Plangebyr

Lokal forskrift 

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkelforskriften, og eierseksjonsloven § 15. Vedtak: Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 18.06.2019 Ikrafttredelse: Kristiansand kommune 1. Januar 2020

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret ilegges tiltakshaver. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter.

Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven eller eierseksjonsloven.

§1-2. Fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonering beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad er mottatt av kommunen.

Med mindre annet er spesifisert, faktureres saken når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Kommunen kan kreve inn gebyr på forhånd.

§ 1-3. Gebyrene i regulativet

Gebyrene reflekterer kommunens arbeid med de enkelte sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av bystyret.

§ 1-4. Tilbaketrekking av søknad

Dersom søknad trekkes tilbake, skal søker betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-5. Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Avslagsgebyr godskrives ikke ved innsending av ny revidert søknad.

§ 1-6. Klage

Det er ikke anledning til å klage på gebyrer som er vedtatt av bystyret, med unntak av de tilfeller hvor kommunen etter eget skjønn har tatt i bruk § 1-7 om åpenbart urimelig gebyr. Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr kan påklages til Statsforvalteren i Agder etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Urimelig gebyr

Kommunen kan i helt særlige tilfeller redusere gebyret, hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen antas å ha med saken.

Særlige tilfeller vil ikke gjelde enkeltpriser i regulativet, som eksempelvis større garasjer, men større gebyrer som er utregnet ved hjelp av en eller flere komponenter som pris per m2 eller per boenhet.

§ 1-8. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

a. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.

b. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.

c. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.

d. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.

e. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning.

f. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til eierseksjonsloven regnes som selvstendig eiendom.

g. Fritidsbolig: Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. Bygningstype 161 – 163 etter NS-3457.

h. Kombinasjonseiendom: Eiendom med en eller flere boenheter, samt en eller flere bruksenheter som ikke er bolig. Eiendom med en eller flere boenheter samt en eller flere bygninger for fiskeri eller landbruk klassifiseres som kombinasjonseiendom.

i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).

j. Næringseiendom: Eiendom som ikke er bolig- eller kombinasjonseiendom. Bygg for offentlige formål klassifiseres som næringseiendom.

k. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

l. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

m. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.

n. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

o. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

Kapittel 2 – Reguleringsplan

§ 2-1. Generelt

Forskrift med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1. Forskriften gjelder saker som omfattes av pbl. kap 12.

Gebyret er delt i gebyr for oppstartsmøte, behandlingsgebyr og arealgebyr.

§ 2-2. Faktureringstidspunkt

Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn før gebyret er betalt. Kommunen kan avslutte saker hvor det er mer enn 1 år siden siste kontakt mellom kommunen og regulant.

Oppstartsmøter faktureres når regulant anmoder om oppstartsmøte. Gebyr for avklaring av reguleringsspørsmål eller pbl. 12-8 faktureres når regulant anmoder om en slik sak.

§ 2-3. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris
Varenr. Timepris Gebyr
5001 For tjenester som skal faktureres etter medgått tid 1.350
  Oppstart, jf. pbl § 12-8  
5002 Oppstartsmøte 31.000
5003 Planinitiativ der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål, jf. pbl § 12-8 første og andre ledd 38.500
  Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11  
5004 Behandling av forslag til detaljreguleringsplan 155.000
5005 Behandling av forslag til detaljreguleringsplan med planprogram og konsekvensutredning 300.000
  Variabelt arealgebyr for behandling av planforslag  
5006 Pr kvadratmeter beregnet etter bruksareal (jf. NS 3940) som planforslaget hjemler
11
11
  Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl § 12-14 andre ledd  
5007 Mindre reguleringsendringer, pbl § 12-14 annet ledd 38.500
5008 Vesentlige endringer som er å betrakte som ny sak etter §12-14 første ledd, gebyrlegges som om det er en ny sak 155.000
  Trekk av søknad  
  Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra regulant skal regulanten betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.  
5009 For saker som trekkes etter varsel om oppstart, men før innsendt planforslag er mottatt Faktureres etter medgått tid
5010 For saker som avsluttes etter innsendt planforslag, men før førstegangsvedtak 75.000