Kristiansand får 14 millioner av Forskningsrådet

To prosjekter i Kristiansand kommune får sju millioner kroner hver til å utvikle mer effektive tjenester.

Bildet viser Erik Abildsnes og Ingelill Pedersen

Svært fornøyde med tildelingen: Forskningssjef Erik Abildsnes og programleder i Flere i arbeid, Ingeill L. Pedersen

Midlene skal brukes til å styrke arbeidet med arbeidsinkludering og til å utvikle mer fullstendige eiendomsdata ved bruk av kunstig intelligens (AI).

Det er forskningssjef Eirik Abildsnes i Kristiansand kommune som har hatt ansvar for søknadssøknadsprosessen for arbeidsinkluderingsprosjektet, mens AI-søknaden for plan og bygg er utarbeidet av Alexander Nossum (Norkart), Lars Fredrik Gyland (Kartverket), Morten Goodwin (UiA) og plan og bygningssjef i Kristiansand kommune, Venke Moe.

Programleder Ingelill Lærum Pedersen i Flere i arbeid er svært fornøyd med tildelingen av midler til arbeidet med inkludering:

– Dette er et kjempeløft og en viktig kvalitetssikring av arbeidet vi holder på med. Disse forskningsmidlene gir programmet vårt mer tyngde og gjør oss i stand til å gjennomføre de endringene som vi allerede vet må til for at det skal bli enklere å komme i jobb og enklere for bedrifter og offentlige virksomheter å rekruttere kandidater som står utenfor arbeidslivet i dag. Nå får vi styrket fagkompetansen i satsingen med forskningskompetanse. Dette blir veldig bra for de som skal nyttiggjøre seg av tjenestene våre i fremtiden, og en god modell for utviklings- og endringsarbeidet som må til for å lykkes.

Samarbeid

– Selve søknaden i forbindelse med arbeids- og inkluderingssøknaden er et samarbeid mellom UiA, NORCE, Arbeidsforskningsinstituttet, og Kristiansand kommune, understreker Abildsnes. – Øyvind Helland i NORCE har vært en viktig brikke i utformingen. Det er særdeles spennende å ha med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen på laget. De er en viktig partner i gjennomføringen av prosjektet sammen med Fylkeskommunen og NAV.

Det er Kristiansand kommune som har søkt midler på vegne av partnerskapet.

– Tildelingen gjør det mulig for oss å styrke arbeidet med de kritiske overgangene mellom systemer som vi allerede har identifisert i programmet Flere i arbeid, sier Abildsnes. – Dette arbeidet er for omfattende til at vi som kommune kan gjøre det alene. Vi ser blant annet på hva som må til for å hindre at ungdommer faller ut av utdanningsløpet, for eksempel i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående med særlig oppmerksomhet på rekruttering til yrkesfagene. Vi jobber også med å se på hva som må endres i dagens systemer for å gi best mulig hjelp til unge som allerede har falt utenfor et utdanningsløp eller har nedsatt arbeidsevne.

Prosjektet skal kombinere aksjonsforskning og registerdataforskning slik at de kan evaluere effekten av tiltakene de setter inn. En viktig del av prosjektet går ut på å styrke og gjøre samarbeidet mellom aktørene mer forpliktende.

Forskningsprosjektet skal bidra til at det etableres et varig forpliktende inkluderingspartnerskap.

– Vi trenger et inkluderingspartnerskap der alle de viktige aktørene i dette økosystemet forpliktes til å samarbeide, slik vi gjør det i programmet Flere i arbeid. Vi skal ikke jobbe med aktiviteter som ikke har livets rett etter programslutt, men utvikle løsninger som kan fortsette også etter at programperioden til Flere i arbeid er ferdig.

Kvalitetshever eiendomsregisteret ved hjelp av kunstig intelligens (AI)

Jubelen stod i taket hos kommunens plan og bygningsenhet som også mottok sju millioner fra Forskningsrådet. Midlene skal gå til videreføring av et forskningsprosjekt for kvalitetsheving av eiendomsregisteret ved hjelp av kunstig intelligens (AI).

– Det var et ekstra trangt nåløye i år hvor Kristiansand kommune var en av de få som fikk tildeling fra Forskningsrådet, sier kommunens plan- og bygningssjef Venke Moe.

Hun forklarer at prosjektet skal bruke kunstig intelligens på store mengder kommunale data, for å automatisere og effektivisere saksbehandlingen innenfor temaer knyttet til teknisk infrastruktur.

Moe understreker at det også skal brukes kunstig intelligens på søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven, som igjen danner grunnlag for kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Flere innoverte parter

Prosjektet Kart AI har involvert Kartverket, Universitetet i Agder og Norkart AS – i tillegg til Kristiansand kommune.

– Kunstig intelligens er en viktig teknologi som kommunal sektor kan få stor nytte av. Kart AI sørger for relevante problemstillinger gjennom samarbeidet og åpner for banebrytende forskning, sier Morten Goodwin, som er professor på UiA og en av landets fremste eksperter i kunstig intelligens.

Kontaktpersoner for media: 

Programleder i Flere i arbeid: Ingelill L. Pedersen,  mobil: 99 04 70 94 
Plan- og bygningssjef i Kristiansand kommune: Venke Moe: mobil 90 97 95 40