Tilskudd - Folkets klimadugnad

KORT FORTALT

 • Bystyret har bevilget midler til tilskudd til Folkets Klimadugnad. 
 • Tilskuddsordningen skal støtte gjennomføring av tiltak initiert av innbyggere, som vil bidra til at vi når sentrale klima- og miljømål for Kristiansand.
 • I tilskuddspotten er det 450 000 kr til generelle klima- og miljøtiltak, og 250 000 kr til tiltak mot marin forsøpling. Totalt 700 000 kr.
 • Det kan søkes om tilskudd fra 5 000 til 50 000 kr.
 • Enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger kan søke.
 • Vi åpner en ny søknadsrunde 1. februar 2024. Søknadsfrist er 14. mars

Om tilskudd til Folkets klimadugnad

Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden.    

Tilskuddsordningen har særlig fokus på følgende tre mål:

 1. Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030.
 2. I Kristiansand oppnår kommune og innbyggere mer med mindre ressursbruk.
 3. Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og kulturlandskapet.

Eksempler på aktivitet/tiltak som kan få tilskudd er:

 • Praktiske tiltak og holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement, kunnskap og endret adferd innenfor Kristiansand kommune.
 • Kostnader til gjennomføring av tiltak som har en samfunnsgevinst.
 • Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, både innbyggerinitierte og offentlig initierte, som f.eks. Miljøuka, strandryddeaksjoner og lignende.

Hva det ikke kan gis tilskudd til

 • Allerede påbegynte eller gjennomførte tiltak.
 • Ordinære aktiviteter/drift/vedlikehold.
 • Kommersielt initiert eller drevet virksomhet.
 • Det gis normalt ikke tilskudd til lønn eller honorar for egen innsats.
 • Tiltak som dekkes av andre offentlige tilskuddsordninger.
 • Tiltak som gir økonomiske fordeler til privatpersoner eller organisasjoner.
 • Tiltak utenfor Kristiansands kommunegrense.

Vedtatte retningslinjer har mer informasjon om ordningen, krav til søknad og saksbehandling.

Vi åpner for ny søknadsrunde 1. februar. Søknadsfrist er 14. mars. 

Før du søker må du eller din organisasjon være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du søker og registrerer deg i Aktørregisteret via Min side - under tilskudd. 

Ta kontakt om du lurer på noe! 

E-post: anne.line.gangsa.torresen@kristiansand.kommune.no 

Søk via Min side - under tilskudd

Retningslinjer Folkets klimadugnad

Ofte stilte spørsmål

Må man ha organisasjonsnummer for å registrere seg eller for å søke? Du trenger ikke organisasjonsnummer for å registrere deg i aktørbasen eller for å søke.

Hvor lang tid bruker dere på å behandle søknader? Kommunen vil normalt svare ut søknader innen en måned. Vi antar at det går fra 2 til 4 uker før dere får svar.

Hvem prioriteres i søknadsbunken? I vurderingen av søknadene legges det vekt på følgende kriterier:

 • Initiativer som oppfordrer til dugnad og samarbeid
 • Tiltak for barn og unge
 • Tiltak som er i samsvar med kommunens mål og strategier
 • Tiltak som forventes å bidra til økt livskvalitet for innbyggere
 • Kvalitet i tiltak og bidrag til redusert miljø- og klimabelastning
 • Graden av frivillig innsats i tiltaket
 • Plan for finansiering

Må aktiviteten eller tiltaket gjennomføres dette året?
Aktiviteten eller tiltaket må gjennomføres innen ett år, og rapporteres senest to måneder etter at det er gjennomført. 

Kontaktinformasjon

Miljøvernenheten
Rådhusgata 18. Åpent 8-15
Telefon: 38 07 50 00
E-post