Ønsker innspill til nye hummerfredningsområder

For å gi et bedre vern av havet i Kristiansand har bystyret bestemt at det skal vurderes nye områder for hummerfredning. Nå kan du komme med innspill til hvor de nye fredningsområdene i Kristiansand bør være.

I dag er det ett hummerfredningsområde i Kristiansand. Dette ligger i Sandvigdalsfjorden, avgrenset av Torsteinsneset i øst, Helleviga/Romsviga i vest, Tjamsøya i syd og fastlandet i nord.

Avgrensningen av det eksisterende hummerfredningsområdet vises på kartet under:

Oversiktskart over eksisterende hummerfredningsområde.

Se oversiktskartet i PDF

Kartet er også tilgjengelig digitalt på Fiskeridirektoratets kartside.

Flere positive effekter

Fiskeridirektoratet har invitert interesserte kystkommuner med i en prosess for å etablere nye fredningsområder for hummer. Forskning i dagens fredningsområder viser at fredningen har positiv effekt på bestanden av hummer i områdene:

  • Hummeren er større, og hunnene bærer dermed flere og større egg, noe som igjen gir større larver med bedre evne til å overleve.
  • Det er dokumentert at larver driver ut av områdene og bidrar til hummerrekrutteringen utenfor fredningsområdene.
  • Det foregår også en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene. Det vil imidlertid ta enda noen år før utviklingen i bestanden inne i fredningsområdene eventuelt kan vise den fulle effekten av slik utvandring.

Ett av flere tiltak

Fredningsområder er et reguleringstiltak som kommer i tillegg til de mer tradisjonelle tiltakene, som utforming av teiner, begrensninger i antall teiner og fiskeperioder. Den lave bestanden av hummer gjør det nødvendig å videreutvikle reguleringene, og erfaringene så langt viser at fredningsområder peker seg ut som et viktig og relevant tiltak.

Mer info om effekter av hummerfredning finner du på Fiskeridirektoratets hjemmesider.

Ønsker forslag

Kristiansand kommune har tatt denne utfordringen og ønsker med dette forslag til nye hummerfredningsområder i Kristiansand.

Enkeltpersoner, lag, foreninger og fiskere inviteres til å sende inn forslag til områder. Områdene som foreslås må ha gode hummerbestander og ha en lett identifiserbar utstrekning.

Forslag til nye hummerfredningsområder oppsummeres og fremmes politisk før de eventuelt oversendes Fiskeridirektoratet for videre prosess.

Innspill til nye hummerreservater sendes post.byutvikling@kristiansand.kommune.no
innen 11.11.2023.

Kontaktperson i kommunen:

Trond Johanson

Naturforvalter/rådgiver | Parkvesenet
Landbruk og friluftsliv