Årets rapport om barne- og ungdomskriminalitet

Funnene viser en økning i kriminalitet fra 2022, og særlig økning i voldskriminalitet med nær 45% økning. Det er ungdom under 15 år samt jenter, som står for den største økningen i voldstallene for 2023.

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen, her sammen med politikontakt Anders Flottorp og politistasjonssjef Jan Terje Aas. Foto: Kristiansand kommune

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen, her sammen med politikontakt Anders Flottorp og politistasjonssjef Jan Terje Aas. Foto: Kristiansand kommune 

Rapporten som omhandler barne- og ungdomskriminalitet i Kristiansand for året 2023, ble presentert i formannskapet onsdag 10. april klokken 09.00. 
 
Les rapporten her:

Oversiktsbilde for barne- og ungdomskriminalitet i 2023

— Det er viktig for oss som jobber med forebyggende innsats å ha et godt kunnskapsgrunnlag å bygge vår innats på slik at vi treffer der utfordringen er størst, sier kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen. 

Sammen med politiet har hun sammenfattet årets rapport som viser trender og utvikling i barne- og ungdomskriminaliteten. Rapporten baserer seg på kriminalitetsstatistikken, ungdataundersøkelsen og kvalitativ informasjon fra etater som jobber med ungdom.

Her er noen av funnene i rapporten for 2023: 

  • Ungdomskriminaliteten økte med 16 % 2022 til 2023. 
  • Voldskriminaliteten økte med 45 % fra 2022 til 2023. 
  • Ungdom under 15 år samt jenter står for den største økningen i voldskriminaliteten. 
  • Det er vinning og vold som topper kriminalitetsstatistikken for ungdom i 2023. 
  • Mesteparten av volden ungdom blir utsatt for skjer i møte  
    med andre ungdommer.  
  • Bruk av rusmidler er ofte en bakenforliggende årsak til kriminaliteten. 
  • Det er noen få ungdommer som står for mye av kriminaliteten. 

Det er noen få som begår mye kriminalitet

Det er kun 4% av ungdommene i aldergruppen 12-17 år som er anmeldt for kriminalitet. Det betyr at 96% ikke er registrert i denne statistikken.

— De aller fleste ungdommene i byen vår er ungdommer som er lovlydige, går på skole, gjør lekser og følger reglene hjemme. Det er viktig å understreke, sier Nilsen.

— Likevel har vi en liten andel ungdommer som står for mye av kriminaliteten.

I 2023 var det 361 ungdom som var anmeldt for 750 forhold. De aller fleste begikk kun ett forhold (70%). En liten gruppe ungdommer er derimot innblandet i mye kriminalitet.

— Det er særlig den grove kriminaliteten som bekymrer oss mest. Det er noen få som står for gjentatte forhold, og flere av disse ungdommene er det vanskelig å finne egnede tiltak til, sier Nilsen. 

— Det er ungdommer som har det vanskelig i sine liv, og som samarbeidspartnere jobber mye med. Noen ganger lykkes vi å stanse en negativ utvikling med ungdommer som er i kriminelle løpebaner, og andre ganger ser vi de igjen i voksenstatistikken, bekrefter politikontakt Anders Flottorp.

Økt voldsutvikling blant ungdommer under 15 år

Ungdommer under 15 år stod for halvparten av alle voldssakene i ungdomsgruppa i 2023. Dette bekymrer politiet og kommunen.

— Vi ser en bekymringsfull utvikling med ungdom under 15 år som begår kriminalitet. Tidligere var mye av den grove volden noe de eldre ungdommene holdt på med, men nå ser vi unge nede i 12-13 års alderen som utøver til dels grov kriminalitet, sier Flottorp.

At ungdommene blir stadig yngre bekymrer også kommunen.

— Vi ser at vi strever med å ramme godt nok inn noen av de yngste i målgruppa. Politiet og kommune kan noen ganger oppleve at vi kommer til kort med virkemidlene våre. Og politiet har svært begrensede virkemidler når de er så unge, sier Nilsen.

Jenter tar innpå guttene i kriminalitetsbildet

Årets rapport peker også på at ungdomskriminaliteten blant jenter øker. Historisk sett har jenter vært mindre involvert i voldshendelser, men den siste tiden har de jevnet ut forskjellen til gutter.

— Dette er nok en utvikling som vi i Kristiansand skiller oss litt ut på, sier Flottorp.

Likevel noen lyspunkter de første månedene i 2024

Selv om økningen i kriminalitet og volden er bekymringsfull for 2023 samlet sett, har voldstallene begynt å stabilisere seg mot slutten av året og har fulgt videre inn i 2024.

— Selv om vi nå ser en tendens der kriminalitetsutviklingen har stabilisert seg, er det fremdeles høyt og vi ser med spenning på vårens ankomst og dens innvirkning på kriminalitetsbildet. Våren i fjor brakte med seg den største kriminalitetstoppen når det gjelder mer alvorlige straffbare forhold, så vi følger nøye med på om dette mønsteret vil gjenta seg i år, uttaler Flottorp. 

— Vi har et omfattende samarbeid med ulike parter som bidrar med tiltak og jobber tett med foresatte. Jeg vil særlig trekke frem det gode samarbeidet med kommunen om de mest utfordrende ungdommene i både skole, forebyggende tjenester og i barnevern. Her ser vi ansatte som strekker seg langt for å hjelpe ungdommen og deres familier.

— Selv om noen av utfordringene vedvarer, er det viktig å understreke at flere av tiltakene viser positive resultat. Dette er en langsiktig prosess der effekten av tiltakene må evalueres over tid, avslutter han.

Om rapporten

Oversiktsbilde for barne- og ungdomskriminalitet er en digital statusrapport som publiseres årlig i samarbeid mellom kommunen og politiet. Statusrapporten baserer seg på kriminalstatistikken, ungdataundersøkelsen og nettverk for risikoutsatt ungdom. Rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av kriminalitetsforebyggende koordinator, folkehelsekoordinator og strategianalytikere i Kristiansand kommune, politikontakten ved Kristiansand politistasjon, samt analytikere i etterretningsseksjonen i Agder politidistrikt. Funnene er kvalitetssikret og avstemt med Nettverk for risikoutsatt ungdom, som består av ungdomsarbeidere i både offentlig og frivillig sektor. 

Kontaktpersoner

Johanne Marie Benitez Nilsen 
Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune 
95 23 58 20 

Anders Flottorp 
Politikontakt 
92 23 88 41