Foreldreutvalget for barnehager i Kristiansand (FUB)

Foreldreutvalget for barnehagene i Kristiansand (FUB) skal være med å sikre et godt samarbeid mellom hjem og barnehage og sikre at foreldres og barns stemme blir hørt.  Gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, skal vi styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen.  

Vi er et viktig interesse- og meningsfellesskap for foreldrene på tvers av alle barnehagene i Kristiansand i prinsipielle og større saker som brukerundersøkelser, barnehageplaner, høringer, vedtak og lignende.   

Foreldre skal jf. Barnehagelovens § 1 og 4, ha mulighet til å påvirke beslutninger som berører barna deres i barnehagen. Dette kan gjøres via direkte kontakt med ledelsen i barnehagen, via foreldrerådet eller samarbeidsutvalget/arbeidsutvalget, eller gjennom Foreldreutvalget for barnehagene i Kristiansand.

Foreldre har mulighet til å kontakte oss for å drøfte ulike saker som er aktuelle for sin barnehage, legge frem synspunkter som gjelder barnehagens innhold og praksis eller andre forhold knyttet til deres barnehage.  Vi vil da gi råd i sak eller ta sak videre. Vi anbefaler at saker tas direkte opp med barnehage evnt. samarbeidsutvalg, før sak tas med oss.  

FUB har mulighet til å ta saker direkte opp med oppvekstdirektøren i Kristiansand Kommune, i oppvekstutvalget har vi møte- og talerett, med foreldrerepresentanter, den enkelte barnehage og PBK (Private Barnehager Kristiansand) 

Sammen sørger vi for at barna våre får det beste barnehagetilbudet. 

Kontaktinformasjon:  

Erik Lølandsmo - styreleder  

Tlf. 926 81 954  E-post

Ronny Myrene – nestleder 
Tlf: 952 67 768

FUB på Facebook