Har du klippet hekken?

God sikt er en forutsetning for trafikksikkerhet. Derfor er det viktig å jevnlig klippe trær, hekker og busker mot vei, så de ikke hindrer sikten og blir til fare for trafikksikkerheten.

Skolestart nærmer seg og veiene fylles snart av barn og unge på vei til og fra skolen. Før skolestart er det derfor viktig at du har klippet hekken.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei, fortau eller gang- og sykkelvei, eller ligger eiendommen din inntil et veikryss eller vei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss ifølge Vegtrafikklovens paragraf 31 og 43.

Bilde1.jpg

Foto: Statens vegvesen

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei

Klipp hekken-bilde.jpg

Foto: Statens vegvesen

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen.

Klipp enten hekken din slik at den holdes under 0,5 meter (alternativ 1) eller flytt gjerde og/eller hekk utenfor frisiktsonen, merket med rosafarge (alternativ 2).

Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din skal du kunne se midten på gang- og sykkelvegen 30 meter til hver side.

Merk at frisiktsonen bør utvides utover 30 meter dersom gang- og sykkelvegen heller og syklistene holder høy fart.

Hvis avkjørselen din munner ut i vegen

1.png

Foto: Statens vegvesen

Hvis avkjørselen din munner ut i vegen må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan.

Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rødstiplet strek.

Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se vegen 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og videre øker avstandene med farten slik figuren illustrerer

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei

2.png

Foto: Statens vegvesen

Hvis du har trær ut mot veg, fortau eller gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over vegbanen.

Over fortau og gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 3 meter.

Eieren av trærne er også ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.

Meld fra dersom du ser feil eller mangler

Oppdager du feil eller mangler kan du melde det inn til kommunen her:

Meld fra