Ofte stilte spørsmål - Ord og uttrykk

Får jeg taksten tilsendt?

Ja, detaljert takst med beregning vil bli sendt ut digitalt til deg som har endringer eller nybygg innen 1. mars 2022.

NB! Dersom du har valgt Digipost som din digitale postkasse sendes det ikke ut brev.

Hvor finner jeg eiendomstaksten?

Du finner eiendomstaksten ved å logge deg inn på Min side
Under "Mine saker" finner du "melding om takst og skatt".  Dette forutsatt at du eide eiendommen da meldingen ble sendt ut.

Har du gårds- og bruksnummer på eiendommen din, kan du også sjekke i skattelistene her

Hvordan kan jeg sende inn klage?

Her finner du informasjon om hvordan du klager.

Jeg mener taksten er altfor høy. Har dere gjort en feil?

Du kan klage hvis du mener taksten er for høy i forhold til reell markedsverdi eller dersom det er feil i takstgrunnlaget. Da vil sakkyndig nemnd vurdere taksten på nytt. Hvis nemnda gir delvis medhold, eller ikke gir deg medhold i klagen, videresendes klagen til behandling i klagenemnda. for eiendomsskatt.

Du kan klage på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som du har klagd på tidligere.

Naboen har fått en lavere takst enn meg, men har jo et større hus?

Det har blitt gjort en vurdering av markedsverdien av huset ditt. Derfor kan mange andre faktorer enn areal spille inn på verdien.

Tar dere hensyn til at jeg ikke har strøm eller vann på hytta?

Det er ikke alltid like lett å se at hytta er uten vann og strøm, siden rør og ledningen kan ligge under bakken. Du kan klage hvis du mener at taksten er for høy. Sakkyndig nemnd vil da vurdere taksten på nytt.

Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

På bolig- og fritidseiendommer vil du som fester påta deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier til vanlig sitter med, også eiendomsskatten.
For næringseiendommer vil overstående gjelde dersom festeavtalen er «evigvarende». Det vil si varigheten er over 99 år eller fester har ensidig rett til å forlenge avtalen uten tidsbegrensning.

Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en bygning jeg ikke eier, men grunnen er min.

Hvis det er en privatrettslig avtale mellom deg og byggets eier (det vil si at avtalen ikke er tinglyst i grunnboken), vil dette kunne skje. For å få avgiften over på byggets eier, må du tinglyse hjemmelen over på eier av bygget. Når dette er gjort, vil eiendomsskatten bli innkrevd av riktig eier.

Jeg har klaget på taksten. Må jeg fremdeles betale eiendomsskatten?

Ja, skatten må betales. Hvis du får medhold i klagen, får du tilbake det du har betalt for mye.

Kan jeg sammenligne ligningsverdi og eiendomsskattetakst?

Nei, dette er to forskjellige takster som har forskjellig funksjon og ikke har noe med hverandre å gjøre.

Jeg har et bygg på min eiendom som ikke er godkjent. Hva gjør jeg?

Bygningen blir taksert og ilagt eiendomsskatt. Det er eiers ansvar å sørge for at bygningen er godkjent. Se hjemmesiden til Kristiansand kommune for hvordan du må gå frem for å søke om godkjenning. Takstfirmaet har ikke tatt stilling til om bygget kan godkjennes eller ikke.

Kan jeg bruke annen godkjent takstmann og kreve at den taksten skal brukes?

Nei. Det er kun sakkyndig nemd som kan vedta eiendomsskattetakster.

Hva skjer med eiendomsskatten når en eiendom skifter eier?

Skatten følger eier. Dersom faktura er sendt ut til gammel eier må gammel og ny eier gjøre opp seg imellom på lik linje med øvrige kommunale avgifter.

Hytten min er ikke mulig å selge på grunn av at den ligger på en tomt sammen med flere hytter. Vi har avtaler som binder oss slik at vi ikke får solgt.

Eiendomsskatteloven tar ikke stilling til privatrettslige avtaler. Eiendomsskatten på slike eiendommer må deles mellom de forskjellige eierne internt.

Hvordan måler dere arealet på huset mitt?

Se dokumentet: Slik tolker du taksten og beregner arealet

Hva har takstmannen lagt til grunn for takseringen?

Takseringsfirmaet tar utgangspunkt i eiendomsskattelovens § 8A-2(1) og «Rammer og retningslinjer» vedtatt av sakkyndig nemnd. «Rammer og retningslinjer» baserer seg på faktaopplysninger om areal på bygning og tomt, samt skjønnsmessige vurderinger av eiendommens beliggenhet, standard og fasiliteter.

Se også informasjon om hvordan taksten er beregnet på denne siden.

Når blir taksten offentliggjort?

Taksten blir offentliggjort 1. mars og ligger ute til offentlig ettersyn i seks uker. Listene blir lagt ut på kommunens hjemmeside.

Når blir eiendomsskatten fakturert?

Fra 2022 blir eiendomsskatten fordelt på fire terminer, på samme måte som de andre kommunale avgiftene.

Se også informasjon om betaling av eiendomsskatt her.

Jeg har en uinnredet andre etasje eller kjeller – så jeg mener taksten er for høy

Du kan klage hvis du mener at arealgrunnlaget er feil. Da vil sakkyndig nemnd vurdere taksen på nytt.

Se også slik beregner du takst og areal

Tinglyst eier av eiendommen er avgått med døden, men vi har ikke tinglyst hjemmelsovergang.  

Eiendomsskatt er en objektsskatt som innebærer at eiendommen beskattes uavhengig av hvem som er tinglyst eier. Dersom tinglyst eier er død, vil arvingene motta fakturaene på eiendomsskatt. 

Nettsidene til Agder tingrett og Statens kartverk har grundig informasjon om fremgangsmåte ved arv, skifte og tinglysing av fast eiendom.

Detaljert takst og faktaopplysninger jeg har fått tilsendt innholdet feil, hva gjør jeg?

Kvalitetssikring er viktig for oss. Dersom det er feil i faktaopplysningene kan du sende en e-post til oss på: eiendomsskatt@kristiansand.kommune.no E-posten må inneholder opplysninger om hvilken eiendom det gjelder og hva som er feil.

Har du i tillegg tegninger eller annen dokumentasjon, ville det vært fint om du la ved en kopi. Når rettelsene er gjort vil du få tilsendt et nytt faktaark med de oppdaterte opplysningene.

Når får jeg svar på klagen min?

Innkommende klager blir behandlet fortløpende. Behandlingstid vil avhenge av om man får medhold i 1. instans (sakkyndig nemnd), eller om klagen også behandles i 2. instans (klagenemnden).
Se mer utfyllende informasjon om klageprosessen på kommunens hjemmeside.

Ord og uttrykk

Hjemmelshaver

Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av eiendommen. Hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvis være den samme som den reelle eieren av eiendommen. Hvis hjemmelshaveren er død, og det ikke er foretatt skifte eller overdragelse ikke har funnet sted, vil det være arvinger som er reelle eiere.

Grunnbok

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler.

Grunneier

Grunneier er den som er den faktiske eier av grunnen. Grunneieren kan enten være en eller flere privatpersoner, en institusjon, et firma, en kommune, en fylkeskommune eller staten.

Gårds- og bruksnummer

Dette er den unike betegnelsen på en eiendom som står oppført i matrikkelen. Alle kommuner i Norge er inndelt i egne gårdsnummer (gnr), som igjen er inndelt i bruksnummer (bnr).

Seksjonsnummer

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som selges hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Hver seksjon får et eget seksjonsnummer.

Festetomt

Grunneieren krever inn en leie for grunnen. Leieforholdet er avtalt i en festekontrakt. Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse ved tinglysning. Grunneier gir, om ikke annet er avtalt, fester alle rettigheter som er nødvendig for det festeren skal bruke tomten til.

Festenummer

Når du har en hytte eller bolig som står på en festet tomt, betyr det at du leier tomten av grunneier. Som oftest har eiendommen et eget festenummer (fnr.) i tillegg til gnr./bnr. Det er også mulig å feste bort tomter uten eget festenummer.

Matrikkel

Matrikkelen er det offentlige registeret over alle grunneiendommer, bygninger og adresser. Her ligger all eiendomsinformasjon for hele landet registrert.

Bruksareal (BRA)

Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken. Etasjer der takhøyden er lavere enn 1,9 meter, regnes ikke med. Det er egne måleregler for etasjer med skråtak der deler av etasjen har lavere takhøyde enn 1,9 meter.

Les mer om beregning av areal på side to i dette dokumentet om beregning av takst og areal

Kvadratmeterpris

I eiendomskattesammenheng beregner vi gjennomsnittlig kvadratmeterpris for de ulike bygningstypene. Kvadratmeterprisen som vi kommer fram til gir oss et utgangspunkt for beregning av verdien på eiendommen.

Se også informasjon om hvordan taksten er beregnet på denne siden.

Etasjefaktor

Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes faste kvadratmeterpriser ved taksering. Typisk vil en kjeller ha mindre verdi enn en hovedetasje.

Se også informasjon om hvordan taksten er beregnet på denne siden.

Promillesats

Bystyret bestemmer årlig hvilken promillesats som skal benyttes ved beregning av eiendomsskatt. Såkalt skattesats. For 2022 er denne satt til 2,1 promille.

Fritak

Noen eiendommer har krav på fritak etter paragraf 5 i eiendomsskatteloven, for eksempel offentlige skoler, sykehus og vei. Andre eiendommer kan få fritak etter paragraf 7. Det er bystyret som vedtar om det er eiendommer under paragraf 7 som skal ha fritak.

Se også egen artikkel om fritak.

Sakkyndig nemnd

Sakkyndig nemnd er oppnevnt av bystyret. Hovedoppgavene til nemnda er fastsetting av retningslinjer for takseringen samt å endelig vedta takstene som er fremlagt/foreslått i omtakseringsperioden av firmaet Verditaksering Kjell Larsen AS. Nemnda er også første instans i klagebehandling av eiendomsskatten.

Sakkyndig nemnd ble oppnevnt av Fellesnemnda 18.06.2019 og stadfestet av bystyret 26.02.2020.

Sakkyndig nemnd består av:

 • (leder) Grete Kvelland Skaara
 • (nestleder) Johnny Greibesland
 • (medlem) Inger Skeie Hansen
 • (medlem) Aase Gerd Paulsen
 • (medlem) Jarle Johan Valsvik
 • (vara) Dag Øyulf Vige
 • (vara) Arild Birkenes
 • (vara) Svein Grødum
 • (vara) Linda Voreland
 • (vara) Oddny Olivia Kårtveit Omdal

Nemnda fastsetter med dette retningslinjer om den nærmere fremgangsmåten ved takseringen av eiendommer i Kristiansand kommune. Takseringsreglene skal sikre korrekte takstnivåer og likebehandling av skatteytere og er et nødvendig verktøy i nemndas arbeid.

Klagenemnd for eiendomsskatt

Klagenemnda er også valgt av bystyret. Hvis sakkyndig nemnd ikke gir medhold i en klage, går saken videre til klagenemnda for eiendomsskatt.. Klagenemda foretar en totalvurdering av taksten på nytt. En totalvurdering kan resultere i at taksen økes, blir stående eller reduseres. Klagenemdas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Klagenemd for eiendomsskatt består av:

 • (leder) Vegard Kristian Møller Launes
 • (nestleder) Rune Kvevik
 • (medlem) Bjørg Stray
 • (medlem) Bjarne Berntsen Lieng
 • (medlem) Jorunn Aaselle Olsen
 • (vara) Kjersti Claudine Javenes
 • (vara) Carl Petter Benestad
 • (vara) Alf Albert
 • (vara) Arne Sigmund Topstad
 • (vara) Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen
Indre faktor (IF)

Dette er forhold på eiendommen som vil påvirke verdien. Typisk standard, kvalitet og funksjonalitet osv.


Ytre faktor (YF)

Faktorer som påvirker eiendommens verdi og som ligger utenfor selve eiendommen. Eks. utsikt, støy, solforhold, beliggenhet, nærhet til sjø osv.


Sonefaktor (SF)

Brukes for å justere prisforskjellen mellom forskjellige områder i kommunen. To identiske hus ville ellers kommet ut med lik sjablongtakst selv om de ligger på helt forskjellige steder i kommunen.