Gatebruksplan for en grønnere Posebyen

Færre parkeringsplasser, bredere fortau og flere byrom skal gi bedre forhold for gående og syklende, tryggere skolevei og bedre bomiljø, ifølge forslaget til gatebruksplan for Posebyen.

Planlegger Elin Aabel Bergland med plandokumentet i Holbergs gate

Planlegger Elin Aabel Bergland i krysset Holbergs gate/Tordenskjolds gate. I plandokumentet hun holder i hendene foreslås det å fjerne 55 parkeringsplasser i Holbergs gate og innføre enveiskjøring. Videre foreslås det å utvide fortauet til høyre og flytte fotgjengerfeltet i Tordenskjolds gate (til venstre i bakgrunnen) slik at det kommer i forlengelsen av fortauet i Holbergs gate. Alt for å gjøre skoleveien tryggere for barna på Tordenskjolds gate skole. (Foto: Kristiansand kommune)

I planforslaget som ligger på areal- og miljøutvalgets bord 6. juni og bystyrets bord 19. juni, foreslår administrasjonen å fjerne totalt 140 parkeringsplasser fra Posebyen. Det skal blant annet gi bredere fortau for fotgjengerne og bedre framkommelighet for syklistene i Elvegata og Rådhusgata, som er hovedsykkelgater.

– De viktigste grepene i planforslaget er at systemet for syklende forenkles – det blir et enhetlig sykkelsystem i Elvegata og Rådhusgata, og så gir det bedre plass til fotgjengerne, slik at vi unngår konflikter mellom syklende og gående, forklarer planlegger Elin Aabel Bergland.

Planforslaget vil også gi en bedre kobling mellom Rådhusgata og Quart-broa, og grøntrabatten i Rådhusgata vil bli dobbelt så bred som idag, to meter istedet for én, slik at trærne får bedre plass, påpeker planleggeren.

I tillegg foreslås det blant annet å

 • fjerne parkeringsplasser og innføre enveiskjøring i Holbergs gate, for å gjøre skoleveien tryggere for elevene ved Tordenskjolds gate skole,
 • utvide fortauet og plante trær langs Gyldenløves gate i kvartalet nærmest Festningsgata,
 • etablere et grønt og trivelig torv på Kutorvet i Henrik Wergelands gate,
 • innsnevre kjørearealet og utvide fortauet til en plass med trær og sittemuligheter i krysset Elvegata/Tordenskjolds gate, og
 • gjøre om plassen som forbinder Rådhusgata og Elvegata med Christian Quart-broa fra et kryss til et byrom

Stort engasjement

Planforslaget bygger på et bystyrevedtak fra 2017 om å utarbeide en helhetlig gatebruksplan for Posebyen. Planarbeidet startet i desember 2019, mens planforslaget ble vedtatt lagt ut til høring i februar 2023.

Det er gjennomført flere medvirkningsmøter, og kommunen har mottatt mange innspill fra både beboere og næringsdrivende i området. Innspillene har pekt i ulike retninger, men bedre tilrettelegging for et forbedret bomiljø har vært et felles ønske. Derfor legger planforslaget opp til bredere fortau, tilrettelegging for møbleringssoner langs boligene, muligheter for mer grønt og tiltak som skal gi mindre trafikk.

Sprikende interesser

– Det er mange interesser i ulike retninger. Det som kan fungere optimalt for de som bor der, kan være en ulempe for forsamlingslokalene i området og omvendt. Prioriterer du opp forholdene for gående og syklende, så prioriterer du ned parkering. Det å få til en balansegang her er ikke enkelt, påpeker Elin Aabel Bergland.

Også blant beboerne er det ulike meninger om hvor mange parkeringsplasser som bør beholdes og hvor de bør ligge.

– Mens noen vil se det som en stor bokvalitet å kunne parkere bilen rett utenfor døra, ønsker andre at gata skal være mer for uteopphold, bekrefter planleggeren.

Noe som er kommet tydelig fram er ønsket om en forenkling av parkeringssystemet. Dét hører imidlertid til under forslaget til bestemmelser for bosoneparkering, som skal behandles parallelt med gatebruksplanen (se nederst på siden).

Bildet viser området med overgangen mellom Quartbroa og Rådhusgata

Plassen som forbinder Rådhusgata og Elvegata med Christian Quart-broa foreslås omgjort fra et kryss til et byrom med bedre trafikkløsning for gående og syklende. (Foto: Kristiansand kommune)

Fleksibel plan

Planen er en områderegulering med stor grad av fleksibilitet. Det betyr at de konkrete tiltakene som foreslås ikke er hogd i stein.

De fleste av forslagene vil heller ikke bli realisert umiddelbart. Gravingen og endringene i Rådhusgata vil starte opp etter sommeren, forutsatt at planforslaget blir vedtatt.

Tiltakene i Holbergs gate er også høyt prioritert, men det må først vedtas mer detaljerte planer (teknisk plan og landskapsplan) for nettopp dette gatestrekket, og det må settes av penger i budsjettet, før de kan gjennomføres. Det samme er tilfellet med de øvrige foreslåtte tiltakene.

Gatebruksplan vs. parkeringsbestemmelser

Planforslaget vil ligge på bordet til areal- og miljøutvalget 6. juni og bystyret 19. juni, sammen med det nevnte forslaget til bestemmelser for bosoneparkering i Posebyen.

Mens gatebruksplanen viser omfang av parkeringsplasser, foreslår bestemmelsene hvordan parkeringsplassene skal disponeres:

 

Gatebruksplan for Posebyen

 • Antall parkeringsplasser som fjernes
 • Gatetverrsnitt
 • Enveiskjøring eller stenging av Holbergs gate mellom Kristian IVs gate og Tordenskjolds gate
 • Gateparkering i Kronprinsens gate mellom Kristian IVs gate og Tordenskjolds gate
 • Gatetun i Gyldenløves gate mellom Holbergs gate og Elvegata
 • Trafikkmønster

 

Bestemmelser for boligsone 1 Posebyen

 • Avgrensing av boligsone
 • Fordeling av avgifts- og boligsoneparkering
 • Tidsavgrensning på boligsoneparkering
 • Tidsavgrensning på avgiftsparkering
 • Antall HC-plasser
 • Gatetun i Gyldenløves gate (prøveordning)
 • Plasser for bildeleordning
 • Ladeplasser

 

Her finner du saksframlegg med vedlegg til gatebruksplan for Posebyen og bestemmelser for bosoneparkering i Posebyen 

Forsidebildet viser hvordan krysset Rådhusgata–Elvegata foreslås omdefinert fra kryss til byrom ved hjelp av et helhetlig gategulv og nye trær.