Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger søknadsprosessen til kompetanseavdelingene i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune v/Oppvekst opplyser om søknadsprosessen til kompetanseavdelingene. Dersom eleven anses ikke å få tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet, har eleven rett til spesialundervisning. Oppl §5.1. Av disse kan elever med særlige behov søke om plass på en av kommunens tre skole med kompetanseavdelinger. Søknaden med vedlegg sendes via dette elektroniske skjemaet til kommunens gjeldende saksbehandlingssystem. Det er frivillig å bruke tjenesten, men nødvendig for saksbehandlingen.

Kontaktperson for søknadsprosessen er Elin S. Stavenes. Hun kan kontaktes på telefon 926 53 174 eller e-post: elin.synnove.stavenes@kristiansand.kommune.no

For å kunne fatte vedtak på et riktig beslutningsgrunnlag samler kommunen inn følgende personopplysninger om deg, medsøker og eleven det søkes for: 

Person – og kontaktopplysninger (Elev/Foresatt)

 • Fullt navn (Elev/Foresatt)
 • Adresse (Elev/Foresatt)
 • E-postadresse (Foresatt)
 • Telefon (Foresatt)
 • Morsmål (Elev/Foresatt)

Tilhørighet:

 • Nærskolen til eleven (neste skoleår)
 • Elevens nåværende barnehage eller skole.
 • Evt. trinn
 • Om eleven tilhører en annen kommune, er i fosterhjem eller på barneverninstitusjon.

Saksopplysninger:

 • Elevens synspunkt / uttalelser
 • Medsøker sin vurdering av søknaden
 • Helseopplysninger hvis det har betydning for opplæringen
 • Utredninger
 • Sakkyndig vurdering
 • Spesialpedagogiske plan fra barnehage
 • IOP fra skole
 • Vedtak om spesialpedagogiske hjelp
 • Årsrapport
 • Elevens hovedvansker
 • Årsak til søknad
 • Elevens faglige styrker og utfordringer
 • Elevens sosiale styrker og utfordringer
 • Skoleønske
 • Andre opplysninger som har betydning for saksbehandlingen

Opplysninger kan være samlet inn av kontakt- og reservasjonsregisteret, barnehagen, barnevernet, skolen, helsetjenester, spesialisthelsetjenesten, PP-tjenesten, Spesialpedagogisk avdeling.

Lagring og sletting

Opplysningene lagres i kommunens sak/arkivsystem for arkivformål for alltid.

Søkemotoren driftes av kommunens databehandler Egde og nåværende saksbehandlings- og arkivkjerne driftes av Visma Enterprise. Opplysningene lagres på server eiet av Visma i Norge.

All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

Dine rettigheter

Dersom du vil ha ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger så kan du kontakte kontaktperson for søknadsprosessen. Se kontaktopplysninger til kontaktperson øverst på siden.

Som registrert har du rett på innsyn i om kommunen behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at kommunen begrenser bruken av dine personopplysninger (fryser bruken). Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside

Dersom du ønsker å endre dine personopplysninger kan du gjøre det selv ved å endre informasjon i kontakt og reservasjonsregisteret.  Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter kan du sende inn skjema som du finner i den generelle personvernerklæringen på kommunens nettside under «innsyn i, retting og sletting av personopplysninger».

Du kan lese mer om kommunens rutiner for personvern på kommunens nettside

Kristiansand kommune har et personvernombud som kan kontaktes på e-post: personvernombud@kristiansand.kommune.no. NB! ikke send sensitiv informasjon på e-post. Du finner informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.  

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om fremgangsmåten på Datatilsynets nettside.