Kulturminnevern og byantikvaren

KORT FORTALT

Byantikvaren er Kristiansand kommunes faglige rådgiver innen kulturminnevern.

Planprogrammet til kommunedelplan for kulturmiljøer, kulturminner og landskap er fastsatt

Kulturminneplanen har vært på høring og ble fastsatt av bystyret i møte den 17.11.2021.

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i mars 2021. Høringsfristen ble satt til juni 2021. Vi mottok 18 innspill til planarbeidet, og har revidert planprogrammet på grunnlag av noen innspill. De fleste innspillene gjaldt arbeidet videre, og vil hensyntas i arbeidet videre. Planprogrammet, vedtaket og innspillene finner du her 

 

Videre arbeid med kulturminneplanen

Nøkkelordene i den nye nasjonale kulturmiljøpolitikken er engasjement, bærekraft og mangfold. Kulturmiljø er et felles gode og et felles ansvar, og vi har mange svært kompetente frivillige organisasjoner og andre historieinteresserte som sitter inne med mye verdifull kunnskap om lokale kulturminner. Vi vil oppfordre alle som ønsker å bidra i dette arbeidet, eller som vil informere oss om ett eller flere kulturminner som bør inkluderes i planen, til å ta kontakt med byantikvaren.

 

Informasjon og tips om kulturminner

Vi har allerede kartlagt kulturminner som lokale historielag har skrevet om, men som forvaltningen ikke var kjent med eller hadde registrert, og det finnes sikkert mange flere. Vi vil derfor oppfordre alle de som kjenner til kulturminner og kulturmiljøer å sende oss opplysninger, og har utarbeidet et lite skjema som kan lastes ned og sendes inn 

Vi vil også holde temamøter med lokale historielag og andre frivillige organisasjoner, der vi presenterer arbeidet med planen og tar imot forslag og informasjon, og oppfordrer slike organisasjoner til å ta kontakt for å avtale en dato som passer.

 

Kulturmiljøer og kulturminneplanen

Vi kartlegger kulturmiljøer, kulturminner og landskap i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kulturminner

Klikk her for å vite mer eller bidra med innspill

Råd og veiledning

Byantikvaren har ansvar for registrering og klassifisering av kommunens kulturminner og gir uttalelser til saker som berører verneverdige bygg og eiendommer, både ved enkelt byggesaksbehandling og forslag til reguleringsplaner.

En prioritert oppgave er å gi råd og veiledning og bidra med informasjon om kulturminnevern til publikum og internt i kommunen.

Kulturarven gir forståelse

Kulturarven utgjør vår kollektive hukommelse om tidligere generasjoners samfunn og levekår. Mennesket har alltid satt spor etter seg i omgivelsene. Sporene kan ha en annen betydning for oss som lever i dag, enn for de menneskene som satte dem. Kulturminner og kulturmiljøer vitner om både kontinuitet og endring gjennom tidene, og er et viktig grunnlag for vår tolking og forståelse av fortiden. Slik kan de også hjelpe oss til å forstå vår egen tid og bidra til å forme framtiden.

Hvorfor ta vare på kulturminner?

Kulturminnene er stadig truet - både av tidens tann og endret arealbruk. Fjerner vi et gammelt hus, en gravhaug eller et bykvartal, kan dette sammenlignes med å rive ut et blad fra historieboka. I samfunnet er det derfor brei enighet om at kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på til det beste for dem som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Vi skal ikke ta vare på alt. Vår samtid og ettertid må få anledning til å utforme omgivelsene og etterlate seg fysiske spor. De kulturminner og kulturmiljøer som bevares må derfor gjenspeile verdier som de fleste i vårt samfunn mener det er viktig å ta vare på.

Parti fra Posebyen   Parti fra Posebyen Parti fra Posebyen

Temakart og riksantikvarens kartløsning

Kulturminnene er samlet inn av Normann Liene og Erik Peersen. De to nederste lenkene er elektroniske kartlag med kulturminner.

Besøksadresse