Ny rapport om barne- og ungdomskriminalitet i Kristiansand

Oversiktsbilde for barne- og ungdomskriminalitet i 2022 ble presentert for formannskapet onsdag 8. mars. Funnene i rapporten viser at de aller fleste er lovlydige, samtidig som kriminaliteten har økt.

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen, her sammen med politikontakt Anders Flottorp.

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen, her sammen med politikontakt Anders Flottorp. Foto: Kristiansand kommune

— Volden ser ut til å bli grovere, og de som begår kriminalitet blir stadig yngre

— Kristiansand er et trygt sted å bo for de aller fleste av oss. Det er svært få barn og unge som involverer seg i kriminalitet, og det er en liten andel av ungdommene som står for mesteparten av lovbruddene, sier Johanne Marie Benitez Nilsen, som er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune.

— Kriminalitet begått av barn og unge under 18 år utgjør en begrenset andel av den totale kriminaliteten i kommunen. Likevel ser vi noen bekymringsfulle trekk i ungdomskriminaliteten. Blant annet at volden ser ut til å bli grovere, og at kriminaliteten blant de yngste ungdommene øker.  Vi er også bekymret over utviklingen med at færre ungdommer velger å melde fra til voksne eller politiet om alvorlige hendelser, sier Nilsen. 

Funnene i rapporten viser noen klare bekymringstrekk:

  • Barne- og ungdomskriminaliteten er økende etter noen år med nedgang, og det er særlig økning i vinningsforhold.
  • Økning i kriminalitet begått av barn og unge under 15 år.
  • Økning i kriminalitet blant jenter innen vold og vinningsforhold.
  • Vold fra ungdom under 15 år har fordoblet seg det siste året og blitt grovere.
  • Kraftig nedgang i narkotikasaker registrert hos politiet.

Les rapporten her:

Oversiktsbilde for barne- og ungdomskriminalitet i 2022

Bekymret for mørketall

En svakhet ved kriminalitetsstatistikken er at det innen flere kriminalitetsområder kan inneholde store mørketall. Mye av kriminaliteten foregår i det skjulte, og statistikk over anmeldte saker gir ikke alltid et dekkende bilde av kriminaliteten.

— Vi har derfor også valgt å se på tallene fra Ungdata der ungdommene selv rapporterer om ulike sider av det å være ungdom, og informasjon fra en rekke ulike samarbeidspartnere. I sum tror vi denne rapporten kan utgjøre et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet, sier Nilsen. 

Få som står for mye kriminalitet

Rapporten viser til en økende bekymring knyttet til kriminalitet begått av barn og unge under 18 år. Det er noen få som står for mye kriminalitet og har en grenseløs atferd. Det er ofte kjente ungdommer med komplekse utfordringer hvor mange samarbeidspartnere er inne med tiltak, og det er tett samarbeid med foresatte. Ungdommene er både lokale og plassert på barneverninstitusjoner fra andre kommuner.

— Ungdomsmiljøer som begår kriminalitet styres gjerne av en liten kjerne, og flere av de yngste har knytning til eldre kriminelle og til kriminelle nettverk, sier politikontakt Anders Flottorp og tilføyer: 

— En utfordring er at straffbare forhold ofte skjer på offentlige steder. Dette kan blant annet være parkeringshus, bibliotek, bensinstasjoner, kjøpesentre, skoler og fritids- og ungdomsklubber. Stedene er naturlige oppholdssteder for lovlydige ungdom, og kan fungere som rekrutteringsarenaer for ungdommer som begår kriminalitet. 

Kart over registrert kriminalitet blant ungdom under 18 år. Kilde: Kriminalitetsstatistikken

Kart over registrert kriminalitet blant ungdom under 18 år. Kilde: Kriminalitetsstatistikken

Viktig rapport for det forebyggende arbeidet

Yngvild Grummedal, som er avdelingsleder i forebyggende avdeling, har sett frem til at rapporten legges frem. 

— Dette er en rapport som vi har gledet oss til å få. Det er et nyttig verktøy for å kunne sette inn nødvendige og treffsikre tiltak i det forebyggende arbeidet. Funnene i rapporten er ikke uventet, men likevel viktig som et kunnskapsgrunnlag, sier Grummedal. 

Grummedal forteller at forebyggende avdeling ser også utviklingen hvor bekymringer for barn og unge går ned i alder. Dette kommer til uttrykk særlig når det gjelder tøffere språkbruk og adferds uttrykk, både blant gutter og jenter.

— Ungdommene er svært mobile, og skaper nettverk på kryss og tvers. Sosiale medier gjør det aller meste mer tilgjengelig, og har fått en viktig posisjon i barn og unges hverdag. Tilgjengeligheten er stor, og det kan være utfordrende å ha en god oversikt over hvordan denne hverdagen ser ut. Foreldres rolle og involvering i barnets nettverk både på fritiden og håndtering av sosiale medier har stor betydning.

— Etter pandemien har mange falt ut av sine ordinære fritidstilbud. At barn og unge kjenner på tilhørighet til meningsfull aktivitet både på skolen og fritiden, vet vi har en forebyggende effekt, avslutter hun.  

Forebyggende avdeling i Kristiansand kommune har et kommunedekkende ansvar og er et naturlig bindeledd i rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Mer informasjon om forebyggende avdeling finner du her.

Yngvild Grummedal, leder for forebyggende avdeling i Kristiansand kommune

Yngvild Grummedal, leder for forebyggende avdeling i Kristiansand kommune. Foto: Kristiansand kommune

— Si ifra

Ungdommer som begår kriminalitet, truer med grov vold dersom noen melder fra til en voksen. Dette skaper frykt i ungdomsmiljøene, og bidrar til at færre velger å varsle om alvorlige hendelser (Trusselvurdering 2023, Agder politidistrikt).

— Forebygging er politiets hovedstrategi, men vi kan ikke bekjempe barne- og ungdomskriminalitet alene. Vi er avhengig av å ha et nært samarbeid med kommunen, andre samarbeidsaktører, foreldre og innbyggere for å kunne skape en enda tryggere kommune, sier Flottorp.

Om rapporten

Oversiktsbilde for barne- og ungdomskriminalitet i 2022 er en digital statusrapport som kommunen ønsker å publisere årlig i samarbeid med politiet. Statusrapporten baserer seg på kriminalstatistikken, ungdataundersøkelsen og nettverk for risikoutsatt ungdom. Rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av kriminalitetsforebyggende koordinator, folkehelsekoordinator og strategianalytikere i Kristiansand kommune, politikontakten ved Kristiansand politistasjon, samt analytikere i etterretningsseksjonen i Agder politidistrikt. Funnene er kvalitetssikret og avstemt med Nettverk for risikoutsatt ungdom, som består av ungdomsarbeidere i både offentlig og frivillig sektor.

Kontaktpersoner

Johanne Marie Benitez Nilsen
Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune
95 23 58 20

Anders Flottorp
Politikontakt
92 23 88 41