Vedtatte mindre endringer

Når kommunen har vedtatt en mindre endring av en reguleringsplan, sendes vedtaket til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter. Parter i saken, eller andre med rettslig klageinteresse, kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

På sidene under kan du se de vedtatte plandokumentene og sende klage.