Nytt naturvernområde i Kristiansand: Myran naturreservat

Myran naturreservat ligger på vestsiden av Tronstadvann og er ett av fire områder i Agder som  er vernet  som naturreservat.

Bilde av eikestokk som ligger nede på skogbunnen.

Lågurt-eikeskog i Myran naturreservat. Foto: Ellen Synnøve Paust.

Frivillig skogvern

Alle de fire naturreservatene inngår i arbeidet med frivillig vern av skog på privat grunn. Grunneierne har selv tilbudt sine eiendommer for vern, mot at staten utbetaler erstatning. Interessen for frivillig skogvern på Agder har økt de siste årene og det pågår vernearbeid for et stort antall områder.

Konsekvenser av vernevedtaket

Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt. Det vil si at oppføring av nye bygninger, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke lenger vil være tillatt. Noen tiltak vil imidlertid kunne tillates etter godkjent søknad.

Vanlige friluftslivsaktiviteter kan foregå som tidligere. Verneforskriftene gir ingen begrensninger på vanlig ferdsel, jakt (stor- og småvilt), fiske eller plukking av bær og sopp. En vil også kunne merke og rydde eksisterende stier og vedlikeholde bygninger som finnes innenfor naturreservatene.

Statsforvalteren i Agder er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

De har publisert denne saken om skogreservatene