Endring av gebyrforskrift for områderegulering for kraftproduksjon

Kristiansand kommune ønsker å endre gjeldende gebyrforskrift for saker etter plan- og bygningsloven slik at det blir presisert at områdereguleringsplaner etter plan- og bygningsloven § 12-2 for kraftanlegg skal betale gebyr.

Høring av gebyrforskrift

Bakgrunnen er endringer i energiloven og plan og bygningsloven som trådte i kraft 01.07.2023. Endringen innebar at konsesjonspliktige vindkraftanlegg på land skal ha områderegulering etter plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven gir derved kommunene rett til å kreve at private utarbeider områderegulering for vindkraftanlegg. Videre har regjeringen i høring med frist januar 2024 foreslått tilsvarende rett for å kreve områderegulering for konsesjonspliktige solkraftanlegg.

Endringen som foreslås i gebyrforskriften for Kristiansand kommune er at det kan tas gebyr for områderegulering for konsesjonspliktige kraftanlegg etter energiloven jfr. § 12-2 annet ledd.

Endringen er en begrenset endring av gebyrforskriften som kun omhandler anledningen til å ta gebyr for områdereguleringsplaner for kraftanlegg som fremmes av private. Øvrige deler av gebyrforskriften skal ikke endres.

Etter høring vil sak om endring av gebyrforskrift fremmes for Bystyret i Kristiansand for vedtak.

Se vedlagt høringsbrev og forslag til endret gebyrforskrift.

Endring av gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven for områdereguleringer for kraftproduksjon (PDF) 

Forslag til endret lokal forskrift om gebyr gitt i medhold av plan- og bygningsloven (PDF) 

Uttalelse i saken merkes 2024012924 og sendes Kristiansand kommune på post.byutvikling@kristiansand.kommunne.no eller til Postboks 4, 4685 Nodeland.

Frist for å avgi uttalelse er 1. juli 2024.