplet sort linje: Midlertidig omkjøringsvei.
Smal stiplet gul linje: Traseer der det benyttes gravefri metode (Nodig - metode)

Oversiktskart Hausebergveien

Oversiktskart Hausebergveien

Grøftefri metode

Deler av anlegget utføres med grøftefri metode (se traseer merket med stiplet gul linje). Dette innebærer en utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør uten at graving langs hele traseen er nødvendig. Det finnes flere metoder for dette, som blant annet strømpeutforing, rørinnføring o.l. Flere forhold påvirker endelig valg om hvilken metode som vil bli brukt i hvert enkelt prosjekt.  

Midlertidig omkjøring

Under anleggsperioden i Båsefjellveien vil det bli etablert midlertidig omkjøringsvei - se sort stipletelinje i kartet øverst.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Martine Haddeland
E-post: Martine.Elise.Haddeland@kristiansand.kommune.no
Telefon: 97 57 82 87

Oppsynsman Olav Austenaa
E-post: Olav.Austenaa@kristiansand.kommune.no
Telefon: 99 27 48 33

Anleggsleder Øyvind Markussen
E-post: Oyvind.Markussen@kristiansand.kommune.no
Telefon: 97 09 67 79

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet finner du her.