Steg i planprosessen

KORT FORTALT

Her finner du informasjon om hvilke forventninger kommunen har til fasene i en planprosess og hva som skal leveres når.

Oppstartsfase

Førstekontakt

Alle som ønsker å utarbeide en reguleringsplan bør først ta kontakt med kommunen. Et førstekontakt-møte er et møte for gjensidig utveksling av informasjon mellom forslagsstiller og plan og bygg, og det stilles ingen formelle krav til levering av materiale.

Planinitiativ – oppstartsmøte

Private forslagsstillere som ønsker å starte en planprosess skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum. Det er ønskelig at forslagsstiller søker dialog med kommunen tidlig i arbeidet med planinitiativet for å avklare forventninger og omfang, og at dette bl.a. blir tilpasset kompleksiteten i prosjektet og lokale forhold. Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for

 • Formålet med planen
 • Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
 • Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
 • Utbyggingsvolum og byggehøyder
 • Funksjonell og miljømessig kvalitet
 • Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser,
 • Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid
 • Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
 • Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet
 • Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
 • Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte
 • Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.

I tillegg ønsker Kristiansand kommune at planinitiativ skal inneholde følgende

 • Kart med forslagsstillers forslag til planavgrensning.
 • Skisser/ illustrasjoner av ønsket tiltak dersom det foreligger.
 • Hvilke infrastrukturtiltak (teknisk og grønn infrastruktur) er tenkt regulert og opparbeidet?
 • En beskrivelse av mulige konsekvenser for klima og miljø, f.eks. klimagassutslipp, herunder arealbruk, transport, natur (nedbygging av ulike markslag), gjenbruk (sirkulærøkonomi), destruksjon, materialvalg, naturmangfold, vannforskriften § 12 mv.
 • Beskrivelse av spesielle løsninger for å redusere energiforbruk/ tilrettelegge for fornybar energiproduksjon.
 • Er det spesielle utredninger som bør foretas som en del av planarbeidet?
 • Er det andre grunneiere eller rettighetshavere enn forslagsstiller innenfor foreslått planavgrensning?
 • Forslag til overordnet fremdrift.
 • Eventuelt annet materiale/ andre opplysinger som foreslagsstiller mener er relevant.

Oppstartsvarsling

Forslagsstillere kan gjennomføre varsling og oppstart av planarbeid etter gjennomført oppstartsmøte. Forslagsstiller skal bruke adresseliste mottatt fra plan og bygg. I varslingsperioden arrangerer forslagsstiller medvirkningsmøter.

Utarbeiding av planforslag

Etter varslingsperioden skal forslagsstiller sende kopi av uttalelser, oppsummering av disse samt kommentarer til plan og bygg. Plan og bygg ønsker møter underveis for å diskutere løsninger i planen. Skisseforslag, eventuelt presentert i en enkel 3D-modell sendes plan og bygg i forkant.

Innsending av komplett planforslag

Følgende må sendes inn slik at planforslaget kan tas opp til behandling:

 • Plankart (sosi-fil og pdf-fil)
 • Reguleringsbestemmelser (dokument-fil og pdf-fil)
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner i henhold til vedleggsliste (dokument-fil og pdf-fil)
 • Overordnet VA-plan
 • Lengdeprofil og tverrprofiler på vei
 • Illustrasjonsplan
 • Enkel 3D-modell
 • ROS-analyse

Offentlig ettersyn/høring

Forslagsstiller sender inn justert plankart og planbeskrivelse (og eventuelt andre illustrasjoner/dokumenter) som følge av politisk vedtak før offentlig ettersyn. Det er ønskelig at forslagsstiller deltar på medvirkningsmøter i forbindelse med høringsperioden.

Sluttbehandling

Etter offentlig ettersyn kommenterer forslagsstiller de mottatte høringsinnspill, og skal foreslå eventuelle endringer i planen. Kommunen og forslagsstiller drøfter eventuelle justeringer som følge av høringsinnspill. Forslagsstiller sender inn justert plankart og planbeskrivelse (og eventuelt andre illustrasjoner/dokumenter) før planforslaget fremmes til politisk sluttbehandling.

Kunngjøring/klageadgang

Dersom bystyrets vedtak medfører endringer i plandokumentene, må forslagsstiller sende inn justert plankart og planbeskrivelse (og eventuelt andre illustrasjoner/dokumenter) før kommunen kan sende ut melding om vedtatt plan. Revidert enkel 3D-modell og komplett 3D-modell sendes inn for lagring i kommunens base.