Alle ordførerne samlet på byvekstmøte

Fredag 19. april møttes partene til andre forhandlingsmøte om en byvekstavtale i Kristiansandsregionen. Denne gang i Hunsfos næringspark i Vennesla.

Møtedeltakerne i dyp konsentrasjon under presentasjonen av kunnskapsgrunnlaget for byvekstavtalen.

Forhandlingene om en byvekstavtale er i gang, og fredag møttes partene for andre gang. Møtene ledes av Statens vegvesen, og rundt bordet sitter representanter forStatsforvalteren, Jernbanedirektoratet og lokale parter; Agder fylkeskommune, Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Vennesla og Iveland kommuner. Foto: Camilla Hovstø, Agder fylkeskommune

Alle ordførerne som er med i forhandlinger om en byvekstavtale stilte i Vennesla fredag. Til første forhandlingsmøte hadde ordfører i Vennesla Nils Olav Larsen fått fullmakt til å forhandle på vegne av de andre omkringliggende kommunene. Han rådet dem til å trekke fullmakten tilbake. Dermed stilte ordførerne Einar Holmer-Hoven i Lillesand, Arild Windsland i Birkenes og Jan André Myhren i Iveland selv på forhandlingsmøtet.

– Jeg er meget tilfreds med at de respektive kommunene tar hand om sine prosjekter, sier Venneslas ordfører Nils Olav Larsen.

Fylkesordfører Arne Thomassen er glad for at alle kommunene var representert i andre forhandlingsmøtene.

– Vi ønsker å få til en god avtale som alle er enige om. Vi må strebe etter å få til et vedtak som alle kommuner kan stille seg bak. Det håper vi at vi får til, selv om det vil være en krevende jobb, sier Thomassen.

Ønsker klar plan

Ordfører Mathias Bernander ønsker en klar plan på hvordan man håndterer det dersom en eller flere av partene ikke fatter vedtak om byvekstavtalen lokalt.

– Vi bør ha en klar plan på dette i god tid i forkant, sa Bernander.

Ordfører i Lillesand Einar Holmer-Hoven påpekte at det er viktig at kommunestyrene får være med på prosessen hele veien og at man ikke hopper bukk over demokratiske prosesser for å få igjennom en byvekstavtale.

– Vi legger opp til en avtale alle kan samles om. Men det er viktig dersom kommuner ser at dette ikke går lokalt, å si fra tidlig så vi kan håndtere det på en god måte tidligst mulig, sier forhandlingsleder Ove Myrvåg fra Statens vegvesen.

Klimamål

Målet med en byvekstavtale er å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet). Målet skal nås i løpet av avtaleperioden (2024–2033). Byvekstavtalen skal videre bidra til attraktiv by- og stedsutvikling.

På møtet ble kunnskapsgrunnlaget for en byvekstavtale presentert. Her var temaene:

 • Bakgrunnen for en byvekstavtale – målet om nullvekst i personbiltrafikken
 • Samfunnsutvikling
 • Kollektivtransport
 • Hva skal til for å oppnå nullvekstmålet i Kristiansandregionen?
 • Status for arealplaner og arealbruk.

Må tenke annerledes

I snitt er det kommet 40 000 nye personbiler i året i Norge siden 1960.

– Vi er nødt til å tenke andre måter å transportere oss på. Utslippene fra veitrafikken kan blant annet reduseres gjennom å utvikle byer og tettsteder som reduserer transportbehovet og legge til rette for sykkel og kollektivtransport, sa prosjektleder Hans Munksgaard.

I 2024 bor det 150.821 personer i Kristiansandsregionen (Lillesand, Iveland, Birkenes, Kristiansand og Vennesla). I 2050 er innbyggertallet her beregnet å ha økt til 174.606.

Den kortreiste bygda

Ordfører Nils Olav Larsen fortalte om Vennesla som “Den kortreiste bygda”. Han viste fram prosjektene Vennesla ønsker å realisere i byvekstavtaleperioden.

– Den kortreiste bygda er et prosjekt som viser hvordan bilbygder som ligger tett på store byer kan forandre transporten sin – hvis det satses riktig. Målet er at du skal kunne gå og sykle til alt i nedre Vennesla, forteller Larsen.

Flere vil reise kollektivt

Ann Sherin Skollevold, rådgiver ved avdeling for strategi og mobilitet i Agder fylkeskommune, la frem ambisjoner for kollektivtransporten i Kristiansand.

Dagens ruteproduksjon i Kristiansandsregionen koster i underkant av 400 millioner kroner, hvorav 121,7 millioner kroner er belønningsmidler og egenkapital fra Agder kollektivtrafikk.

– Med flere begrensninger for privatbiler, forventes det at flere vil velge kollektivtransport. Det vil være behov for å øke kollektivtilbudet betydelig for å møte den økte etterspørselen fremover, sa Skollevold.

Muligheter for nullvekst

Cecilie Gunnufsen i Statens Vegvesen presenterte muligheter for å oppnå målet om nullvekst i Kristiansandsregionen.

– Det er gjennomført undersøkelser, såkalte byutredninger for Kristiansandsregionen. Her er det gjort beregninger for å teste effekten av ulike tiltak og virkemidler.

Beregningene viser at:

 • Å nå nullvekstmålet er vanskelig med bare én løsning. Vi trenger å bruke flere tiltak sammen for å få det til.
 • De beste tiltakene for å nå nullvekstmålet er de som begrenser, som bompengeinnkreving, i tillegg til å bygge tettere for å utnytte arealene bedre.
 • Bompengeinnkreving er det restriktive virkemiddelet som har størst effekt.
 • Å bygge tettere er en god langsiktig løsning for å nå nullvekstmålet.

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander, etterspurte en analyse av hva som skjer hvis trafikken fortsetter å øke på samme måte.

– Jeg tror slik kunnskap vil være avgjørende for å få en aksept blant innbyggerne, og ser også at det er et helt avgjørende trafikksikkerhetstiltak å sikre nullvekst i byområdene.

Forhandlingsutvalget ble også enige om å legge inn økt trafikksikkerhet som et ekstra mål i Byvekstavtalen.

Mer enn 200 millioner hvert år i ti år

Det er satt av statlige midler til byvekstavtalen for Kristiansandsregionen på 214,5 millioner 2024-kroner hvert år i ti år, fram til og med 2033. Av disse er 127,8 millioner belønningsmidler og 86,7 millioner byvekstmidler. Midlene prisjusteres årlig.

– En byvekstavtale kan gi regionen minst en milliard kroner ekstra over en tiårsperiode til tiltak som bidrar til nullvekstmålet. Dette er friske penger som vi trenger til både sykkelveier, gå-tiltak og kollektivtrafikk i regionen, forteller fylkesordfører Arne Thomassen.


Tidsplan for forhandlingsmøtene:

 • 19. mars: Oppstartsmøte
 • 19. april: Kunnskapsgrunnlag, disposisjon og prinsipper
 • 29. mai: Prinsipper og avtaleutkast
 • 13. juni: Avtaleutkast
 • 8. august: Reservemøte ved behov

– Dersom vi blir enige om et utkast, legges det opp til å kunne behandle det politisk i fylkeskommunen og kommunene rett over sommeren. På den måten kan vi ta i bruk midlene i byvekstavtalen i 2024, sier Ove Myrvåg.

Møtedeltakerne samlet utenfor PM5 i Hunsfoss næringspark før møtet startet.

Andre møte om byvekstavtale ble gjennomført på PM5 i Hunsfoss næringspark i Vennesla. Fra venstre: Opposisjonsleder Gro Bråten og fylkesordfører Arne Thomassen, opposisjonsleder Kenneth Mørk og ordfører i Kristiansand Mathias Bernander, ordfører i Birkenes Arild Windsland, ordfører i Vennesla Nils Olav Larsen, Roar Midtbø Jensen fra Statens vegvesen, statsforvalter Gina Lund, Morten Rannem fra Statens vegvesen, forhandlingsleder Ove Myrvåg, ordfører i Iveland Jan André Myhren, ordfører i Lillesand Einar Holmer-Hoven, prosjektleder Hans Munksgaard og Sefrid Line Jakobsen fra Jernbanedirektoratet. Foto: Camilla Hovstø, Agder fylkeskommune

Mer om byvekstavtalen:

byvekstavtalen.no

Agder fylkeskommune