Kunstsilo og kommunen – kort fortalt

Kort fortalt om prosessen og vedtekter vedrørende Kunstsilo og kommunen.

Kunstsilo august 2023

Det nye kunstmuseumet på Odderøya under bygging. Stiftelsen Kunstsilo er byggherren bak byggeprosjektet. Bildet er fra august 2023. Foto: Kristiansand kommune

Kunstsilo er en stiftelse som fram til nylig hadde navnet Sørlandets Kunstmuseum (SKMU). Stiftelsen ble opprettet av Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Christianssands Billedgalleri i 1995.

Bystyret i Kristiansand behandlet sak om endring av museets navn og vedtekter i møte 24. mai 2023 (sak 97/23).

Vedtektene viser til følgende formål:   

 • Stiftelsen skal arbeide for å skape interesse, kjennskap og kompetanseheving i forhold til billedkunst, kunsthåndverk og andre visuelle uttrykksformer.
 • Stiftelsen skal ha et regionalt, nasjonalt og internasjonalt virkeområde.
 • Museet skal arbeide med innsamling, dokumentasjon og bevaring, forskning på og formidling av kunst.
 • Museets grunnstamme er kunstsamlingene tilhørende stiftelsene Christianssands Billedgalleri, Kunstsilo og AKO-kunststiftelse.

En stiftelse er selveiende og styres etter vedtektene og bestemmelsene i Stiftelsesloven. Det betyr at hverken stat, fylke eller kommune er eier av museet. Styret er stiftelsens øverste organ. Som én av stifterne har Kristiansand kommune to representanter i stiftelsens representantskap. Representantskapet velger styreleder og tre styremedlemmer. Øvrige styremedlemmer velges av Christianssands Billedgalleri (1), AKO-kunststiftelse (2) og museets ansatte (1).  

Fra Skippergata til nytt museumsbygg på Odderøya

Sørlandets Kunstmuseum flyttet i 2022 ut av sine tidligere lokaler i Skippergata og skal flytte inn i et nytt, moderne kunstmuseum på Odderøya. Dette nye kunstmuseet realiseres ved en om- og påbygging av den verneverdige og prisbelønte, tidligere kornsiloen. Derav kommer navnet Kunstsilo.

Det er Stiftelsen Kunstsilo som er byggherren som står bak byggeprosjektet.

Selve byggeprosjektet skal være ferdig i slutten av 2023, og etter planen åpner det nye kunstmuseet dørene for publikum i mai 2024.  

Bakgrunn for etablering av Kunstsilo

I 2015 annonserte utflyttet kristiansander og kunstsamler, Nicolai Tangen, at han ønsket å donere sin kunstsamling til hjembyen Kristiansand. På samme tid var Sørlandets Kunstmuseum i ferd med å vokse ut av sine lokaler i den gamle katedralskolen. I tillegg hadde diskusjonen om hva byen skulle bruke den verneverdige kornsiloen til, allerede pågått noen år.

Initiativet fra Nicolai Tangen satte i gang prosesser som resulterte i et forslag til løsning på alle disse tre utfordringene; bygge om siloen til et nytt kunstmuseum som var stort nok til også å kunne forvalte Tangen-samlingen, i tillegg til museets egen samling og samlingen tilhørende Christianssands Billedgalleri.

AKO-kunststiftelse ble opprettet av Nicolai Tangen i 2016, og formålet med stiftelsen er å gjøre kunst fra 1900-tallet tilgjengelig for allmennheten. Tangen har gitt sine kunstverk til stiftelsen og kan ikke få dem tilbake. AKO-kunststiftelse har inngått en avtale hvor Stiftelsen Kunstsilo gis en evigvarende disposisjonsrett til samlingen. Også etter at Kunstsilo-bygget står ferdig, vil AKO-kunststiftelse fortsette å kjøpe kunst.  

Bystyrets viktigste behandlinger og vedtak i prosessen

14. desember 2016 (sak 173/16) 

Bystyret vedtok det første budsjettvedtaket om tilskudd til byggingen av Kunstsilo. Dette ble opprettholdt i budsjettbehandlingene 13. desember 2017 og 19. desember 2018.

I Økonomiplan 2017-2020 (side 194) er vedtak om tilskudd til byggingen av Kunstsilo omtalt slik:

«Nytt kunstmuseum på Silokaia. Til prosjektet med samlokalisering av Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen i og ved den verneverdige siloen, er det i 2020 avsatt en kommunal andel i byggeprosjektet på 50 mill. kr.»  

1. februar 2017 (sak 16/17)

En driftsgaranti for gjennomføring av skisseprosjekt ble enstemmig vedtatt av bystyret.

Slik lød vedtaket:

«Kristiansand kommune stiller en driftsgaranti på 5 millioner kroner for dekking av kostnader til gjennomføring av et skisseprosjekt for et nytt felles museum for Sørlandets kunstmuseum og Tangen-samlingen på Odderøya. Garantien utløses hvis byggingen av nytt kunstmuseum ikke blir gjennomført. Rådmannen anbefaler at det avsettes 5 millioner kroner av det sentrale disposisjonsfondet til dette formålet.»  

21. juni 2017 (sak 85/17)

I bystyret var det oppe en sak med orientering om investering, driftstilskudd og vedtektsendring, samt driftsgaranti for gjennomføring av forprosjekt.

Bystyrets vedtak:

 1. Bystyret tar sak om Kunstsilo – investering, driftstilskudd, og vedtektsendring til orientering.
 2. Bystyret anbefaler vedtektsendringer i henhold til notat fra SKMU.
 3. Kristiansand kommune stiller en driftsgaranti på 5 millioner kroner for dekking av kostnader til gjennomføring av forprosjekt for et nytt kunstmuseum i siloen på Odderøya. Garantien utløses hvis bygging av et nytt kunstmuseum ikke blir gjennomført. Rådmannen anbefaler at det avsettes 5 millioner av det sentrale disposisjonsfondet til dette formål.  

23. januar 2019 (sak 13/19)

Bystyret vedtok reguleringsendring for sykkelparkering og parkering for el- og hybridbiler i forbindelse med bygging av nytt kunstmuseum på området ved Silokaia.   

22. mai 2019 (sak 53/19)

Vedtak om å fremskynde utbetaling av tilskuddet til byggeprosjektet.

Da bystyret 22. mai 2019 behandlet kommunens årsregnskap for 2018 (sak 53/19) ble det vedtatt å flytte bevilgningen til delfinansiering av nytt museumsbygg fra 2020 til 2019. Etter to års indeksregulering var avsetningen i økonomiplanen blitt til 52,5 millioner kroner. Dette beløpet ble utbetalt til Sørlandets Kunstmuseum høsten 2019 til finansieringen av byggingen av nytt kunstmuseum.  

19. juni 2019 (sak 76/19)

Vedtak om avtale med fylkeskommunen om fremtidige driftstilskudd til SKMU/Kunstsilo.

I juni 2019 vedtok bystyret å øke årlige driftstilskudd til Kunstsiloen til 8,4 millioner fra og med 2022. Det ble vedtatt med 42 stemmer for og 10 stemmer mot.  

Innstillingen fra formannskapet som ble vedtatt i bystyret 19. juni 2019 inneholdt disse punktene:       

 1. Kristiansand kommune vil, sammen med Agder fylkeskommune, ta et felles ansvar for nødvendig regionalt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. 
 2. Bystyret legger til grunn at Kristiansand kommune fra og med 2022 skal gi et årlig driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo på 8,4 mill. kr (2022-kroner).
 3. Tilskuddet skal indeksreguleres årlig i samsvar med statsbudsjettets deflator for kommunesektoren.
 4. Det forutsettes at Agder fylkeskommune yter sin andel av det regionale driftstilskuddet i samsvar med saksutredningen.
 5. Eventuelle fremtidige endringer i oppgavefordelingen mellom stat og fylkeskommune, endrer ikke størrelsen på driftstilskuddet fra Kristiansand kommune.
 6. Bystyret godkjenner vedlagte utkast til avtale med Agder fylkeskommune om regional finansiering av Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra og med 2020.    

Finansieringen av nytt museumsbygg

Kunstsiloprosjektet er kostnadsberegnet til 710 millioner kroner, og byggherren opererer med følgende finansieringsplan:

Navn Kroner Prosentandel av finansiering
AKO-kunststiftelse 210 mill. kr 30 %
Kulturdepartementet 175 mill. kr 25 %
Cultiva 100 mill. kr 14 %
Kristiansand kommune 52 mill. kr 7 %
Agder fylkeskommune 30 mill. kr 4 %
Sparebanken Sør/ Stiftelsen Sparebanken Sør 20 mill. kr 3 %
Salg av museumsbygg 35 mill. kr 5 %
Private bidragsytere 8 mill. kr 1 %
Lån 80 mill. kr 11 %

Kilde: Hentet fra Årsrapport 2022 for Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo.  

Kommunens årlige driftstilskudd til Kunstsilo

Helt siden starten i 1995 har regionens kunstmuseum hatt offentlige tilskudd som hovedkilde for finansiering av driften. I mange år var det en avtale mellom staten, fylkeskommunene og kommunen om fordeling av det økonomiske ansvaret, med henholdsvis 60, 20 og 20 prosent på de tre forvaltningsnivåene. Staten sa opp denne avtalen, og man inngikk i 2015 en regional avtale mellom fylkeskommunene og kommunen, hvor det samme fordelingsprinsippet ble videreført.

Fylkeskommunene sa opp avtalen i 2018, og det ble i 2019 vedtatt en ny avtale som skulle regulere den fremtidige fordelingen av økonomisk ansvar mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Bystyret vedtok avtalen 19. juni 2019 (sak 76/19), noe som innebar at kommunen fra og med 2022 skulle gi et årlig driftstilskudd på 8,4 millioner kroner til SKMU/Kunstsilo. Agder fylkeskommune skulle fra samme tidspunkt øke sitt årlige driftstilskudd til 7,4 millioner kroner. Tilskuddene skal indeksreguleres årlig.     

Økningen fra cirka 4 til 8,4 mill. kr skulle skje i 2022 fordi planene for byggeprosjektet la på dette tidspunktet (sommeren 2019) til grunn at det nye museet ville stå ferdig og åpne i 2022. Av flere grunner har byggeprosjektet tatt betydelig lengre tid enn forventet, og bystyret har derfor valgt å utsette økningen av det årlige driftstilskuddet fra kommunen. I 2023 er det gitt et driftstilskudd på 6,335 mill. kr. Vedtatt økonomiplan legger opp til at fra og med 2024 vil tilskuddet være på 8,4 mill. kr + indeksregulering.

Fylkeskommunen utsatte ikke økningen av sitt tilskudd og utbetalte 7,674 millioner kroner i 2023.

Museet har for 2024 søkt om et statlig driftstilskudd på 24,1 millioner kroner.  

Museets planer og innhold for Kunstsilo

Ifølge kunstsilo.no, som er nettsiden til Sørlandets kunstmuseum og Kunstsilo, skal det nye kunstmuseet være et kulturtilbud for innbyggere, både i og utenfor Kristiansand. Det skal bringe besøkende til Kristiansand både fra resten av regionen og landet, men også fra utenfor landegrensene. Dette vil ha potensiale til å gi positive ringvirkninger for reiselivet, restaurantbransjen, hotellnæring og øvrig næringslivet i Kristiansand.

I tillegg til selve kunstutstillingen, vil det også være en møteplass for aktiviteter og arrangementer for innbyggerne.

Billettpris vil ifølge kunstsilo.no ligge på 160 – 180 kroner som et utgangspunkt. Det vil være gratis å oppholde seg i første etasje av bygget. Barn opptil 16 år kommer gratis inn i hele Kunstsiloen, og det skal være forskjellige rabatter for noen grupper, som pensjonister.  

 

KILDER: