Kvalitet i barnehagene

Barnehagene i Kristiansand har et felles fokus på å tilby et trygt og tilpasset læringsmiljø som utvikler lekne og rause barn med god selvfølelse. Et trygt og omsorgsfullt miljø gir god forutsetning for læring. Sammen med hjemmet skal barnehagen gi barnet et best mulig utgangspunkt for resten av livet. Barnehagene jobber for at alle barn og unge opplever trygghet, tilhørighet og mestring.

Private og kommunale barnehager

Barnehagene har ulike eierformer, men alle reguleres av lov om barnehager og forskriften til loven "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver". Utdanningsdirektoratet har ansvar for utvikling av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.  Hver barnehage skal ha en pedagogisk og administrativ ledelse/styrer med godkjent barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig kompetanse.

Pedagogisk leder skal ha utdanning som godkjent barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig kompetanse. Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon når det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere eller at stillingen er lagt ut.

Det skal være en pedagogisk leder pr. 14 barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk leder pr. 7 barn når barna er under 3 år. Øvrig grunnbemanning skal være minimum en voksen per 6 barn når barna er over 3 år, og en voksen per 3 barn når barna er under 3 år.

Private familiebarnehager

I Kristiansand kommune er det 12 private familiebarnehager. En familiebarnehage er en barnehage for få barn. Den drives gjerne i vanlige hjem, og retter seg først og fremst mot 1. og 2.-åringer. 

I Kristiansand har alle familiebarnehager doble grupper med 8-10 barn. 

En barnehagelærer kan ha veiledningsansvar for maksimalt 30 barn. Det skal gis pedagogisk veiledning i familiebarnehagens åpningstid.

I en familiebarnehage med 8-10 barn er kravet til pedagogisk veiledning ved barnehagelærer 33,3 % stilling, i tillegg til 2 *100% assistentstillinger. Er flertallet under 3 år, må antall barn reduseres.

Lenker til andre bestemmelser:

Krav til kvalitetssikring

Drift av barnehagene reguleres av lover, forskrifter, og barnehagenes vedtekter. Vedtektene inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, åpningstid og oppsigelsestid. 

Kommunen har som barnehagemyndighet tilsynsansvar, for å påse at alle barnehager drives ut fra gjeldende lover og forskrifter. 

Opplysninger og nøkkeltall om den enkelte barnehager finner du på Utdanningsdirektoratets side barnehagefakta.

Lenke: Barnehagefakta

Barnehagens internkontroll og lokale beredskapssystem er dokumentert i hver enkelt barnehage.

Barnehagens årsplan er laget på bakgrunn av forskrift om rammeplan for barnehagen.

Barnehagene gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser blant foreldre.

Barnehagene har ulike system for kvalitetssikring og utvikling for å sikre det pedagogiske innholdet og barns muligheter for medvirkning til utvikling av kvalitet i barnehagen.

 

Fagblogg

Kristiansandsbarnehagene samler mye av sitt fagrelaterte stoff i en egen blogg

www.kristiansand-barnehagen.no