Gebyr og abonnement

Vann - og avløpstjenestene finansieres ved gebyr som beregnes ut fra vannforbruket hos den enkelte abonnent. Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale gjeldende gebyr i henhold til vedtatt forskrift om vann- og avløpsgebyr.
Vann- og avløpsgebyr fra 1. januar 2020

Vann- og avløpsgebyrene er endret fra 1. januar 2020 i forhold til det som tidligere var i Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner. Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr ble enstemmig vedtatt 27. november 2019 av bystyret. Forskriften gjelder for alle eiendommer som er tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsanlegg, enten direkte til kommunens anlegg eller via felles privat anlegg.

Prinsippet i den nye forskriften er at abonnenten skal betale en fast del, kalt abonnementsgebyr, og en variabel del, kalt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret skal gjenspeile de faste utgiftene kommunen har til vann- og avløpstjenestene, mens forbruksgebyret skal dekke de variable kostnadene. Vann- og avløpstjenesten skal være selvfinansierende, og det er bestemte regler for bruk av vann- og avløpsgebyrene i kommunen.

Her finner du forskrift om vann- og avløpsgebyr.

Bolig og fritidsboliger/hytter)

Hva skal man betale når man eier en bolig/fritidsbolig som har innlagt kommunalt vann og avløp?

 
Type gebyr Belastes pr. Pris inkl. mva.
Bolig og fritidsbolig med vannmåler    
Abonnementsgebyr vann Boenhet pr. år 845,-
Forbruk vann  m³ (1000 l) 7,82
Abonnementsgebyr avløp Boenhet pr. år 1780,-
Forbruk avløp  m³ (1000 l) 14,53
Vannmålergebyr
(når kommunen eier vannmåleren)
Pr. måler pr. år 250,-
     
Bolig uten vannmåler    
Abonnementsgebyr vann Boenhet pr. år 845,-
Forbruk vann stipulert  m² pr. år 9,38
Abonnmentsgebyr avløp Boenhet pr. år 1780,-
Forbruk avløp stipulert m² pr. år 17,43
     
Fritidsbolig uten vannmåler    
Abonnementsgebyr vann* Boenhet pr. år 845,-
Forbruk vann stipulert fritid m² pr. år 4,69
Abonnmentsgebyr avløp Boenhet pr. år 1780,-
Forbruk avløp stipulert fritid m² pr år 8,72

*Fritidsbolig med midlertidig vann (sommervann) er utgått.

Leiligheter i borettslag og sameier.

Det er samme type gebyr for leiligheter som for boliger. Se tabell over.

Eiendommer som har slamavskiller (septiktank).

Eiendommer, som er tilknyttet kommunalt avløpsnett og har egen slamavskiller (septiktank), har tømming av tanken ifølge gjeldene forskrift for tømming av slamavskillere. Dersom du har inngått avtale om flere tømminger enn forskriften sier, vil disse tømmingene bli fakturert og fordelt på 4 terminer. Når det er flere eiendommer tilknyttet en slamavskiller, vil beløpet bli fordelt etter antall eiendommer.

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyr kan du kontakte Abonnentsavdelingen på Vann- og avløpsenheten/Ingeniørvesenet på telefon: 38 07 50 00

Næringseiendommer

Nærings- og kombinasjonseiendom skal betale abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier i gebyrregulativet. Hvilken kategori eiendommen tilhører fastsettes ut ifra høyeste årlig vannforbruk. Kategorien gjelder for både vann- og avløpsgebyr.

Forbruksgebyret beregnes etter målt vannmengde gjennom vannmåler, og i enkelte tilfeller etter stipulert forbruk..

Tabellen viser hvor mange fastledd abonnenten skal betale i forhold til vannforbruket.

 
Nærings-kategori vann Antall fast del  Forbruk m³ lav Forbruk m³ høy
Abonnementsgebyr vann kat. 1 1 0 1 000
Abonnementsgebyr vann kat. 2 8 1 000 10 000
Abonnementsgebyr vann kat. 3 35 10 000 25 000
Abonnementsgebyr vann kat. 4 80 25 000 50 000
Abonnementsgebyr vann kat. 5 100 50 000 150 000
Abonnementsgebyr vann kat 6.  150 150 000 500 000
Abonnementsgebyr vann kat. 7 600 500 000 1 000 000
Abonnementsgebyr vann kat. 8 1 500 1 000 000 5 000 000
 
Nærings-kategorier avløp Antall fast del Forbruk m³ lav Forbruk m³ høy
Abonnementsgebyr avløp kat. 1 1 0 1 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 2 8 1 000 10 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 3 35 10 000 25 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 4 80 25 000 50 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 5 100 50 000 150 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 6 150 150 000 500 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 7 600 500 000 1 000 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 8 1 500 1 000 000 5 000 000

Eksempel:

En næringseiendom med et høyeste årlig vannforbruk på 12 300 m3 skal betale et abonnementsgebyr tilsvarende 35 fastledd. Eiendommen vil da ligge i næringskategori 3.

Eksempel ved et forbruk på 12 300 m³

Type gebyr Belastes pr. Pris inkl. mva
Abonnementsgebyr- vann Pr. år 845,- × 35
Forbruksgebyr- vann  7,82
Abonnementsgebyr- avløp Pr. år 1780,- × 35
Forbruksgebyr- avløp 14,53
Vannmålergebyr  Pr. måler pr år 250,-

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyr kan du kontakte Abonnentsavdelingen på Vann- og avløpsenheten/Ingeniørvesenet på telefon: 38 07 50 00

Abonnementsvilkår

Bystyret vedtok 27. november 2019 å  innføre nye sanitærbestemmelser. 

Sanitærbestemmelsene gjelder fra 1. januar 2020 og består av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, samt lokale Tilleggsbestemmelser:

Administrative bestemmelser. (Bestemmelsene er kjøpt fri av Norsk Vann og KS.)

Tekniske bestemmelser. Disse må kjøpes hos Kommuneforlaget.

Tilleggsbestemmelser.

Priser vann- og avløpsgebyr 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr ble vedtatt av bystyret den 27. november 2019, og det er denne forskriften som danner grunnlaget for beregning og innbetaling av vann- og avløpsgebyrene.

Priser pr. 1. januar 2020

Eks. m.v.a. 

Inkl. m.v.a.

Årsgebyr for vann (bolig)    
Forbruksgebyr (variabel del) pr. m3 målt mengde  

6,26

7,82

Forbruksgebyr (variabel del) pr. m2 bruksareal 

7,51

9,38

Abonnementsgebyr (fast del)

676,-

845,-

Årsgebyr for avløp (bolig)    
Forbruksgebyr (variabel del) pr. m3 målt mengde

11,62

14,53

Forbruksgebyr (variabel del) pr. m2 bruksareal 

13,94

17,43

Abonnemenstgebyr (fast del)

1424,-

1780,-

Tilknytningsgebyr (pr. boenhet/bruksenhet)    
Vann 

10 000,-

12 500,-

Avløp 

10 000,-

12 500,-

 

Oversikt over kataegorier for abonnementsgebyr for nærings- og kombinasjonseiendommer finner du her.

Fullstendig oversikt over betalingssatser finner du her.

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyr kan du kontakte Abonnentsavdelingen på Vann- og avløpsenheten/Ingeniørvesenet på telefon: 38 07 50 00

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, Vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post