Kristiansand kommune bygger grønt

På Langenesåsen i Søgne bygges det habiliteringsboliger med minimale klimagassutslipp, og på Lund legges det vann- og avløpsledning ved bruk av elektriske maskiner og verktøy.

To elektriske gravemaskiner ruller stille over gruslagt grunn i Langenesåsen. Her skal Helse og mestring bygge seks nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, et nytt fellesbygg med felles kjøkken og stue, og et nytt personalbygg.

– Dette er det første byggeprosjektet som er utslippsfritt i Kristiansand kommune, forteller prosjektleder Erlend Kleivset.
Boligene skal tåle hard bruk, og personalbasen skal ha døgnbemanning.

Elgravemaskin og prosjektleder Erlend Kleivset

«Vi graver grønt» står det på de batteridrevne gravemaskinene som gjør grunnarbeidet i Langenesåsen. Grunnarbeidet startet i desember. Hvis alt går etter planen, skal byggeprosessen være ferdig til november i år. Innfelt: Erlend Kleivset. Alle fotos: Kristiansand kommune

Utslippsfritt innenfor byggegjerdene

«Utslippsfritt» betyr at det ikke skal brukes energikilder som fører til utslipp av CO₂ (karbondioksid) eller NOx (fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO₂) innenfor byggegjerdene. I Langenesåsen gjennomføres dette så langt det er teknisk mulig.

– Enkelte maskiner og utstyr, som for eksempel større asfaltleggere, finnes ennå ikke i elektriske utgaver, men all intern transport på byggeplassen, med lastebil eller andre kjøretøyer, skal være elektrisk, presiserer prosjektlederen.

Grunnarbeidene blir utført av de nevnte batteridrevne gravemaskinene, og all oppvarming i byggeperioden vil være elektrisk, i form av varmepumpeteknologi.

Lavkarbon og resirkulert

Det er satt krav til maksimalt klimagassutslipp i prosjektet. Kravet omfatter både produksjon av materialer, transport og senere utskifting. Det skal blant annet benyttes mye tre i konstruksjonene, og der det benyttes betong og stål, skal dette være lavkarbonbetong og resirkulert stål, som gir lave utslipp.

Ettersom boligene skal tåle såkalt hard bruk, er det spesifikke krav til overflater og materialer. Da er entreprenøren pålagt å velge de mest klimavennlige alternativene.

Landskapsplan over utbyggingsområdet i Langenesåsen

Slik er de seks habiliteringsboligene (to enkeltstående og fire boliger i bofellesskap), personalbygg og fellesbygg tenkt plassert i terrenget.

Pilotprosjekt

Kommunen har fått 1.050.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til å gjennomføre byggeprosjektet som et pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass. Erfaringene fra pilotprosjektet skal brukes til å forberede markedet på at det vil komme krav om utslippsfrihet for all kommunal byggevirksomhet i Kristiansand.

I løpet av de nærmeste årene skal Kristiansand kommune bygge blant annet skole på Lauvåsen, helsehus på Eg og omsorgssenter i Randesund. Når utslippene fra byggeplasser gjennomsnittlig utgjør 50 kilo CO2-ekvivalenter pr. kvadratmeter bygg, kan kommunen spare miljøet for mange hundre tonn CO2 dersom disse byggeprosjektene bygges helt eller delvis utslippsfritt.

Fasadetegninger av boligene 3 til 6

Fasadene på de fire boligene i bofellesskap i arkitekt Henning Larsen AS’ strek.

Utslippsfritt V/A-pilotprosjekt

Byggeprosjektet i Langenesåsen er ikke den eneste utslippsfrie anleggsplassen i Kristiansand kommune. I Marviksveien på Lund er Ingeniørvesenet i ferd med å avslutte sitt utslippsfrie pilotprosjekt; utskifting av 400 meter vann-, overvanns- og spillvannsledning, for å hindre at beboerne i området får kloakk inn i kjellerne sine ved ekstra fuktig vær.

Her er all massetransport, all graving og annet grunnarbeid inne på anleggsområdet utført med strømdrevne maskiner og kjøretøyer. Det er til og med kjøpt inn en elsykkel til bruk til og fra møter og andre ærend for å holde utslippene på et absolutt minimum.

Skilt som forteller om utslippsfritt prosjekt og Ragnhild Gjøssang

På en utslippsfri byggeplass benyttes energikilder som ikke gir utslipp av CO₂e eller NOx. Det kommer både miljøet, anleggsarbeiderne og beboerne i området, som her på Lund, til gode. Innfelt: Ragnhild Gjøssang.

Fritt for eksos og dieselsøl

Anleggsarbeidet startet i midten av mars i fjor, og skal være ferdig innen utgangen av mars i år. Da har kommunen spart miljøet for rundt regnet 87 tonn CO2-ekvivalenter, fordelt på de elektriske maskinene (76 tonn), gjenbruk av masser (8 tonn) og materialer (3 tonn). I tillegg er anleggsarbeiderne, og ikke minst beboerne i området, spart for støy, eksos og dieselsøl fra gravemaskiner og lastebiler.

– Du kan stå ved siden av gravemaskinen og snakke, det kan du ikke ved siden av en fossil gravemaskin, påpeker Ragnhild Jøssang, kjemi- og miljøingeniør og ansvarlig for klimagassrapportering i prosjektet.

Helt utslippsfritt er det imidlertid ikke. Det totale Co2-utslippet, på drøye 14 tonn, skriver seg hovedsakelig fra leveranser og transport av personell til og fra anleggsområdet og utslipp fra diverse masser.

Ellastebil som er brukt til massetransport i V/A-prosjektet

Denne ellastebilen har sørget for ren massetransport til og fra anleggsområdet på Marviksletta på Lund.

Elutfordringer

Fordelene er mange, men det skal ikke stikkes under en stol at det fortsatt er utfordringer knyttet til strømdrevne anleggsmaskiner. Rekkevidde og lademuligheter på lastebiler, batteritrøbbel i kulda på mindre maskiner, og tidsbruk og påkjenninger på mannskap ved boring med håndholdt elektrisk bor framfor dieseldreven borerigg, kan nevnes. Dessuten er det dyrere å drifte anleggsarbeid utslippsfritt enn ved bruk av fossilt drivstoff.

– Det har kostet cirka 4,2 millioner mer enn et fossildrevet prosjekt, men det er inkludert innkjøp av maskiner, opplyser Ragnhild Jøssang.

Innkjøpte maskiner omfatter blant annet elvibroplater, elbetongkutter, elkompressor og elhjullaster. Totalkostnaden for hele prosjektet lander på 17,6 millioner. Dermed utgjør merkostnaden ved eldrift drøyt 30 prosent.

Elhjullaster kjøpt inn til V/A-prosjektet på Lund

For å kunne gjennomføre vann- og avløpsprosjektet på Lund så utslippsfritt som mulig, er det kjøpt inn noe elektrisk maskineri og kjøretøy, som denne hjullasteren, i tillegg til det som er leid inn.

Nytt V/A-prosjekt på Lund

Kristiansand kommune har fått støtte fra Miljødirektoratets klimasatsmidler til å dekke inntil 75 % av merkostnaden, begrenset oppad til 3,53 millioner kroner. Dermed trenger ikke renoveringsprosjektet på Marviksletta å bli så mye dyrere enn det hadde blitt ved bruk av fossilt drivstoff.

Kommunen har allerede sendt en ny søknad til Miljødirektoratet. Denne gangen gjelder det rehabilitering av vann- og avløpsledningen i Lillemyrveien, også det på Lund. Et prosjekt som etter planen skal starte opp til høsten.

– Vi ønsker å bygge opp kompetanse og erfaring med delvis utslippsfrie anlegg, slik at vi på sikt kan øke andelen "utslippsfritt" mer og mer, i tråd med kommunens klimamål, opplyser Thorleif Jacobsen, virksomhetsleder for vann og avløp i Kristiansand kommune.