Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune ved parkvesenet behandler søknader om vedhogst på kommunalt friområde (kommuneskogen). Søknaden skal bidra til at kommunen har oversikt over hvem som hogger ved i de forskjellige områdene og hvor mye ved som tas ut.  Søknaden skal også bidra til at kommunen kan sikre at krav om bærekraftig bruk og vern av skogen i følge naturmangfoldloven blir fulgt.

Søker må bekrefte nødvendig kunnskap om vedhogst og sikkerhet, og at hogsten foregår på søkers risiko.

Det er frivillig å søke om vedhogst, men det er ulovlig å hogge ved på kommunens friområder (kommuneskogen) uten tillatelse.

Har du spørsmål om vedhogst kan du kontakte parkvesent ved Anne Brattås på e-post anne.brattas@kristiansand.kommune.no

Behandling av personopplysninger

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrere søknadene samler kommunen inn navn og  kontaktopplysninger om søker.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.