Enige om å øke midler til kollektivtransport

Onsdag 29. mai møttes partene til tredje forhandlingsmøte om byvekstavtale i Kristiansandsregionen.

Møtedeltakerne samlet på brygga i Lillesand

Onsdagens forhandlingsmøte ble holdt i Lillesand. Her er møtedeltakerne samlet på brygga i sørlandsbyen. (Foto: Camilla Hovstø, Agder fylkeskommune)

Det er satt av statlige midler til byvekstavtalen for Kristiansandsregionen på 214,5 millioner 2024-kroner per år, som skal legges til grunn for en periode på ti år, fram til og med 2033. Av disse er 127,8 mill. belønningsmidler og 86,7 mill. byvekstmidler. Midlene prisjusteres årlig.

I onsdagens møte ble partene presentert for tre alternativer, hvor pengene var ulikt fordelt mellom drift av kollektivtransport og utbygging av infrastruktur for kollektivtransport, sykling og gåing.

140 millioner til kollektivdrift

Her ble det enighet om å bruke omlag 140 millioner 2024-kroner årlig på drift av kollektivtransporten i byvekstkommunene. Det tilsvarer en økning i statens bidrag fra dagens nivå, med i overkant av 30 prosent.

Ordførerne i forhandlingsutvalget ønsket å ha med en setning om at det skal satses på AKT-svipp i kommunene.

– Da har vi igjen 650 millioner 2024-kroner til utbygging av infrastruktur. Her må det prioriteres klokt. Det koster å bygge ut infrastruktur, sa Ove Myrvåg i Statens vegvesen.

Myrvåg er statens forhandlingsleder for Byvekstavtalen i Kristiansandsområdet.

Møtene ledes av Statens vegvesen og med representanter fra Statsforvalteren, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og lokale parter; Agder fylkeskommune, Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Vennesla og Iveland kommuner.

Ordfører Mathias Bernander fortalte at Kristiansand, med nesten 80 prosent av innbyggerne, ønsker en klar plan hvis noen sier nei til avtalen. Det ble konkludert med at hvis noen kommuner ikke godkjenner avtalen, møtes de gjenværende til nye forhandlinger. Avtaleområdet justeres til de kommunene som har godkjent avtalen. Midler til drift av kollektivtransport forblir uendret.

Ove Myrvåg fra Statens vegvesen er statens forhandlingsleder

Ove Myrvåg fra Statens vegvesen er forhandlingsleder på vegne av staten. (Foto: Camilla Hovstø, Agder fylkeskommune)

Ønsker politisk behandling rett over sommeren

Forhandlingsleder Myrvåg mener forhandlingene har vært gode og effektive, men understreket likevel at de har en stram tidsplan dersom de skal kunne benytte seg av midlene i byvekstavtalen i 2024.

– Dersom vi blir enige om et utkast i neste forhandlingsmøte, legges det opp til å kunne behandle det politisk i fylkeskommunen og kommunene rett over sommeren. På den måten kan vi ta i bruk midlene i byvekstavtalen i 2024, sier Myrvåg.

Fylkesordfører Arne Thomassen berømmet stat og kommuner for konstruktive og gode forhandlinger så langt, og foreslo å ha et møte med politikerne i hver kommune og i fylkeskommunen, for å informere om forhandlingene og statusen for byvekstavtalene.

I onsdagens møte begynte partene også på selve utkastet til avtaletekst. Her ble følgende tema diskutert:

  • Mål for byvekstavtalen
  • Prosjekter og tiltak, inkludert statlig økonomisk ramme
  • Finansiering – fylkeskommunale og kommunale midler
  • Areal og parkering
  • Styringssystem

Kristiansands ordfører Mathias Bernander

Kristiansands ordfører Mathias Bernander (t.h.) er opptatt av at en eventuell byvekstavtale sikrer bedre trafikksikkerhet i kommunene. (Foto: Camilla Hovstø, Agder fylkeskommune)

Trafikksikkerhet for myke trafikanter

Målet for byvekstavtalen er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet).

Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, fortalte at tiltakene også vil bidra til økt trafikksikkerhet for syklende og gående.
Det er en ambisjon at tiltakene i byvekstavtalen skal føre til færre hardt skadde og drepte i trafikken, i tråd med nullvisjonen. Trafikksikkerhet for sårbare trafikantgrupper som syklister og gående vil ha fokus, og ulykkesutviklingen vil bli fulgt tett.

– Det er viktig for oss at byvekstavtalen vil bidra til bedre trafikksikkerhet i våre kommuner, sier ordfører Kristiansand Mathias Bernander.

Nullvekstmålet innebærer at personbiltrafikken ved utløpet av avtaleperioden (fram til 2033) skal være på samme nivå eller lavere enn referanseåret 2023.

For å oppnå nullvekstmålet må det legges til rette for økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. Partene prioriterer følgende satsingsområder i byvekstavtalen:

  • Drift av kollektivtransport
  • Infrastrukturtiltak for kollektiv, sykkel og gange
  • Mobilitetsutvikling

Det skal gjennomføres tiltak i alle kommunene, og det skal prioriteres midler til omegnskommunene tidlig i avtaleperioden:

  • Det skal legges til rette for at syklister får et trafikksikkert og sammenhengende sykkelvegnett.
  • Det skal legges til rette for at gående får sikre og raske gangforbindelser mellom viktige målepunkt, holdeplasser og kollektivknutepunkt.

Videre tidsplan for forhandlingsmøtene

Neste forhandlingsmøte blir 13. juni, der avtaleutkast står på programmet. Det er også lagt opp til et reservemøte 8. august, ved behov.

Mer om byvekstavtale for Kristiansandsregionen finner du her:

Agder fylkeskommune

byvekstavtalen.no