Opplæringstilbud ved kompetanseavdeling

KORT FORTALT

  • Kristiansand kommune har kompetanseavdeling ved Nygård, Hellemyr og Krossen skoler
  • Alle kompetanseavdelingene er for elever fra 1.–10. trinn.
  • Søknadsfrist er 1. desember.

Alle elever har rett til å gå på sin nærskole. Nærskolen er pliktig til å ivareta elevens rett til et likeverdig og forsvarlig opplæringstilbud.

Selv med god spesialpedagogisk tilrettelegging på nærskolen vil det noen ganger være vanskelig å gi tilfredsstillende læringsutbytte til alle. Noen vil ha behov for et faglig og et sosialt tilbud utover det de kan få gjennom tilrettelegging av opplæringstilbudet i klassen, mindre gruppe eller individuelt på nærskolen. Det vil da kunne være aktuelt å vurdere om eleven vil få bedre utbytte av opplæringen ved en av kommunens tre kompetanseavdelinger.

Dette gjelder for elever med større og sammensatte funksjonsnedsettelser som større grad av psykisk utviklingshemning, multifunksjonshemming, autismespekterforstyrrelser eller tilsvarende.

Det generelle kravet for å få plass er at de som står for den sakkyndige vurderingen anbefaler et eleven får et helhetlig spesialpedagogisk tilbud i alle fag og alle timer.

Det er også et krav at eleven må være utredet i spesialisthelsetjenesten eller hos Statped.

Kompetanseavdelinger

Kristiansand kommune har kompetanseavdeling ved Nygård, Hellemyr og Krossen skoler:

Alle tre kompetanseavdelingene er for elever fra 1.–10. trinn. Kommunen har en samlet kapasitet til ca. 120 elever for et opplæringstilbud på kompetanseavdelingene.

Kompetansemål

Elevene følger læreplanverket så langt det lar seg gjøre, men med kompetansemål fra lavere trinn. Ferdigheter i dagliglivets aktiviteter (ADL), kommunikasjon og samhandling utgjør en sentral del i opplæringen.

For enkelte elever på ungdomstrinnet kan det gis karakterer i noen fag. Det kan for eksempel være kroppsøving og andre fag der det er et grunnlag for vurdering med karakter. Opplæringsloven sier at det er foreldrene som bestemmer om eleven skal ha karakter eller ikke. Kompetanseavdelingene samarbeider i slike tilfeller med en ungdomsskole i vurderingen av oppnådde kompetansemål.

Informasjonsmøte hver høst

Som et ledd i å vurdere søknad om opplæring ved en kompetanseavdeling, inviteres foresatte hver oktober til et felles informasjonsmøte i Rådhuskvartalet. Til møtet inviteres også saksansvarlig i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og elevens PPT-rådgiver. Det er rådgiveren som melder de foresatte og eventuell tolk på møtet.

På informasjonsmøtet gis det informasjon om:

  • Hvem som kan søke
  • Hvordan man søker
  • Juridiske forhold
  • Tenkingen bak opplæringen på kompetansesentrene
  • Hva som er spesielt ved hver av de tre kompetansesentrene
  • Hva som er felles for de tre kompetansesentrene

På møtet er det også god anledning til å stille avklarende spørsmål.

Slik søker du

Søknadsfrist er 1. desember. Om man blir tatt opp som elev ved en kompetanseavdeling, beholder en tilbudet ut opplæringstiden om ikke andre forhold tilsier annet.  

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal involveres tidlig i drøftinger om elever som er aktuelle å vurdere for kompetanseavdelingene. Det er blant annet derfor at det er PPT som melder de foresatte på informasjonsmøtet i oktober.

Det er de foresatte som søker om plass, men de må samarbeide med barnehage/skole og PPT om søknaden.

Husk at det er en forutsetning at PPT har laget en sakkyndig vurdering/anbefaling som må legges ved for at søknaden kan bli sendt. 

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Skolen og barnehagen har et ansvar for at søknaden blir riktig fylt ut og at alle relevante vedlegg er med.  Et obligatorisk vedlegg er for eksempel en sakkyndig vurdering fra PPT. Denne må reflektere elevens særskilte behov i opplæringen - både faglig og sosialt – og kompetansebehovet hos det pedagogiske personalet for å kunne tilby eleven et faglig forsvarlig utbytte og likeverdig tilbud av opplæringen.

Kommunen har plikt til å høre barnet i spørsmål som gjelder dem selv og vurdere barnets beste når vi tar avgjørelser som berører barnet. Plikten gjelder også avgjørelser om skolebytte. Dersom barnet ikke ønsker å uttale seg eller ikke er i stand til det, skal det skrives inn i kolonnen «barnets synspunkter» i søknadsskjemaet.
(Plikten er omtalt både i Grunnlovens § 104, barneloven § 31-33 og barnekonvensjonen artikkel 12.) 

Det er mulig å komme med ønske om hvilken kompetanseavdeling man ønsker, i prioritert rekkefølge.

Kapasitet og elevsammensetning ved de ulike avdelingene, hjemstedsadresse og elevkategori vil kunne settes foran ønske om skoleplass på en bestemt kompetanseavdeling.

Svar på søknad

Behandlingen av søknadene begynner med en gang søknadsfristen er ute.

Foresatte får svar på søknaden i midten av februar. Det er oppvekstdirektøren som fatter vedtak om inntak. En eventuell klage behandles i midten av mars.

Selv om elevene oppfyller de generelle kravene til å bli vurdert for plass, kan vi ikke garantere plass til alle som søker. Hvis det er flere søkere enn plasser, vil søkere som i størst grad oppfyller kriteriene bli prioritert.