Hvordan klage

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil?

Du kan klage på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt til kommunen ved å levere skriftlig klage. Du kan klage på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som du har klagd på tidligere.

Slik sender du klage

Klager via e-post eller vanlig post må inneholde:

  • Eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer
  • Klagen bør begrunnes

Du kan sende klagen på e-post til eiendomsskatt@kristiansand.kommune.no 
eller per post til eiendomsskattekontoret.  

Postadresse:
Kristiansand kommune
Eiendomsskatt
Postboks 4
4685 Nodeland

Klageskjema finner du her.

Skjemaet må printes ut og underskrives av hjemmelshaver.

Frist for å klage til kommunen

Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelistene. Det betyr at fristen for å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt for 2022 er 12. april.

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om du har sendt inn en klage.

Klage etter fristen

Klager innsendt etter 12. april 2022 kan bli avvist. Etter fristen er det et vilkår at klageren ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Oppfyller du vilkårene for å klage etter fristen, må du sende en skriftlig klage til eiendomsskattekontoret.

Vil du trekke klagen din?

Dersom du ønsker å trekke en allerede innsendt klage på eiendomsskattetaksten etter at klagefristen er utløpt (12.04.2022), må du sende en skriftlig henvendelse per e-post eller brev.

Send e-post til: eiendomsskatt@kristiansand.kommune.no
Brev sendes til: Kristiansand kommune, Eiendomsskatt, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Slik behandles klagen din?

Klagene vil bli behandlet fortløpende. Det er vanskelig nå å oppgi et tidspunkt for når klagen blir behandlet, da det er avhengig av hvor mange klager som kommer inn.  

En eventuell klage behandles først av sakkyndig nemnd. Hvis klager ikke får medhold, går klagen automatisk videre til klagenemnda som foretar en totalvurdering av taksten. Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din på nytt dersom de finner det nødvendig. Du vil da få anledning til å være til stede. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

En totalvurdering kan resultere i at taksten økes, blir stående eller reduseres.

Hvor mange ganger kan du klage?

Det kan klages på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som det er klagd på tidligere. 

Lov om eiendomsskatt §19:
«Skatteytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eiendomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med §14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlige utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.»