Fritak for eiendomsskatt?

Hvem kan få fritak? 

Eiendomsskatteloven gir føringer for hvilke eiendommer som skal eller kan få fritak for eiendomsskatt. Eiendommer som omfattes av § 5 i eiendomsskatteloven er unntatt fra eiendomsskatt og vil automatisk få fritak. Dette gjelder bl.a:

  • Eiendommer kommunen eier
  • Eiendommer staten eier (avhengig av bruk)
  • Eiendommer som drives som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket omfatter ikke våningshus og kårbolig med tilhørende garasje inkludert tomt som for boligeiendom, som helt eller delvis blir benyttet til bolig. Fritaket omfatter heller ikke fritidsbygg som ligger på en landbrukseiendom.

Eiendommer som omfattes av § 7 i eiendomsskatteloven kan helt eller delvis få fritak.

Eiendomsskatteloven § 7a og § 7b lyder:

Ǥ 7 Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:

a) Eigedom åt stiftningar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

b) Bygning som har historisk verde.»

Bystyrets vedtak om fritak

15. februar 2023 vedtok bystyret fritak jmf. § 7 i eiendomsskatteloven, vedtaket gjelder i 2023.  Vedtaket for 2023 er identisk med vedtaket for 2022, se vedtaket under. 

§ 7a: Bystyret gir fritak for eiendomsskatt til eiendommer som oppfyller krav til eierskap i henhold til eiendomsskattelovens § 7a og som benyttes til formål som følger under. Det presiseres at for eiendommer som brukes til flere formål, gis det kun fritak for den delen som brukes til fritaksformålet:

a. Boliger som eies av utleiestiftelser og som tildeles vanskeligstilte etter søknad
b. Boliger i formålsbygg og institusjoner for vanskeligstilte
c. Veldedige organisasjoners formålsbygg, institusjoner og boliger for vanskeligstilte
d. Studentboliger
e. Skoler, bygg til undervisningsformål
f. Private barnehager
g. Lokaler for foreninger, klubbhus
h. Kultur- og idrettsbygg og -anlegg
i. Eiendommer tilhørende religiøse forsamlinger gis fritak for formålet
j. Eiendommer tilhørende ideelle organisasjoner og stiftelser
k. Bygg for velforeninger, grendehus

§ 7b: Bystyret gir fritak for eiendomsskatt til eiendommer av historisk verdi i henhold til eiendomsskattelovens § 7b som har fredningsstatus som følger under. Det presiseres for eiendommer med flere bygg hvorav kun deler av byggene er fredet, gis det kun fritak for det fredede bygget med en andel av grunnen:

a. Eiendommer som er vedtaksfredet etter kulturminneloven
b. Eiendommer som er forskriftsfredet etter kulturminneloven

Bakgrunnen for å gi fredede eiendommer fritak, er for å kompensere for ulemper det innebærer for eier at eiendommen er fredet. Fredning medfører strenge restriksjoner og retningslinjer i forhold til bl.a. endring, utbygging, modernisering og vedlikehold av eiendommen.

Har din eiendom fritak?

Dersom din eiendom er gitt fritak for eiendomsskatt framkommer dette av meldingen om takst og skatt.

Dersom du mener din eiendom er berettiget fritak for eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens § 7a eller § 7b kan du søke om fritak. Søknaden må være skriftlig og sendes kommunen innen 12.04.2023.

Det gjøres oppmerksom på at for å oppnå medhold i søknad om fritak etter eiendomsskattelovens § 7a, forutsettes det at hjemmelshaver ikke har som hovedformål å ha forretningsmessig overskudd, eller at hjemmelshaver er privatperson.

Du må søke fritak etter § 7 hvert år.