Kulturminnevern og byantikvaren

KORT FORTALT

Byantikvaren er Kristiansand kommunes faglige rådgiver innen kulturminnevern.

Kulturminneplanen 2024-2034

Kommunens nye kulturminneplan er vedtatt i bystyret 28. februar 2024 (sak 2021000701-94) 

Planen vil snart være tilgjengelig i trykte eksemplarer. Mer informasjon om dette, og om hvordan det er mulig å få et eksemplar, vil komme på denne siden.   

 

Råd og veiledning

Byantikvaren har ansvar for registrering og klassifisering av kommunens kulturminner og gir uttalelser til saker som berører verneverdige bygg og eiendommer, både ved enkelt byggesaksbehandling og forslag til reguleringsplaner.

En prioritert oppgave er å gi råd og veiledning og bidra med informasjon om kulturminnevern til publikum og internt i kommunen.

Kulturarven gir forståelse

Kulturarven utgjør vår kollektive hukommelse om tidligere generasjoners samfunn og levekår. Mennesket har alltid satt spor etter seg i omgivelsene. Sporene kan ha en annen betydning for oss som lever i dag, enn for de menneskene som satte dem. Kulturminner og kulturmiljøer vitner om både kontinuitet og endring gjennom tidene, og er et viktig grunnlag for vår tolking og forståelse av fortiden. Slik kan de også hjelpe oss til å forstå vår egen tid og bidra til å forme framtiden.

Hvorfor ta vare på kulturminner?

Kulturminnene er stadig truet - både av tidens tann og endret arealbruk. Fjerner vi et gammelt hus, en gravhaug eller et bykvartal, kan dette sammenlignes med å rive ut et blad fra historieboka. I samfunnet er det derfor brei enighet om at kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på til det beste for dem som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Vi skal ikke ta vare på alt. Vår samtid og ettertid må få anledning til å utforme omgivelsene og etterlate seg fysiske spor. De kulturminner og kulturmiljøer som bevares må derfor gjenspeile verdier som de fleste i vårt samfunn mener det er viktig å ta vare på.

Parti fra Posebyen   Parti fra Posebyen Parti fra Posebyen

 

Brannsikring av trehusmiljøer

Se lenke til egen side.

 

Temakart og riksantikvarens kartløsning

Kulturminnene er samlet inn av Normann Liene og Erik Peersen. De to nederste lenkene er elektroniske kartlag med kulturminner.

Besøksadresse