Byvekstavtale: Ønsker reelle forhandlinger

Tirsdag var det oppstartsmøte for forhandlinger om en byvekstavtale for Kristiansandsregionen. Ordfører Mathias Bernander er opptatt av at det må være reelle forhandlinger.

Ordfører Bernander, opposisjonsleder Mørk, fylkesordfører Arne Thomassen, Vennesla-ordfører Nils Olav Larse og fylkesopposisjonsleder Gro Bråten i diskusjon.

Tirsdag var det oppstartsmøte for en byvekstavtale i Kristiansandsregionen. Her diskuterer ordfører Mathias Bernander og fylkesordfører Arne Thomassen, opposisjonsleder Gro Bråten i Agder fylkeskommune, opposisjonsleder i Kristiansand kommune, Kenneth Mørk og ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen. Foto: Kristiansand kommune

– Vi går inn med et ønske om å få til en avtale, men det forutsetter at dette også er faktiske forhandlinger. Vi spør oss litt om hva vi skal forhandle om dersom alle økonomiske rammer og det meste allerede er bestemt, framholder kristiansandsordføreren og legger til:

– Lokalt har vi allerede en arealpolitikk som ivaretar det vi skal få til her, nemlig nullvekstmålet. Vi ønsker å sitte igjen med en byvekstavtale der vi får realisert viktige prosjekter og en god byutvikling.

Ordføreren i Vennesla, Nils Olav Larsen, representerte Birkenes, Lillesand og Iveland i tillegg til egen kommune. Larsen trakk blant annet fram deres forventninger til en avtale som sikrer et bedre kollektivtilbud og gode gang- og sykkelveier innad i kommunene.

Disse skal forhandle

I oppstartsmøtet, som fant sted på Hotell Ernst i Kristiansand, ble en forhandlingsgruppe etablert. Den vil bli ledet av Statens vegvesen, og ha representanter fra Statsforvalteren, Jernbanedirektoratet og lokale parter; Agder fylkeskommune, Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Vennesla og Iveland kommuner.

I møtet ble forventninger, roller, ansvar og selve organiseringen av forhandlingene fastsatt. Framdriften er lagt opp med utgangspunkt i at det skal være mulig å bruke midler avsatt til byvekstavtalen allerede i 2024.

Fylkesordfører Arne Thomassen og ordfører Mathias Bernander

Fylkesordfører Arne Thomassen og ordfører Mathias Bernander har begge klare forventinger til forhandlingene om en byvekstavtale for Kristiansandsregionen. Foto: Kristiansand kommune

Vil komme raskt igang

– Det forutsetter en ganske ambisiøs tidsplan, der vi må komme raskt i gang for å kunne benytte oss av midler fra avtalen det første året, sa Ove Myrvåg i Statens vegvesen. Myrvåg er statens forhandlingsleder for Byvekstavtalen i Kristiansandsområdet.
Målet for en byvekstavtale er å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy, gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet). Målet skal nås i løpet av avtaleperioden (2024-2033). Byvekstavtalen skal videre bidra til attraktiv by- og stedsutvikling.

Statens vegvesens forhandlingsleder Ove Myrvåg med noen av møtedeltakerne.

Statens forhandlingsleder Ove Myrvåg (t.h.) ser frem til videre møter. Her med Kenneth Mørk, Gro Bråten og Arne Thomassen. Foto: Agder fylkeskommune

– Folk må kjenne seg igjen

Partene delte sine forventninger. Fylkesordfører Arne Thomassen er spent på forhandlingene og ønsker en byvekstavtale som folk har lyst til å støtte opp om.
– Agder fylkeskommune ønsker en god byvekstavtale i regionen, der vi når målene om nullvekst i persontransporten. Samtidig må det være en avtale folk kjenner seg igjen i og har lyst til å støtte opp om. Vi har klare forventninger til at staten også gir en del når vi nå går inn i forhandlinger. Kommunene har gjort en god jobb i forkant med sine planer. Nå går vi inn med et åpent sinn, sier fylkesordføreren.

Mer enn 200 millioner hvert år i ti år
Det er satt av statlige midler til byvekstavtalen for Kristiansandsregionen på 214,5 mill. 2024-kroner, som skal legges til grunn for en periode på ti år, fram til og med 2033. Av disse er 127,8 mill. belønningsmidler og 86,7 mill. byvekstmidler. Midlene prisjusteres årlig.
– En Byvekstavtale kan gi regionen minst en milliard kroner ekstra over en tiårsperiode til tiltak som bidrar til nullvekstmålet. Dette er friske penger som vi trenger til både til sykkelveier, gå-tiltak og kollektivtrafikk i regionen, forteller fylkesordfører Arne Thomassen.

Ragnar Evensen, Hans Munksgaard og noen av passasjerene på bussturen.

Etter oppstartsmøtet ble møtedeltakerne tatt med på busstur for å se på en del av prosjektene som vil bli gjennomført dersom de lykkes i å forhandle fram en byvekstavtale. Byutviklingsdirektør Ragnar Evensen (t.v.) og prosjektleder for byvekstavtalen, Hans Munksgaard, fungerte som guider. Foto: Agder fylkeskommune

Klima og miljø

Statsforvalteren vil ha et særlig ansvar for klima og miljøhensyn og for å følge opp arealtiltak i forhandlingene og i oppfølgingen av avtalen. På tilsvarende måte har Jernbanedirektoratet et særlig ansvar for å ivareta jernbanen i forhandlingene og i oppfølgingen av avtalen.
– Regjeringen vil bidra ytterligere til en kraftfull og langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for at Kristiansandsregionen kan nå nullvekstmålet for personbiltransport. Jeg er glad for å endelig kunne si at det er klart for å starte forhandlinger om en byvekstavtale for Kristiansandsregionen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foreløpig tidsplan for forhandlingsmøtene:

19. mars: Oppstartsmøte

19. april: Kunnskapsgrunnlag, disposisjon og prinsipper

29. mai: Prinsipper og avtaleutkast

13. juni: Avtaleutkast

8. august: Reservemøte ved behov

– Dersom vi blir enige om et utkast, legges det opp til å kunne behandle det politisk i fylkeskommunen og kommunene rett over sommeren. På den måten kan vi ta i bruk midlene i byvekstavtalen i 2024, sier Ove Myrvåg

Noen av møtedeltakerne rundt forhandlingsbordet.

Neste forhandlingsmøte er berammet til 19. april. Foto: Agder fylkeskommune

Les mandatet for forhandlingene her