Kvalitet i barnehagene

Barnehagene i Kristiansand har et felles fokus på å tilby et trygt og tilpasset læringsmiljø som utvikler lekne og rause barn med god selvfølelse. Et trygt og omsorgsfullt miljø gir god forutsetning for læring. Sammen med hjemmet skal barnehagen gi barnet et best mulig utgangspunkt for resten av livet.

Private og kommunale barnehager

Hver enkelt barnehage skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Samarbeidsutvalget skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Barnehagene skal ha en forskriftsmessig standard på uteareal, lokaler og utrustning.

Hver barnehage skal ha en pedagogisk og administrativ ledelse/styrer med godkjent barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig kompetanse.

Pedagogisk leder skal ha utdanning som godkjent barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig kompetanse. Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon når det ikke har meldt seg søkere. 

Det skal være en pedagogisk leder pr.14 barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk leder pr. 7 barn når barna er under 3 år. Øvrig grunnbemanning skal være minimum en voksen per 6 barn når barna er over 3 år, og en voksen per 3 barn når barna er under 3 år..

Krav til kvalitetssikring

Drift av barnehagene reguleres av lover, forskrifter, og barnehagenes vedtekter. Vedtektene inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, åpningstid og oppsigelsestid. 

Opplysninger og nøkkeltall om den enkelte barnehager finner du på Utdanningsdirektoratets side Barnehagefakta

Barnehagens internkontroll og lokale beredskapssystem er dokumentert i hver enkelt barnehage.

Barnehagens årsplan er laget på bakgrunn av forskrift om rammeplan for barnehagen.

Barnehagene gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser blant foreldre.

Barnehagene har ulike system for kvalitetssikring og utvikling for å sikre det pedagogiske innholdet og barns muligheter for medvirkning til utvikling av kvalitet i barnehagen.

Kommunen har som barnehagemyndighet tilsynsansvar, for å påse at alle barnehager drives ut fra gjeldende lover og forskrifter. 

 

Private familiebarnehager

I Kristiansand kommune er det 16 private familiebarnehager. En familiebarnehage er en barnehage for få barn. Den drives gjerne i vanlige hjem, og retter seg først og fremst mot de yngste barna.

En familiebarnehage skal som hovedregel være et fellesskap mellom to hjem, eller mellom minst ett hjem og en barnehage.

Hvert hjem kan ha inntil fem barn medregnet egne barn i førskolealder. Er flertallet av barna under tre år, må antall barn reduseres. I enkelte hjem kan boligens størrelse og tilrettelegging gjøre det praktisk mulig med dobbel gruppe, 8-10 barn.

Ved etablering av dobbel gruppe må det søkes om midlertidig bruksendring til familiebarnehage.

En førskolelærer kan ha veiledningsansvar for maksimalt 30 barn. Det skal gis pedagogisk veiledning i det enkelte hjem i barnehagens åpningstid.

I en familiebarnehage bestående av 5 barn, er kravet til pedagogisk veiledning av en førskolelærer 6,25 timer pr. uke. Mens i en 10 barns gruppe er kravet til pedagogisk veiledning 12,5 timer pr. uke. En assistent kan ha ansvar for inntil fem barn der flertallet av barna er over 3 år. Er flertallet under 3 år, må antallet reduseres.

Lenker til andre bestemmelser: