Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatten vil bli fakturert sammen med kommunale avgifter. 

Betalingsfrister for eiendomsskatten i 2022 er:

 • 20. mars
 • 20. mai
 • 20. august
 • 20. november 

Du må betale fakturaen selv om du har levert klage på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye.

Spørsmål om faktura rettes til regnskapsavdelingen på telefon 38 07 50 00.

Hvem får fakturaen?

Det er tinglyst eier (hjemmelshaver) som får fakturaen. Ved festeforhold er det fester som får den.

Hvis en eiendom eies av flere, vil fakturaen sendes til én av eierne. Det er da eiernes ansvar å fordele regningen internt.

Eksempler:

 • Sameier (f.eks. der tre søsken eier en fritidseiendom sammen).
  Vi sender ut én felles faktura til sameiet. Kommunen kan ikke splitte fakturaen på sameiepartene.
  De som er tinglyste eiere i et sameie, kan avtale hvem av dem som skal motta fakturaen og gi beskjed om det til regnskapstjenesten.

 • Eierseksjonsameie (f.eks. seksjonert leilighetsbygg).
  Hver seksjon har egen takst, og derfor får også hver seksjon en egen faktura.

Behandling av søknad om reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 28.

Eiendomsskatteloven § 28 sier: «Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet»

Det er svært strenge vilkår for reduksjon eller bortfall etter denne paragrafen. Ved behandling av en søknad skal både inntektssituasjon, gjeldsbelastning, formuessituasjon og årsakssammenheng vurderes. Søknaden må derfor inneholde informasjon om disse forholdene. Relevant dokumentasjon bør legges ved søknaden. Det vil bli gjort en konkret helhetsvurdering ved behandlingen av hver enkelt sak. Det er administrasjonen som forbereder saken og formannskapet som fatter vedtak om bortfall eller nedsettelse av eiendomsskatten. Vedtaket kan kun fattes for ett år av gangen. Søknaden sendes Kristiansand kommune v/eiendomsskattekontoret.

Se også betalingsvansker kommunal faktura