Har du fått "parkeringsbot"?

KORT FORTALT

 • Førers plikter i forbindelse med parkering.
 • Informasjon om ulike parkeringsileggelser.
 • Lover og regler.
 • Betalingsinformasjon.

foto-509_1500px.jpg

Foto: Anne Lise Nordheim

"Parkeringsbot" er enten et parkeringsgebyr eller en kontrollsanksjon.

Parkeringsenheten i Kristiansand kommune har anledning til å ilegge parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon når kjøretøy står i strid med gjeldende bestemmelser.

Førers plikter

Det er førers ansvar å sette seg inn i og rette seg etter parkeringsbestemmelsene på stedet. En aktiv undersøkelsesplikt innebærer:

 • Plikt til å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene.
 • Plikt til å være oppmerksom på offentlige trafikkskilt, signal og oppmerking og rette seg etter de forbud og påbud disse gir.
 • Plikt til å overholde 24-timersregelen. Sjekk kjøretøyet minst en gang i døgnet. Vær særlig oppmerksom når det er snørydding, vårrengjøring eller arrangementer.

Parkeringsregulerende skilt langs veg og gate gjelder som hovedregel i den tillatte kjøreretningen fra der de er satt opp og fram til nærmeste vegkryss eller fram til neste parkeringsregulerende skilt.

Du finner mer informasjon om hvor parkeringsskiltene gjelder på nettsidene til Statens Vegvesen.  

Vær oppmerksom på at endring i parkeringsvilkårene varsles med skilting.

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjon
 • Parkeringsgebyr kan ilegges kjøretøy som står i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr.
 • Kontrollsanksjon kan ilegges kjøretøy som står i strid med forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).

Årsak til ileggelsen fremgår av den gule blanketten som er lagt på kjøretøyet. Les blanketten nøye så du vet hvorfor den er ilagt. Vi anbefaler deg å sjekke følgende punkter:

 • dato og klokkeslett
 • riktig skiltnummer
 • sted for ileggelse
 • årsak til ileggelsen
 • eventuelle merknader
Hvorfor forskjellige beløp?

Ulike forseelser er årsaken til at parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner har forskjellig beløp. Beløpene er fastsatt i nasjonale forskrifter.

 • Parkeringsgebyr: 900 kroner. Gis ved parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats: 990 kroner.
  Gis ved parkering på reservert plass for forflytningshemmede uten gyldig tillatelse (blått HC-bevis) eller hvis opplysningene på parkeringstillatelsen ikke er kontrollerbare.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats: 660 kroner.
  Gis ved brudd på andre vilkår, for eksempel manglende betaling, overskrider maksimaltid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking. 
Betaling

Du finner alle betalingsopplysninger på den gule blanketten som er festet på kjøretøyet. Betalingsfristen er tre uker fra ileggelsesdato.

 • Parkeringsgebyr må betales selv om du klager. Hvis du betaler et parkeringsgebyr for sent, økes beløpet med 50 prosent.
 • Hvis du betaler en kontrollsanksjon for sent, får du et purregebyr på 35 kroner. Dersom du klager på en kontrollsanksjon, utsettes betalingsfristen automatisk inntil klagen er ferdig behandlet.
Betalingsopplysninger

Kontonummer: 3201.70.49835

Ved betaling fra utlandet:

SWIFT/BIC: SPRONO22

IBAN: NO9032017049835

Ved betaling er det viktig å oppgi KID-nummeret som fremgår av blanketten. Dette sikrer at betalingen blir bokført på korrekt sak, og du unngår purring.

 

Betalingsutsettelse

Vi gir ikke betalingsutsettelse på parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner. Betalingsfristen er tre uker fra ileggelsesdato. Betalingsvarsel /inkassovarsel sendes til den som ifølge Motorvognregisteret var registrert som eier av kjøretøyet på ileggelsestidspunktet.

 

Lover og bestemmelser

Her finner du de viktigste reglene når det gjelder parkering og parkeringshåndheving.

Vegtrafikkloven

Skiltforskriften

Trafikkreglene

Parkeringsforskriften

Nye satser, kontrollsanksjoner fra 01.01.2022 

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forvaltningsloven

Klage på parkeringsileggelse (parkeringsgebyr/ kontrollsanksjon)

Klage må skje elektronisk via vår nettside, ikke via e-post 

 

 

 

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post