23. best styrte kommune i landet

Kristiansand kommune klatrer helt til 23. plass i rapporten «Norges best styrte kommuner - Kommuneindeksen 2024». 

Dronefoto.JPG

Kristiansand kommune rangeres på 23. plass i rapporten «Norges best styrte kommuner - Kommuneindeksen 2024». (Dronefoto: Kjell Inge Søreide)


Det er et markert hopp oppover fra rapporten som ble lagt fram i 2023. Da ble Kristiansand rangert på 114. plass. I 2022 ble kommunen rangert på som den 46. best styrte kommunen i landet.  

Det er konsulentselskapet Agenda Kaupang som hvert år lager rapporten på oppdrag fra Storebrand.   

Kristiansand - presentasjon fra Agenda Kaupang (pdf)

Rapporten ble lagt fram på et webinar 30. april. Kommunedirektør Camilla Dunsæd deltok på webinaret. 

Webinaret

(Om Kristiansand samlet fra 14.30, grunnskole fra 17.00 og sosial fra 18.30. Kommentar fra kommunedirektør Camilla Dunsæd fra ca. 24.00.)

Vekt på innbyggere og brukere 

Rapporten legger vekt på utbytte for innbyggerne og brukerne. Den sammenligner kommunenes kostnader, tjenestekvalitet og finanser, basert på data fra 2023.   

Godt styrt betyr lave kostnader, høy tjenestekvalitet og gode finanser.  
Hensikten med rapporten er å identifisere de best styrte kommunene, for at andre kommuner skal kunne lære av dem.  
Kommuneindeksen sammenligner kommunenes resultater de tre siste årene. Hypotesen er at kommunene med de beste resultatene er de kommunene som er best styrt.  

"Kommuneindeksen legger vekt på kommunens rolle som tjenesteprodusent. 90 prosent av utgiftene går til svært lovstyrte oppgaver som produsent av velferdstjenester. Kommunene må klare å levere gode tjenester i tilstrekkelig omfang uten å miste kontrollen over økonomien. Vi sammenligner derfor tjenestekvalitet, kostnadsnivå og finanser. Kostnader, kvalitet og finanser teller likt i Kommuneindeksen", skriver Agenda Kaupang i årets Kommuneindeks.  

Det er altså når indeksen for kostnader, kvalitet og finanser er slått sammen at Kristiansand havner på 23. plass. Hvis finanser holdes utenfor, er Kristiansand den 8. mest effektive kommunen. Plasseringen for de to foregående årene er 40 (2023) og 30 (2022).   

Det er flere tjenester som undersøkes årlig i rapporten. For disse tjenesten er Kristiansand mer effektive enn gjennomsnittet. Plassering i parentes:  

Grunnskole (38), barnehage (19), barnevern (24), pleie og omsorg (23), helse (78), administrasjon (78), kultur (140), plan og bygg (158), brann (35) og samferdsel (57).  
For disse er effektiviteten under gjennomsnittet: Sosial (256) og bolig (258). 

 Godt samarbeid 

Kommunedirektor.jpg

Kommunedirektør Camilla Dunsæd. (Foto: Anne Lise Norheim)

– Dette kommer som resultat av godt lagarbeid over mange år. Det er mange som fortjener en stor takk for at Kristiansand har evnet å levere tjenester av god kvalitet til tross for stram kommuneøkonomi. Jeg har lyst til å trekke frem noe av det jeg tror er grunner til at vi skårer høyt: Vi har et godt samarbeid mellom politikk og administrasjon og et rimelig stabilt og ansvarlig politisk flertall i økonomisaker. Videre er det et godt og utviklende samarbeid med tillitsvalgte.  Vi er opptatt av å sammenligne oss med andre, og ikke minst lære av andre, og deltar aktivt i forskjellige nettverk. Det er også viktig for oss å basere tjenesteutvikling på et godt kunnskapsgrunnlag. Vi tok for eksempel tidlig grep i omsorgstjenestene med å satse på gode hjemmetjenester og har holdt fast på den satsningen over tid. Til slutt vil jeg si at for å klare å kombinere effektiv økonomi og god kvalitet må det gjøres noen tøffe prioriteringer og vanskelige politiske valg. Gitt det store utfordringsbildet som ligger foran oss så stiller jeg spørsmål med om rammene til kommunen er i tråd med det store samfunnsoppdraget vi har. Det blir stadig vanskeligere å levere på det med de ressursene vi har tilgjengelig. Jeg er glad for at vi har klart det så langt, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.  

Honnør til ledelse og ansatte 

Ordfører.jpg

Ordfører Mathias Bernander. (Foto: Kristiansand kommune)

– Dette er resultat av godt arbeid fra mange. Den øverste administrative ledelse viser god styring og legger opp til et løp som er tilpasset en stram økonomi. Derfor vil jeg gi honnør til kommunedirektøren og hennes lederstab, og ikke minst til den enkelte ansatte som sørger for at tjenesten som leveres til våre innbyggere er av god kvalitet, sier ordfører Mathias Bernander. Han sier politisk ledelse har et mål om å styrke økonomien og driften til kommunen blant annet gjennom nyetableringer og investeringer i kommunen, reduksjon av gjeld og ikke minst gjennom økte rammer fra staten.  
– Det vil forhåpentligvis gi et større handlingsrom i årene fremover. Men alt krever lagspill mellom politikk, administrasjon og ansatte. Det blir ikke lett, men vi skal få det til takket være alle dere som hver eneste dag står på for våre innbyggere, sier ordføreren.