Gebyr og abonnement

Vann - og avløpstjenestene finansieres ved gebyr som beregnes ut fra vannforbruket hos den enkelte abonnent. Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale gjeldende gebyr i henhold til vedtatt forskrift om vann- og avløpsgebyr
Om vann- og avløpsgebyrer i nye Kristiansand kommune

Vann- og avløpsgebyrene er endret fra 1. januar 2020 i forhold til det som tidligere var i Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner. Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr ble enstemmig vedtatt 27. november 2019 av bystyret. Forskriften gjelder for alle eiendommer som er tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsanlegg, enten direkte til kommunens anlegg eller via felles privat anlegg.

Prinsippet i den nye forskriften er at abonnenten skal betale en fast del, kalt abonnementsgebyr, og en variabel del, kalt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret skal gjenspeile de faste utgiftene kommunen har til vann- og avløpstjenestene, mens forbruksgebyret skal dekke de variable kostnadene. Vann- og avløpstjenesten skal være selvfinansierende, og det er bestemte regler for bruk av vann- og avløpsgebyrene i kommunen.

Her finner du forskrift om vann- og avløpsgebyr.

 

Priser vann- og avløpsgebyr 2021

Forskrift om vann- og avløpsgebyr ble vedtatt av bystyret den 27. november 2019, og det er denne forskriften som danner grunnlaget for beregning og innbetaling av vann- og avløpsgebyrene.

Priser pr. 1. januar 2021

Eks. m.v.a. 

Inkl. m.v.a.

Årsgebyr for vann (bolig)    
Forbruksgebyr (variabel del) pr. m³ målt mengde  

6,26

7,83

Forbruksgebyr (variabel del) pr. m² BRA (bruksareal)

7,51

9,39

Abonnementsgebyr (fast del)

724,-

905,-

Årsgebyr for avløp (bolig)    
Forbruksgebyr (variabel del) pr. m³ målt mengde

12,33

15,41

Forbruksgebyr (variabel del) pr. m² BRA (bruksareal) 

14,80

18,50

Abonnemenstgebyr (fast del)

1488,-

1860,-

Tilknytningsgebyr (pr. boenhet/bruksenhet) i 2021

Vann 10 000,- 12 500,-
Avløp 10 000,- 12 500,-

Oversikt over kataegorier for abonnementsgebyr for nærings- og kombinasjonseiendommer finner du her.

Oversikt over betalingssatser for vann og avløp finner du her.

Bolig og fritidsboliger/hytter - priser for 2021

Hva skal man betale når man eier en bolig/fritidsbolig som har innlagt kommunalt vann og avløp?

 
Type gebyr Belastes pr. Pris inkl. mva.
Bolig og fritidsbolig med vannmåler    
Abonnementsgebyr vann Boenhet pr. år 905,-
Forbruk vann  m³ (1000 l) 7,83
Abonnementsgebyr avløp Boenhet pr. år 1860,-
Forbruk avløp  m³ (1000 l) 15,41
Vannmålergebyr
(når kommunen eier vannmåleren)
Pr. måler pr. år 256,25
     
Bolig uten vannmåler    
Abonnementsgebyr vann Boenhet pr. år 905,-
Forbruk vann stipulert - BRA (bruksareal) m² pr. år 9,39
Abonnmentsgebyr avløp Boenhet pr. år 1860,-
Forbruk avløp stipulert - BRA (bruksareal) m² pr. år 18,50
     
Fritidsbolig uten vannmåler    
Abonnementsgebyr vann* Boenhet pr. år 905,-
Forbruk vann stipulert fritid - BRA m² pr. år 4,70
Abonnmentsgebyr avløp Boenhet pr. år 1860,-
Forbruk avløp stipulert fritid - BRA m² pr år 9,25

*Fritidsbolig med midlertidig vann (sommervann) er utgått.

Leiligheter i borettslag og sameier.

Det er samme type gebyr for leiligheter som for boliger. Se tabell over.

Eiendommer som har slamavskiller (septiktank).

Eiendommer, som er tilknyttet kommunalt avløpsnett og har egen slamavskiller (septiktank), har tømming av tanken ifølge gjeldene forskrift for tømming av slamavskillere. Dersom du har inngått avtale om flere tømminger enn forskriften sier, vil disse tømmingene bli fakturert og fordelt på 4 terminer. Når det er flere eiendommer tilknyttet en slamavskiller, vil beløpet bli fordelt etter antall eiendommer.

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyr kan du kontakte Abonnentsavdelingen hos vann- og avløpsenheten/ingeniørvesenet på telefon: 38 05 29 97

Næringseiendommer

Nærings- og kombinasjonseiendom skal betale abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier i gebyrregulativet. Hvilken kategori eiendommen tilhører fastsettes ut ifra høyeste årlig vannforbruk. Kategorien gjelder for både vann- og avløpsgebyr.

Forbruksgebyret beregnes etter målt vannmengde gjennom vannmåler, og i enkelte tilfeller etter stipulert forbruk..

Tabellen viser hvor mange fastledd abonnenten skal betale i forhold til vannforbruket.

 
Nærings-kategori vann Antall fast del  Forbruk m³ lav Forbruk m³ høy
Abonnementsgebyr vann kat. 1 1 0 1 000
Abonnementsgebyr vann kat. 2 8 1 000 10 000
Abonnementsgebyr vann kat. 3 35 10 000 25 000
Abonnementsgebyr vann kat. 4 80 25 000 50 000
Abonnementsgebyr vann kat. 5 100 50 000 150 000
Abonnementsgebyr vann kat 6.  150 150 000 500 000
Abonnementsgebyr vann kat. 7 600 500 000 1 000 000
Abonnementsgebyr vann kat. 8 1 500 1 000 000 5 000 000
 
Nærings-kategorier avløp Antall fast del Forbruk m³ lav Forbruk m³ høy
Abonnementsgebyr avløp kat. 1 1 0 1 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 2 8 1 000 10 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 3 35 10 000 25 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 4 80 25 000 50 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 5 100 50 000 150 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 6 150 150 000 500 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 7 600 500 000 1 000 000
Abonnementsgebyr avløp kat. 8 1 500 1 000 000 5 000 000

Eksempel:

En næringseiendom med et høyeste årlig vannforbruk på 12 300 m³ skal betale et abonnementsgebyr tilsvarende 35 fastledd. Eiendommen vil da ligge i næringskategori 3.

Eksempel ved et forbruk på 12 300 m³ i 2021.

Type gebyr Belastes pr. Pris inkl. mva
Abonnementsgebyr- vann Pr. år 905,- × 35
Forbruksgebyr- vann  7,83
Abonnementsgebyr- avløp Pr. år 1860,- × 35
Forbruksgebyr- avløp 15,41
Vannmålergebyr  Pr. måler pr år 256,25

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyr kan du kontakte Abonnentsavdelingen på Vann- og avløpsenheten/Ingeniørvesenet på telefon: 38 05 29 97

Abonnementsvilkår

Bystyret vedtok 27. november 2019 å  innføre nye sanitærbestemmelser. 

Sanitærbestemmelsene gjelder fra 1. januar 2020 og består av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, samt lokale Tilleggsbestemmelser:

Administrative bestemmelser. (Bestemmelsene er kjøpt fri av Norsk Vann og KS.)

Tekniske bestemmelser. Disse må kjøpes hos Kommuneforlaget.

Tilleggsbestemmelser.

Ofte stilte spørsmål om vann- og avløpsgebyrer

Her er noen av de mest vanlige spørsmålene knyttet til vann- og avløpsgebyrer.

Hva er et tilknytningsgebyr?

Når et nytt bygg føres opp og tilknyttes det kommunale vann- og avløpsanlegget, må det betales et tilknytningsgebyr. Det betales ett tilknytningsgebyr per boenhet eller bruksenhet.

Opplysninger om din eiendom henter vi direkte ut fra eiendomsregisteret (Matrikkelen). Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. 

Hva er et abonnementsgebyr?

Boliger og fritidseiendommer skal betale et abonnementsgebyr som en fast sats per boenhet.
Nærings- og kombinasjonseiendommer skal betale abonnementsgebyrer etter fastsatte kategorier i gebyrregulativet. Hvilken kategori eiendommen tilhører fastsettes ut fra årlig vannforbruk. 

Hva er et forbruksgebyr?

Forbruksgebyret kommer i tillegg til abonnementsgebyret og beregnes ut fra forbruk eller bruksareal, avhengig av om du har vannmåler i boligen eller ikke.

Abonnenter som har vannmåler betaler forbruksgebyr etter hvor mye vann som faktisk blir bruk (målt i m³). Det betales forskudd (a-konto) basert på vannforbruket året før. 

Abonnenter i hustander uten vannmåler betaler for forbruksgebyr beregnet etter boligens bruksareal (BRA). 1 m² = 1,2 m³. 

Spørsmål om vannmåler?

Har du spørsmål om vannmåler, trykk her. 

Hvordan beregnes BRA - Bruksareal?

Bruksarealet (BRA) er bruttoarealet minus yttervegger. Eller sagt på en annen måte: Bruksarealet er hele arealet av den innvendige delen av boligen. Innvendige vegger er medregnet i BRA. Takhøyden må for øvrig være over 1,9 meter for at rommet skal regnes med som bruksareal. 

Min leilighet er X antall m² , men jeg blir fakturert for høyere m². Hva skyldes dette?

Vi henter informasjon om størrelser på boliger og leiligheter fra eiendomsregisteret.  

I bygg som ikke har installert vannmåler, er det martikkelført bruksareal (BRA) beregnet etter NS3940 som danner grunnlaget for gebyrfastsettelsen (jf. Forskrift om vann- og avløpsgebyr §7). Dette inkluderer også byggets totale fellesareal. Det totale fellesarealet (parkeringskjeller, trapperom, loft o.l.) fordeles på hver enkelt seksjon fordelt etter sameierbrøken og utgjør, sammen med BRA som er tinglyst på seksjonen, fakturagrunnlaget.

Vi har en hybel som vi ikke leier ut. Kan vi da slippe å betale for ekstra abonnementsgebyrer?

Det betales et abonnementsgebyr per boenhet. Dersom det foretas en bruksendring som medfører at antall boenheter reduseres, vil dette resultere i endring av antall abonnementsgebyrer. 

Det bor kun to voksne personer på denne adressen, og vi bruker vesentlig mindre vann enn det vi blir fakturert for. Kan vi betale mindre i a-konto? 

Har antall personer i boligen blitt færre, kan vi redusere a-kontoemed 50-60 m³ per person 

Jeg bor alene i et stort hus og synes jeg betaler alt for mye i vann- og avløpsgebyrer. Hva kan jeg gjøre for å betale mindre?

De som bor i stort hus kan få lavere forbruksgebyr, dersom de bruker mindre vann enn 1,2 ganger bruksareal (BRA). 

Det er mulig å installere vannmålere i etterkant. Vannmåleren utleveres og eies av kommunen. Kostnaden med å sette inn vannmåler må huseieren betale selv. 

Ta kontakt med en godkjent rørlegger for pristilbud og som hjelper deg med å søke til kommunen. 

Jeg har brukt mye vann på hagevanning, husvask, bilvask og oppfylling av badebasseng 
Kan jeg få refusjon på avløpsgebyret? 

Det gis ikke reduksjon i avløpsgebyr for vann til hagevanning, husvask, bilvask og oppfylling av badebasseng.

Ved vannlekkasje, hvor lekkasjevannet  beviselig ikke har gått til avløp, kan det søkes reduksjon i avløpsgebyret. Det er abonnenten som har bevisbyrden i slike tilfeller.  

Min bolig/fritidsbolig er ikke i bruk. Må jeg betale vann- og avløpsgebyrer?

Fraflytting eller fravær fra bolig gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. 
Er bebyggelsen på eiendommen fjernet eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, må du betale årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet eller plugget på hoved/fellesledning. 
Ta kontakt med rørlegger eller entreprenør dersom du ønsker å koble fra eller plugge tilkoblingen til offentlig vann- og avløpsanlegg. 

 

Har du andre spørsmål om vann- og avløpgebyrer kan du kontakte abonnentsavdelingen på telefon: 38 05 29 97

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, Vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post