Årsrapport 2023

Årsresultatet for Kristiansand kommune endte på 7,7 mill. kroner i pluss, i et år som ellers var preget av dyrtid og krevende omstillinger. Kommunen kan også se tilbake på flere lyspunkter i året som gikk.

Dronefoto av Kvadraturen

Årsrapporten for 2023 er klar. Foto: Tor Erik Schrøder.

Kommunedirektøren legger fram årsrapporten for 2023 for formannskapet i morgen og i bystyret 29. mai. Du kan se begge møtene i kommunens nett-tv (ekstern lenke).

Årsrapporten beskriver kommunens aktiviteter og økonomi det siste året og henvender seg både til politikere og innbyggere.

Søgne skole- og idrettssenter åpnet

Ett av høydepunktene i kommunen i fjor, var åpningen av nye Søgne skole- og idrettssenter på Tangvall. Her har barn og ungdommer endelig fått en storstue å boltre seg på. Senteret har både ungdomsskole, videregående skole, idrettsbygg og kulturskole. Med bedre lokaler og tilbud, har både kulturskolen og fritidsklubben sett en økning i antall besøkende. Samarbeidet med den videregående skolen vegg i vegg har også blitt tettere.

Søgne skole- og idrettssenter

Søgne skole- og idrettsenter. Foto Kristiansand kommune

Rekordmange boliger

En annen oppløftende sak fra 2023 var at det ble satt ny rekord i antall påbegynte boliger – hele 1317. Det normale antallet er rundt 800-900 boliger i et gjennomsnittsår. 371 av boligene var studentboliger på Lund Torv. Dette området på Lund kommer til å bli en viktig del av Universitetsbyen i årene framover.

Dronefoto av bydelen Lund

Det ble satt ny rekord i antall påbegynte boliger i fjor. Foto: Trond Even Tønnessen 

Det er gledelige tall som er med på å sikre Kristiansand som en god kommune å bo i. Faktisk ble Kristiansand kåret til Norges nest beste storkommune på boligvennlighet av norske boligbyggelag i fjor, en plass ned fra året før.

Krevende år, men god innsats i tjenesteområdene

Når kommunedirektøren legger fram årsrapporten for formannskapet i morgen og bystyret 29. mai, er det likevel med et alvorlig bakteppe. Krig i Ukraina, stram økonomi og krevende omstillinger har preget året.

Det samme har forberedelsene og usikkerheten knyttet til kommunedelingssaken, som fikk sitt endelige punktum i starten av 2024.

– 2023 er nå historie, og vi ser tilbake på mye godt arbeid som er lagt ned av kommunens mange ansatte - og mange gode eksempler på at vi som kommune er sterkere sammen, skriver kommunedirektør Camilla Dunsæd i årsrapportens innledning.

Økonomi på rett side av streken

Hun trekker fram arbeidet med å få tilpasset budsjettet til driften, som har krevd mye av tjenesteområdene. Spesielt gjelder det i Oppvekst og Helse og mestring. Helse og mestring var det eneste området som brukte mer penger enn budsjettert i fjor.

– En av de viktigste oppgavene for kommunen i 2023 var å få tilpasset budsjettet til drift. Den økonomiske situasjon krevde stram styring, med innsparinger på en rekke områder. En felles innsats på tvers av organisasjonen resulterte i et marginalt overskudd på rundt 0,1 prosent av totalbudsjettet på elleve milliarder kroner. Marginene er små, men betydningen av å ende på rette siden av streken er stor, skriver hun videre.

Årsresultatet landet på 7,7 mill. kroner i pluss (korrigert netto driftsresultat). Det er 181,7 mill. kroner mer enn budsjettert.

Det positive resultatet skyldes i hovedsak økte skatteinntekter, økt tilskudd til integrering og økte inntekter fra finansområdet (aksjer).

Kommunens økonomi er fortsatt stram, og det ventes at tjenesteområdene må jobbe videre med å tilpasse aktivitetene til budsjett i året som kommer.

Kommuneplanens samfunnsdel - Sterkere sammen

Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder som alle planer, aktiviteter og tjenester i kommunen bygger på. Kommunen skal være attraktiv og miljøvennlig, inkluderende og mangfoldig, skapende og kompetent.

Det å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet ut i jobb eller utdanning, er høyt prioritert. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet.

Prosjektet «Flere i arbeid» har fått tildelt penger fra Norsk Forskningsråd til et prosjekt som undersøker hvorfor noen er utenfor arbeid og utdanning, og hva som må til for at de som står utenfor skal komme inn i arbeid.

Med en kommende eldrebølge i årene framover, vil det bli færre hender som kan ta vare på de eldre. Vi vil ha økt behov for arbeidskraft i flere bransjer. For å løse den demografiske utfordringen er det nødvendig å jobbe smartere, og utnytte de digitale mulighetene, for å kunne gi bærekraftige tjenester til innbyggerne. Spesielt gjelder det i helse og omsorgstjenestene. I 2023 ble det blant annet jobbet med løsninger for sikker videokommunikasjon, digital oppfølging hjemme, digitale selvhjelpsløsninger og legevaktkonsultasjoner.

Barnevernsreform, tidlig innsats og samordning av tjenester

Barnevernsreformen fra 2022 har gitt kommunen mer ansvar på barnevernsområdet. I 2023 fortsatte kommunen arbeidet med å samordne tjenester for å forebygge at barn utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer.

Prosjektet «Nye mønstre» har vist gode resultater etter at det har kommet i drift. Det har nå fått stor nasjonal oppmerksomhet. Så langt har 17 kommuner startet tilsvarende prosjekt med helhetlig og koordinerte tjenester til barnefamilier med komplekse utfordringer.

Klima og miljø

Klimagassutslippene gikk noe ned, 0,4% fra 2021. Det er ikke nok for å nå målet om 80% reduksjon i 2030. Fra referanseåret 2015, har nedgangen vært 8,65% fram til og med 2022. For å nå målet skulle nedgangen vært 37,3% ved utgangen av 2022.

Samtidig har kommunen som organisasjon økt utslippene noe. Blant årsakene finner vi økt energibruk og mer reising med fly etter pandemien.

Kommunen fikk vedtatt klima- og miljøstrategien «Omstilling til et bærekraftig lavutslippssamfunn» og handlingsplan i fjor. Strategien og planen viser vei framover og beskriver tiltak som må til, for at kommunen kan nå mål om å bli et bærekraftig og rettferdig lavutslippssamfunn.

Det er videre laget en ny næringsstrategi for å styrke Agders posisjon som en ledende region innen fornybar energi.

Dette skjedde også i 2023:

Greipstadhallen på Hortemo åpnet

Greipstadhallen på Hortemo åpnet for prøvedrift i september. Etter at prøvedriften startet opp, blir det holdt jevnlige møter for å finjustere driften. Det gjenstår fortsatt noe asfaltering og opparbeidelse av uteområdet.

Greipstadhallen

Ny idrettshall på Hortemo. Foto: Kristiansand kommune

Sjøledning fra Bredalsholmen til Odderøya

Sjøledningen fra Bredalsholmen til Odderøya ble ferdig i fjor. Den nye sjøledningen gjør det mulig å bygge flere boliger i området. Det gamle renseanlegget på Bredalsholmen oppfylte ikke dagens rensekrav og kan derfor legges ned.

Spjeld åpnes til sjøledning

Bildet viser åpningen av spjeldet som får inn kloakkvannet på Odderøya. Foto: Kristiansand kommune

BUA – kåret til landets beste

BUA Kristiansand ble kåret til landets beste i september. BUA fungerer som et "utstyrsbibliotek" der du kan låne gratis sport- og friluftsutstyr. Tilbudet har blitt veldig populært, og er til glede for både store og små innbyggere. Kåringen fremhevet spesielt utprøving av nye løsninger, innsatsen for å tilby gruppelån og jevn utlånsstatistikk. Fritidsenheten administrerer BUAs to avdelinger i Kristiansand.

To smilende personer i BUAs utlånsskranke

På BUA kan du låne sport- og fritdsutstyr gratis. Foto: Kristiansand kommune.

Peisestua på Odderøya – landets beste uterom

Vi har også en annen kandidat som gjorde det bra på landsbasis i året som gikk. Peisestua på Odderøya ble nemlig kåret til landets beste uterom av Norges kommunaltekniske forening (NKF) og Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (NAML).

 

Uteområdet Peisestua med lekeapparater

Peisestua er et park- og lekeområde som ble ferdig i 2021, og vant i klassen for friområder i kåringen om landets beste uterom i fjor. Foto: Kjell Inge Søreide.

Europakonferansen

I løpet av Demokratiuka i mai ble den fjerde Europakonferansen for demokrati og menneskerettigheter arrangert. I 2023 ble det etablert et samarbeid med den ukrainske byen Mykolaiv. Byens ordfører delte verdifulle erfaringer om å lede en kommune som er rammet av krig da han deltok på Demokratiuka.

Om årsrapporten

I årsrapporten kan du lese mer om økonomi og aktiviteter i tjenesteområdene i 2023, og hvilke grep som er tatt for å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Årsrapporten beskriver også hvilke utfordringer kommunen står overfor i årene framover.

Årsrapport 2023 (ekstern lenke til årsrapportens nettside)