Gebyr og abonnement

Om vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrene er endret fra 1. januar 2020 i forhold til det som tidligere var i Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner. Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr for vann- og avløpsgebyr ble enstemmig vedtatt 27. november 2019 av bystyret. Forskriften gjelder for alle eiendommer som er tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsanlegg, enten direkte til kommunens anlegg eller via felles privat anlegg.

Prinsippet i den nye forskriften er at abonnenten skal betale en fast del, kalt abonnementsgebyr, og en variabel del, kalt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret skal gjenspeile de faste utgiftene kommunen har til vann- og avløpstjenestene, mens forbruksgebyret skal dekke de variable kostnadene. Vann- og avløpstjenesten skal være selvfinansierende, og det er bestemte regler for bruk av vann- og avløpsgebyrene i kommunen.

Endringen i vann- og avløpsgebyrene 2023/2024

Årsgebyrene for tjenestene vann, avløp, husholdningsrenovasjon og slam er beregnet for å dekke alle drifts- og kapitalkostnader. Disse beregningene følger de gjeldende retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.
Det er forutsatt en lønns- og prisvekst på 4,5 % i beregningen. Alle priser og gebyrer inkluderer merverdiavgift.

For vann:

  • Abonnementsgebyret øker med 307 kr fra 1 348,75 til 1 656 kr per år, en økning på 22,8 %.
  • Forbruksprisen for vann øker med 26,68 % til 9,26 kr per kubikkmeter.
  • For en bolig på 120 kvadratmeter, vil det totale årsgebyret for vann være 3 323 kr, en økning på 658 kr (24,69 %) fra 2023.

For avløp:

  • Abonnementsgebyret øker med 386 kr fra 2 712,50 til 3 099 kr per år, en økning på 14,2 %.
  • Forbruksprisen for avløp øker med 18,95 % til 20,40 kr per kubikkmeter.
  • For en bolig på 120 kvadratmeter, vil det totale årsgebyret for avløp være 6 770 kr, en økning på 970 kr (16,73 %) fra 2023.


Hovedgrunnen til økte vann- og avløpsgebyr er økte rentekostnader.

Vann- og avløpsgebyrene er vedtatt av bystyret 14.desember 2023.

Betalingssatser 2024 (Pdf format)

Betalingssatser 2023 (Pdf format)

 

Priser vann- og avløpsgebyr 2024

Årsgebyr vann og avløp 2024
Type gebyr Belastes pr.  Pris inkl. mva. 
Bolig og fritidsbolig med vannmåler    
Abonnementsgebyr vann Boenhet pr. år 1 656,00
Abonnementsgebyr avløp Boenhet pr. år 3 099,00
Forbruk vann m³ (1000 l) 9, 26
Forbruk avløp m³ (1000 l) 20,4
Vannmålergebyr 1/2"-3/4"
(når kommunen eier vannmåleren)
Pr. måler pr. år 297,00
Vannmålergebyr 1" Pr. måler pr. år 517,00
     
Bolig uten vannmåler    
Abonnementsgebyr vann Boenhet pr. år 1 656,00
Abonnementsgebyr avløp Boenhet pr. år 3 099,00
Forbruk vann stipulert - BRA (bruksareal) m² pr. år 11,12
Forbruk avløp stipulert- BRA (bruksareal) m² pr. år 24,48
     
Fritidsbolig uten vannmåler    
Abonnementsgebyr vann* Boenhet pr. år 1 656,0
Abonnementsgebyr avløp Boenhet pr. år 3 099,00
Forbruk vann stipulert -BRA (bruksareal) m² pr. år 5,56
Forbruk avløp stipulert fritid - BRA (bruksareal) m² pr år 12,24

*Fritidsbolig med midlertidig vann (sommervann) er utgått. For fritidsbolig skal faktoren for vannforbruk være halvparten av faktoren for boligeiendom (gjelder kun eiendommer uten vannmåler). 

 

Tilknytningsgebyr vann og avløp 2024
   Pris ekskl. mva.
(Belastes pr. boenhet/bruksenhet)
Pris inkl. mva. 
(Belastes pr. boenhet/bruksenhet)
Tilknytningsgebyr vann  10 000   12 500
Tilknytningsgebyr avløp  10 000  12 500 

 

Leiligheter i borettslag og sameier.

Det er samme type gebyr for leiligheter som for boliger. Se tabell over.

Eiendommer som har slamavskiller (septiktank).

Eiendommer, som er tilknyttet kommunalt avløpsnett og har egen slamavskiller (septiktank), har tømming av tanken ifølge gjeldene forskrift for tømming av slamavskillere.

Forskrift for tømming av slamanlegg

Dersom du har inngått avtale om flere tømminger enn forskriften sier, vil disse tømmingene bli fakturert og fordelt på 4 terminer. Når det er flere eiendommer tilknyttet en slamavskiller, vil beløpet bli fordelt etter antall eiendommer.

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyr kan du kontakte Abonnentsavdelingen hos vann- og avløpsenheten/ingeniørvesenet på telefon: 38 05 29 97

Næringseiendom/kombinasjonseiendom

Nærings- og/eller kombinasjonseiendommer skal betale abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier i gebyrregulativet. Hvilken kategori eiendommen tilhører fastsettes ut ifra høyeste årlig vannforbruk. Kategorien gjelder for både vann- og avløpsgebyr. 

Forbruksgebyret beregnes etter målt vannmengde gjennom vannmåler, og i enkelte tilfeller etter stipulert forbruk.

Vann og avløpsgebyr 2024 - Nærings/kombinasjonseiendom
Type gebyr Belastes pr.  Pris inkl. mva
Abonnementsgebyr- vann Pr. år (Se oversikt med pris pr. næringskategori)
Forbruksgebyr- vann 9,26
Abonnementsgebyr- avløp Pr. år (Se oversikt med pris pr. næringskategori)
Forbruksgebyr- avløp 20,40
Vannmålergebyr 1/2"-3/4" Pr. måler pr år 297,00
Vannmålergebyr 1" Pr. måler pr. år 517,00
Vannmålergebyr 1 1/2" Pr. måler pr. år 776,00
Vannmålergebyr 2" Pr. måler pr. år 1034,00

Oversikt over kategorier for abonnementsgebyr for nærings- og kombinasjonseiendommer finner du her.

*Pris pr.næringskatori inkl. mva (vann)

Næringskategori 1:        1 656,00 
Næringskategori 2:      13 250,00
Næringskategori 3:      58 969,00
Næringskategori 4:    132 500.00
Næringskategori 5:    165 625,00
Næringskategori 6:    248 438,00
Næringskategori 7:    993 750,00
Næringskategori 8: 2 484 375,00

*Pris pr. næringskategori inkl. mva (avløp)

Næringskategori 1:        3 099,00 
Næringskategori 2:      24 790,00
Næringskategori 3:    108 456,00
Næringskategori 4:    247 900.00
Næringskategori 5:    309 875,00
Næringskategori 6:    464 813,00
Næringskategori 7: 1 859 250,00
Næringskategori 8: 4 648 125,00

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyr kan du kontakte Abonnentsavdelingen på Vann- og avløpsenheten/Ingeniørvesenet på telefon: 38 05 29 97

Abonnementsvilkår

Administrative bestemmelser. (Bestemmelsene er kjøpt fri av Norsk Vann og KS.)

Tekniske bestemmelser. Disse må kjøpes hos Kommuneforlaget.

Tilleggsbestemmelser.

Ofte stilte spørsmål om vann- og avløpsgebyrer

Her er noen av de mest vanlige spørsmålene knyttet til vann- og avløpsgebyrer.

Hva er et tilknytningsgebyr?

Når et nytt bygg føres opp og tilknyttes det kommunale vann- og avløpsanlegget, må det betales et tilknytningsgebyr. Det betales ett tilknytningsgebyr per boenhet eller bruksenhet.

Opplysninger om din eiendom henter vi direkte ut fra eiendomsregisteret (Matrikkelen). Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. 

 

Hva er et abonnementsgebyr?

Boliger og fritidseiendommer skal betale et abonnementsgebyr som en fast sats per boenhet.
Nærings- og kombinasjonseiendommer skal betale abonnementsgebyrer etter fastsatte kategorier i gebyrregulativet. Hvilken kategori eiendommen tilhører fastsettes ut fra årlig vannforbruk. 

Hva er et forbruksgebyr?

Forbruksgebyret kommer i tillegg til abonnementsgebyret og beregnes ut fra forbruk eller bruksareal, avhengig av om du har vannmåler i boligen eller ikke.

Abonnenter som har vannmåler betaler forbruksgebyr etter hvor mye vann som faktisk blir bruk (målt i m³). Det betales forskudd (a-konto) basert på vannforbruket året før. 

Abonnenter i hustander uten vannmåler betaler for forbruksgebyr beregnet etter boligens bruksareal (BRA). 1 m² = 1,2 m³. 

Vannmåleroppgjør 1.termin 

På 1.termin avregner kommunen  forbruk til boligen basert på vannmåleravlesningen.
Forskjellen i år fra tidligere er at den første fakturaen vil vise et mer detaljert oppsett.
Det blir da lagt inn linjer etter prisene for 2022, 2023 og 2024, samt fradrag på om det er innbetalt for høyt beløp.

Eksempelet under viser hvordan fakturaen vil se ut når vannmåleren er lest av på slutten av 2022 og i starten av 2024.

 


Eksempelet under viser hvordan fakturaen vil se ut når vannmåleren ikke blir lest.
Ingen linje for fradrag og forbruket blir stipulert.

 

Spørsmål om vannmåler?

Har du spørsmål om vannmåler, trykk her.

Hvordan beregnes BRA - Bruksareal?

ksarealet (BRA) er bruttoarealet minus yttervegger. Eller sagt på en annen måte: Bruksarealet er hele arealet av den innvendige delen av boligen. Innvendige vegger er medregnet i BRA. Takhøyden må for øvrig være over 1,9 meter for at rommet skal regnes med som bruksareal. 

Min leilighet er X antall m² , men jeg blir fakturert for høyere m². Hva skyldes dette?

Vi henter informasjon om størrelser på boliger og leiligheter fra eiendomsregisteret.  

I bygg som ikke har installert vannmåler, er det martikkelført bruksareal (BRA) beregnet etter NS3940 som danner grunnlaget for gebyrfastsettelsen (jf. Forskrift om vann- og avløpsgebyr §7). Dette inkluderer også byggets totale fellesareal. Det totale fellesarealet (parkeringskjeller, trapperom, loft o.l.) fordeles på hver enkelt seksjon fordelt etter sameierbrøken og utgjør, sammen med BRA som er tinglyst på seksjonen, fakturagrunnlaget.

Vi har en hybel som vi ikke leier ut. Kan vi da slippe å betale for ekstra abonnementsgebyrer?

Det betales et abonnementsgebyr per boenhet. Dersom det foretas en bruksendring som medfører at antall boenheter reduseres, vil dette resultere i endring av antall abonnementsgebyrer.

Det bor kun to voksne personer på denne adressen, og vi bruker vesentlig mindre vann enn det vi blir fakturert for. Kan vi betale mindre i a-konto? 

Har antall personer i boligen blitt færre, kan vi redusere a-kontoen med 50-60 m³ per person.

Jeg bor alene i et stort hus og synes jeg betaler alt for mye i vann- og avløpsgebyrer. Hva kan jeg gjøre for å betale mindre?

Det er mulig å installere vannmålere i etterkant. Vannmåleren utleveres og eies av kommunen. Kostnaden med å sette inn vannmåler må huseieren betale selv. 

Ta kontakt med en godkjent rørlegger for pristilbud og som hjelper deg med å søke til kommunen. 

Jeg har brukt mye vann på hagevanning, husvask, bilvask og oppfylling av badebasseng. Kan jeg få refusjon på avløpsgebyret? 

Det gis ikke reduksjon i avløpsgebyr for vann til hagevanning, husvask, bilvask og oppfylling av badebasseng.

Ved vannlekkasje, hvor lekkasjevannet  beviselig ikke har gått til avløp, kan det søkes reduksjon i avløpsgebyret. Det er abonnenten som har bevisbyrden i slike tilfeller.

Min bolig/fritidsbolig er ikke i bruk. Må jeg betale vann- og avløpsgebyrer?

Fraflytting eller fravær fra bolig gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. 
Er bebyggelsen på eiendommen fjernet eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, må du betale årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet eller plugget på hoved/fellesledning. 
Ta kontakt med rørlegger eller entreprenør dersom du ønsker å koble fra eller plugge tilkoblingen til offentlig vann- og avløpsanlegg.

Har du andre spørsmål om vann- og avløpgebyrer kan du kontakte abonnentsavdelingen på telefon: 38 05 29 97

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, Vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post