Nå blir det lettere å hjelpe barna

Når det spesialpedagogiske kompetansemiljøet samles under én fane fra nyttår, blir det enklere å gi både barn og ansatte i kommunen den veiledningen og støtten de trenger.

 

Bilde av enhetsleder Julie Nilsen.

– Det er mange kloke og dyktige ansatte der ute, men fremover skal vi i fellesskap blir enda bedre til å skape gode og varige løsninger til barns beste, sier enhetsleder Julie Nilsen. (Foto: Kari Byklum)

– Vi samler et bredt og robust fagmiljø under en felles faglig ledelse. Dette skaper et stort og spennende handlingsrom, og vi har allerede høstet noen gode erfaringer, sier Julie Nilsen, enhetsleder for Pedagogiske og psykologiske tjenester (PPT) i Kristiansand.

Den nye enheten settes formelt fra nyttår, men er allerede godt i gang med arbeidet. I tillegg til de tradisjonelle oppgavene til PP-tjenesten, har enheten ansvar for den utøvende spesialpedagogiske hjelpen i barnehagene, støtte og veiledning i barnehager med minoritetsspråklige, og spesialundervisning for barn og voksne med hørselsvansker eller behov for logoped. 

– Vi bistår også i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og er sakkyndig i forbindelse med vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen.

Mer oversiktlig 

Når et barn med særskilte behov skal hjelpes, er det ofte mange fagområder som kobles inn. Tradisjonelt har disse ressursene vært plassert i ulike avdelinger og enheter rundt om i kommunen, og flere har opplevd frustrasjon og unødig ressursbruk fordi de har blitt henvist mellom ulike fagmiljøer. 

Samtidig møter kommunen stadig nye og flere nasjonale føringer, slik som barnevernsreformen og ny opplæringslov, som gir kommunen enda flere plikter.

– Det er altså flere grunner til at vi samler alle de forebyggende og spesialpedagogiske tjenestene under én og samme paraply. Det er smartere ressursbruk, og det blir mer oversiktlig og målrettet både for dem som bruker tjenestene og for oss som organiserer arbeidet.

Et vellykket trekk

Nilsen fikk jobben som leder av PP-tjenesten i 2022 og startet umiddelbart arbeidet med å skape en bærekraftig rigg for fremtidige behov. Det store fagmiljøet som nå er samlet i en enhet under hennes ledelse, består av 150 ansatte med blant annet PP-rådgivere, spesialpedagoger, støttepedagoger og tospråklige fagarbeidere, logopeder, audiopedagoger og utviklingsveiledere.

– Vi har et stort ansvarsområde som det blir lettere å ivareta når vi står bedre samlet. Samtidig har vi et klart mål om å gjøre fagmiljøene enda mer tilgjengelige. Vi ønsker blant annet å bli mer involvert i det forebyggende arbeidet i barnehage og skole, og å delta i arbeidet med å utvikle lokale, inkluderende støttesystemer for dem. 

Tidlig støtte 

Hvert år mottar PPT 700-800 nye henvisninger på barn og unge i Kristiansand kommune. I alle tilfellene blir det foretatt en sakkyndig vurdering, og der det er behov blir det iverksatt spesialpedagogisk støtte, spesialundervisning eller andre tiltak. Fra 2022 til 2023 melder Nilsen om en økning i henvendelser til PPT på snaut tre prosent. 

– I tillegg ser vi en stor økning i lavterskel-henvendelser fra barnehagene, uten at det henvises til sakkyndig vurdering. 

Det er en ønsket utvikling, sier hun og forklarer:

— PP-rådgiverne har jevnlige møter med skolene, men ikke med barnehagene. Vi skal naturligvis fortsette det tette samarbeidet med skolene, men fremover skal vi ha et like tett samarbeid med de ansatte i barnehagene, og det gjør vi fordi vi vet at tidlig forebygging virker.

Noen ganger handler det kanskje bare om små justeringer, eller en bekreftelse på at de ansatte håndterer utfordringer på en god måte.

— De som jobber i skole og barnehage står i mange utfordringer hver eneste dag, og ved å være tettere på så kan vi representere et viktig blikk utenfra. Samtidig er det ikke slik at en omorganisering bremser alle utfordringer, men det hjelper å rigge seg slik at man raskere kan komme i gang med eventuelle forebyggende tiltak, fastslår hun.

— Det reduserer risikoen for at utfordringene eskalerer og dras med videre inn i skolen og ungdomslivet, sier hun og skryter samtidig av det allerede gode samarbeidet med både ledere, eiere og ansatte i barnehagene og skolene.

– Det er mange kloke og dyktige ansatte der ute, men fremover skal vi i fellesskap blir enda bedre til å skape gode og varige løsninger til barns beste.