Ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Det er åpnet for søknader, og søknadsfristen er 16. februar klokken 13.00.

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6–19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Det er viktig å lese regelverket om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet godt før dere søker. Det finner dere her.

Her finner dere oversikt over tidligere søkere og søkebeløp.

Søk og les mer om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider her