Hvordan klage

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil?

Du kan klage på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt til kommunen ved å levere klage via Min side.

Min side er en sikker dialogmodul på nettet, hvor innlogging skjer med elektronisk ID, som  for eksempel BankID.  Her finnes også informasjon om takst og skatt. Vi oppfordrer flest mulig til å gjøre seg kjent med «Min side» og benytte denne.

Til Min side

Fordeler ved å sende klage via Min side

Bruker du Min side vil klagen automatisk bli koblet til riktig eiendom. Det er heller ikke nødvendig å signere klageskjemaet. Klageskjemaet kan også suppleres med vedlegg.

Skriftlig klage på papir

Hvis du ikke har anledning til å bruke Min side, må du sende en skriftlig klage til eiendomsskattekontoret.  

Postadresse:
Kristiansand kommune
Omtaksering
Postboks 4
4685 Nodeland

Du kan også sende klagen på e-post til omtaksering2021@kristiansand.kommune.no

Bruk dette klageskjema om du sender per e-post eller i posten.

Klager via e-post eller vanlig post må inneholde:
Eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer som du finner i detaljert grunnlag - takst og skatt. Du bør også begrunne klagen.

Frist for å klage til kommunen

Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelistene. Det betyr at fristen for å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt for 2021 er 12. april.

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om du har sendt inn en klage.

Klage etter fristen

Klager innsendt etter 12. april 2021 kan bli avvist. Etter fristen er det et vilkår at klageren ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Oppfyller du vilkårene for å klage etter fristen, må du sende en skriftlig klage til eiendomsskattekontoret.

Vil du trekke klagen din?

Dersom du ønsker å trekke en allerede innsendt klage på eiendomsskattetaksten etter at klagefristen er utløpt (12.04.2021), må du sende en skriftlig henvendelse per e-post eller brev.

Send e-post til: omtaksering2021@kristiansand.kommune.no
Brev sendes til: Kristiansand kommune, Omtaksering, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Det er ikke mulig å trekke en klage via Min side.

Slik behandles klagen din?

Klagene vil bli behandlet fortløpende. Det er vanskelig nå å oppgi et tidspunkt for når klagen blir behandlet, da det er avhengig av hvor mange klager som kommer inn.  

En eventuell klage behandles først av sakkyndig nemnd. Hvis klager ikke får medhold, går klagen automatisk videre til klagenemnda som foretar en totalvurdering av taksten. Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din på nytt dersom de finner det nødvendig. Du vil da få anledning til å være til stede. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

En totalvurdering kan resultere i at taksten økes, blir stående eller reduseres.

Hvor mange ganger kan du klage?

Det kan klages på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som det er klagd på tidligere. 

Lov om eiendomsskatt §19:
«Skatteytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eiendomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med §14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlige utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.»