Lover og forskrifter

KORT FORTALT

Denne siden er i hovedsak beregnet for rørleggere, konsulenter, entreprenører, eiendomsforvaltere og øvrig næringsvirksomhet.

byen.jpg

 

Sanitærbestemmelser

Bystyret vedtok 28. november 2019 å innføre nye sanitærbestemmelser. 

Sanitærbestemmelsene gjelder fra 1. januar 2020 og består av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, samt lokale Tilleggsbestemmelser:

Administrative bestemmelser. (Bestemmelsene er kjøpt fri av Norsk Vann og KS.)

Tekniske bestemmelser. Disse må kjøpes hos Kommuneforlaget.

Tilleggsbestemmelser.

Forskrift om tømming av slamanlegg

En septiktank (også kalt slamavskiller) skiller slam fra annet avløpsvann. I mange områder i Kristiansand  har behovet for rensing av avløp via septiktank frafalt. Kommunen jobber derfor med å få disse tankene fjernet eller utkoblet.

Tømming av septiktanker foretas rutinemessig etter en plan. Normal tømmefrekvens er:

Enebolig og fritidsbolig*: Annethvert år
Tomannsbolig: Normalt èn gang per år
Bolig med fire eller flere leiligheter, større forretningsgårder og lignende: To ganger årlig.
Tømming etter den oppsatte planen dekkes av avløpsgebyrene. Dersom tanken tømmes oftere, må kostnadene dekkes av abonnenten. 

Betalingssatser slamanlegg.

Kristiansand kommune har egen lokal forskrift om tømming av slamanlegg. Lokal forskrift finner du her.

Forskrift om  vann- og avløpsgebyr- 2020

Her finner du forskrift om vann- og avløpsgebyr.

Bygging nær kommunale vann- og avløpsanlegg

Offentlige (kommunale) vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlige vann- og/eller avløpsanlegg på¨minst 4 meter. Ved vannledninger større enn 300 mm er minimumavstanden 5 meter. 

Søknad om bygging/oppføring av tiltak nærmere enn 4 meter. 

VA norm

VA-normen for Kristiansand kommune ble godkjent i byutviklingsstyret 18. oktober 2007, og gjort gjeldende fra 1. november 2007. Den erstatter heftene "Kvalitetssikring av va-anlegg - Prosjektering og kontroll av prosjektering" og " Kvalitetssikring av va-anlegg - Utførelse og kontroll av utførelse". Velg Kristiansand kommune og trykk OK.

VA-normen for Kristiansand finner du her.

Byggteknisk forskrift  (TEK17)

Plan- og bygningsloven, med teknisk forskrift (TEK) og veiledning til teknisk forskrift (VTEK), gir rammebetingelser for planlegging og utforming av sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg. 

Byggteknisk forskrift med veiledning finner du her

Se kapitel 15 Installasjon og anlegg § 5-8 

Overvannsveileder 

Kommunen har utarbeidet en overvannsveileder for Kristiansand som forteller hvordan man kan håndtere overvann.

Nødvendig kotehøyde på laveste vannlås

Nødvendig kotehøyde på laveste vannlås
I punkt 3.5 i Tekniske Bestemmelser i Standard abonnementsvilkår finner vi følgende avsnitt:

"For å hindre oversvømmelse av sjøvann fra kommunens ledning for avløpsvann, må den lavest monterte avløpsåpningen (vannlås i utstyr, vannstand i kummer og tanker) ikke ligge lavere enn den største høyvannstand . Denne fastsettes av kommunen i forhold til kommunens offisielle nullnivå for kartverk og oppmåling.
Her skal høydedatum være NN2000.
Kravet til 900 mm overhøyde gjelder uansett."

Max stormflo i 2100 i Kristiansandsområdet: kote 2,08

Nødvendig høyde på laveste vannlås: 2.08+0.90 = 2,98

Dette betyr at laveste vannlås ikke kan være lavere enn kote 3.0

Koordinatinnmålinger av private stikkledninger

Koordinatinnmålinger skal skje i henhold til VA-normen for kristiansand kommune. 

Øvrige oppslagsverk

 

Byggesaksforskriften (SAK10)

Drikkevannsforskriften

Forurensningsforskriften

Forvaltningsloven

Miljøblad 

Plan- og bygningsloven 

Vannressursloven

Kontaktinformasjon