Klimasatsing på byggeplasser

Hva oppnår kommunen i sin klimasatsing for mer miljøvennlige byggeplasser?

Kommunens klima- og miljøstrategi i bygg og anleggsprosjekter ble vedtatt av bystyret 27. oktober 2021.  Kristiansand kommune skal være en foregangskommune på grønn omstilling og har satt et mål om  80 prosent lavere klimagassutslipp i 2030 enn i 2015. 

Klima- og miljøstrategien definerer mål, strategier og tiltak på et overordnet nivå, for kommunens bygge- og anleggsvirksomhet. Energikrav i TEK 17 og passivhusstandard (NS 3701) skal oppnås.  

Strategien er helt eller delvis iverksatt på flere bygg 

Knuden kulturskole, Søgne skole- og idrettssenter, Wilds Minne skole og Vågsbygd skole har alle strenge miljøkrav. Men det er bare Vågsbygd skole som fullt ut er gjennomført etter strategien.  De andre prosjektene ble igangsatt før vedtak, men kravene er i stor grad gjennomført også i disse prosjektene.   

Strategier vi har satset på for å nå målene 

Strategiene og tiltakene merket med * viser seg å ha gitt de største reduksjonene i klimautslipp: 

 • Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan 
 • Arealeffektivitet 
 • Materialbruk (slik som lavkarbonbetong *) 
 • Resirkulering og gjenbruk  (resirkulert stål * og gjenbruk av møbler *) 
 • Fossilfri/utslippsfri byggeplass 
 • Avfallsfrie byggeplasser 
 • Energibruk (solcelleanlegg * samt varmebehov dekkes av fjernvarme *) 
 • Sirkulærtankegang 
 • Klimagassberegninger 
 • Krav som settes til bransjen gjennom offentlige anskaffelser 
 • Grønne lån 
 • Passivhus standard (*)  

Følgende ble ellers oppnådd for Knuden kulturskole:

 • Fossilfri byggeplass 98% 
 • Energi: 200 kvm solcelleanlegg produserer 35 661 kWh/år (dekker 20% av årlig strømforbruk) 
 • Reduksjon i samlet klimagassutslipp 30% sett i forhold til tilsvarende referansebygg – målet var minst 25% 
 • Kostnadene for å satse på mer klimavennlige løsninger estimerer seg til 1 080 000 kroner, som er 0,5% av entreprisekostnaden                                                                                                   

Eksempler fra Knuden – Materialvalg 

image2thg.png

Eksempler fra Knuden – Avfall 

Avfall fra utførelsesfasen skal reduseres gjennom reduksjon av antall materialtyper og ved å i størst mulig grad velge standardmål eller prekuttede materialer. Anleggsavfall i forbindelse med bygget skal holdes så lav som mulig og skal ikke overstige 30 kg/m2 BRA. Krav til minimum 85% kildesortering. Følgende fraksjoner sorteres: 

 • Betong/ Tegl 
 • Elektrisk og elektronisk avfall 
 • Farlig avfall 
 • Gips 
 • Glass 
 • Impregnert trevirke 
 • Metall 
 • Papp 
 • Plast 
 • Restavfall 
 • Ubehandlet trevirke 

Resultat Knuden: ca 30 kg/m2 bruksareal. Sorteringsgrad: 90%

Basert på innhentet data fra hele kontraktkjeden Denne måneden Akkumulert
Generelt    
Avfallsmengde, restavfall 1113 kg 16780 kg
Avfallsmengde, sortert avfall 6608 kg 147286 kg
Sum avfallsmengde (kg) 7721 kg 164066 kg
Sorteringsgrad (%) 85,6 % 90%

Knuden kulturskole:

Bruttoareal: 5610 kvadratmeter

Bruksareal: 5170 kvadratmeter

Prosjektramme: 338 mill.

Byggeperiode: 2019-2022

Arkitekt: Mestres Waage med flere

Entreprenør: Kruse Smith

Entrepriseform: Samspill/totalentreprise

Rådgivere: Rambøll med flere

Timeverk: 51 000

Knuden Søreide.jpg

    Knuden kulturskole. Foto: Kjell Inge Søreide

Har du spørsmål om klimasatsingen?

Kontakt Erik Sandsmark, kommunalsjef prosjektstab

E-post

Mobil: 93031111