Årsregnskapet for 2023

Kommunen gikk i pluss med 7,7 mill. kroner i fjor. Det er 181,7 mill. kroner bedre enn budsjettert.

Bilde av Rådhuskvartalet

Årsregnskapet viser et positivt resultat for 2023. Foto: Kjell Inge Søreide

– I 2023 ble det budsjettert med 173,9 mill. kroner i minus (korrigert netto driftsresultat), men vi endte opp med et positivt resultat på 7,7 mill. kroner. Det er 181, 7 mill. kr bedre enn budsjett, sier regnskapssjef Børre Andreassen. 

Han peker på flere årsaker til det positive resultatet.

Økte skatteinntekter

– Økte skatteinntekter er en del av forklaringen på de positive tallene, sier regnskapssjefen.   

Skatteinntektene økte med 39,2 mill. kroner i forhold til budsjett, og skyldes en høyere lønns- og sysselsettingsvekst enn prognosene til Finansdepartementet viste. For hele landet utgjorde dette 2,3 mrd. kroner mer enn beregnet.

Aksjer og renter (finans)

Innen finans har det også vært et godt år med både høyere avkastning på Energiverksfondet og økte renteinntekter enn forventet, totalt 66,4 mill. kroner.  

– Energiverksfondet hadde en positiv avkasting på 7,3%, mens vi budsjetterte med 5%. Det utgjør 16,9 mill. kroner mer enn budsjettert. I tillegg ble renteinntektene 7,9 mill. kroner høyere enn forventet. Dette er renter på kommunens innskudd i bank. Likviditeten ble også bedre enn budsjettert, rundt 400 mill. kroner. 

– Den store posten er renteutgifter, som ble 41,2 mill. lavere enn budsjettert. Hovedforklaringen er at vi ventet med å ta opp lån til helt på slutten av året på grunn av den gode likviditeten, legger han til. 

Flere flyktninger ga økt integreringstilskudd

– Halvparten av forklaringen på det gode resultatet skyldes også integrering, hvor vi fikk bosatt 40 flere flyktninger enn planlagt i andre tertial. Det gav 40,7 mill. kroner mer i integreringstilskudd. I tillegg hadde vi budsjettert med utgifter på 48,4 mill. kroner i 2023 som ikke ble brukt, men som vi vil få de neste årene. Begge disse beløpene til sammen forklarer halvparten av avviket, forteller Andreassen videre. 

Selv om tallene er positive nå, hvor mye er på grunn av økt integreringstilskudd, viser dette at økonomisituasjonen fremdeles er krevende.  Det vil derfor i 2024 fortsatt kreves stram styring for å tilpasse driften til rammene.

God økonomisk styring i områdene 

Regnskapssjefen vil berømme områdene som har tatt grep i en vanskelig økonomisk situasjon:

– Områdene må få skryt. Det er et veldig lite avvik i forhold til rammene, kun 0,1% avvik. Det er et veldig godt resultat. Alle områder går i pluss, utenom Helse og mestring, som er 32,6 mill. kroner i minus. Men også det er bedre enn prognosen som var på 48,7 mill. kroner i minus, sier han. 

Oppvekst har brukt 34 mill. kroner mindre enn budsjettert og har klart å tilpasse seg rammen. Helse og mestring har de største utfordringene innen omsorgssentrene og habiliteringsfeltet, og det vil være krevende å holde seg innenfor budsjettet også i 2024. Begge områdene ble tilført ekstra penger i 2023.

Disposisjonsfond

Det sentrale disposisjonsfondet er redusert fra 532 millioner kr til 460 mill. kroner i 2023.

Områdenes disposisjonsfond utgjør 24 mill. kroner ved utgangen av 2023.

Gjeld

Bystyret vedtok i 2023 å øke gjeldstaket fra 8,5 mrd. kroner til 9 mrd. kroner. Ved utgangen av året er netto lånegjeld 8,3 mrd. kroner. 

Pensjon

Det er brukt 21,3 mill. kroner mer enn ventet. I hovedsak er dette knyttet til Statens Pensjonskasse og et høyere lønnsoppgjør (gjelder lærere).

Regnskapssjef Børre Andreassen holdt presentasjon i Formannskapet onsdag 6. mars – se nett-tv (lekstern lenke)

Årsregnskap 2023 (PDF) (foreløpig regnskap uten revisjonsberetning, oppdatert 07.03)

Kontaktinformasjon

Børre Andreassen, kommunalsjef regnskap, Regnskap

Telefon: 92 43 85 02